Serce jako pompa

Układ krążenia funkcjonuje sprawnie, kiedy pompa sercowa ma odpowiednio dużą pojemność minutową, a w tętnicach panuje odpowiednio wysokie ciśnienie wymuszające przepływ krwi od serca do tkanek. Ciśnienie tętnicze jest wypadkową pojemności łożyska naczyniowego (oporu naczyniowego) i objętości krwi krążącej. Pojemność minutowa, opór obwodowy i objętość krwi krążącej podlegają wielu mechanizmom regulacyjnym, na ogół powiązanym w pętle wzajemnych sprzężeń zwrotnych.

Serce składa się z dwóch oddzielnych pomp mięśniowych - prawej i lewej. W skład każdej wchodzą przedsionek i komora, oddzielone zastawką. Do każdej z pomp napływa swobodnie krew z odpowiednich żył i wypływa do odpowiedniej tętnicy przez zastawki półksiężycowate, które nie pozwalają na cofanie się krwi do serca.

Lewa komora jest pompą ciśnieniową, a prawa komora - pompą objętościową. Lewa komora bierze udział w opróżnieniu także prawej komory, do której wnętrza wpukla się w czasie skurczu przegroda międzykomorowa.

Serce pompuje krew do łożyska naczyniowego dzięki powtarzającym się cyklom napełniania i opróżniania jam serca - najpierw przedsionków, a następnie komór. Zjawiska zachodzące w sercu od początku jednego skurczu do początku następnego nazywa się cyklem hemodynamicznym serca lub cyklem sercowym, w którym się wyróżnia:

 1. fazę rozkurczu - wtedy zastawki aorty i tętnicy płucnej są zamknięte, a zastawki przedsionkowo-komorowe - otwarte. Krew biernie (zgodnie z gradientem ciśnień) wpływa z żył poprzez przedsionki do komór, początkowo szybko (okres szybkiego napełniania komór), następnie wolniej (okres wolnego napełniania), i wreszcie skurcz przedsionka (załamek P w EKG) czynnie zwiększa objętość krwi w komorach o 10 – 25%. Wzrostowi objętości krwi w komorach towarzyszy niewielki wzrost ciśnienia komorowego i rozciąganie ścian komór, które uruchamia mechanizm Starlinga (p. niżej).

 2. fazę skurczu - wtedy elektryczne pobudzenie komórek sercowych wyzwala skurcz komór (zespół QRS w EKG). Wzrasta ciśnienie w komorach i zamykają się zastawki przedsionkowo-komorowe (I ton serca). Ciśnienie w komorach dalej gwałtownie rośnie przy niezmienionej objętości komór (faza skurczu izowolumetrycznego) i staje się równe ciśnieniu odpowiednio w aorcie i tętnicy płucnej. Po otwarciu zastawek aorty i tętnicy płucnej dochodzi do wyrzutu krwi do aorty i tętnicy płucnej (faza wyrzucania). Następnie komórki sercowe ulegają repolaryzacji (załamek T w EKG), mięsień komór się rozkurcza i ciśnienie w komorach spada aż do wartości poniżej ciśnienia w dużych tętnicach. Po zamknięciu zastawki aorty i tętnicy płucnej (II ton serca) następuje faza rozkurczu izowolumetrycznego. Gdy ciśnienie w komorach spadnie poniżej ciśnienia w przedsionkach, otwierają się zastawki przedsionkowo-komorowe i rozpoczyna się kolejny cykl sercowy.

Przy częstotliwości rytmu serca -70/min cykl sercowy trwa -800 ms, z czego /s przypada na skurcz komór. Przyśpieszenie rytmu serca powoduje głównie skrócenie fazy rozkurczu i względne wydłużenie fazy skurczu, co pogarsza napełnianie komór i wiąże się ze wzrostem oporu kompresyjnego tętnie wieńcowych.

W prawidłowym sercu objętość krwi w lewej komorze na końcu fazy rozkurczu (objętość końcoworozkurczowa) wynosi 110 - 120 ml i maleje pod koniec fazy wyrzutu do 40 - 50 ml (objętość końcowoskurczowa). Objętość krwi pompowanej do aorty w jednym cyklu sercowym (objętość wyrzutowa) wynosi 70 - 80 ml, co stanowi -70% objętości końcoworozkurczowej lewej komory. Ta tzw. frakcja wyrzutowa lewej komory (objętość wyrzutowa/ objętość końcoworozkurczowa x 100%) jest użytecznym klinicznie wskaźnikiem sprawności serca jako pompy.

Serce dorosłego człowieka pompuje 4-5 l krwi na minutę (pojemność minutowa serca; rzut serca), a w czasie intensywnego wysiłku nawet 20-25 l/min. Pojemność minutowa prawidłowego serca zależy od:

 1. objętości wyrzutowej - uwarunkowanej kurczliwością mięśnia sercowego i wielkością obciążenia następczego serca

 2. częstotliwości rytmu serca.

Kurczliwość to zdolność mięśnia do wywoływania skurczu. Serce człowieka jest zbudowane z -5,5 miliarda poprzecznie prążkowanych komórek mięśnia sercowego (kardiomiocytów). O kurczliwości mięśnia sercowego jako całości decydują:

 1. liczba i jakość kardiomiocytów

 2. kurczliwość kardiomiocytów

 3. mechanizmy elektrofizjologiczne sprawiające, że skurcze pojedynczych kardiomiocytów są rytmiczne, uporządkowane przestrzennie (przedsionki kurczą się przed komorami) i skoordynowane w czasie

 4. mechanizmy zapewniające kardiomiocytom energię do skurczu.

Tags: 

Potencjały czynnościowe i wyzwalanie skurczu komórek

Komórki robocze mięśnia sercowego mają ujemny i stały elektryczny potencjał spoczynkowy wynoszący około - 85 mV i nie są zdolne do samodzielnego pobudzania się. Pobudza je prąd elektryczny płynący od sąsiedniego pobudzonego kardiomiocyta poprzez tzw. ścisłe złącza. Jeżeli natężenie tego prądu jest wystarczająco duże, aby zdepolaryzować błonę komórkową do - 65 mV (potencjał progowy), dochodzi kolejno do:

 1. zmiany przepuszczalności błonowych kanałów jonowych

 2. przepływu przez błonę depolaryzujących prądów jonowych sodowego i wapniowego L, a następnie repolaryzujących prądów potasowych, czemu towarzyszy krótkotrwały chwilowy wzrostu potencjału komórkowego (potencjał czynnościowy).

Repolaryzacja jest następstwem inaktywacji kanałów sodowych i wapniowych oraz otwarcia kanałów potasowych. Wzajemne proporcje przepływów jonowych przez te kanały decydują o długości potencjału czynnościowego, okresu refrakcji (okres niepobudliwości komórki w czasie potencjału czynnościowego) i odcinka QT w EKG. Zaburzenie tej równowagi przez leki blokujące kanały potasowe, sodowe lub wapniowe, bądź genetycznie uwarunkowane defekty w budowie tych kanałów (np. wrodzone postaci zespołu długiego QT) powoduje zmiany długości potencjałów czynnościowych i okresu refrakcji.

W pojedynczej komórce potencjał czynnościowy pełni rolę mechanizmu spustowego dla skurczu, uruchamiając ciąg procesów komórkowych, tzw. sprzężenie elektromechaniczne, na które się składają:

 1. wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia (Ca²+)

 2. aktywacja białek kurczliwych

 3. skurcz kardiomiocyta

 4. usuwanie Ca²+ z cytoplazmy

 5. rozkurcz kardiomiocyta.

Każdemu potencjałowi czynnościowemu towarzyszy otwarcie (aktywacja) błonowych kanałów wapniowych typu L i zgodny z dokomórkowym gradientem elektrochemicznym napływ Ca²+do wąskiej przestrzeni podbłonowej (diada), zawartej między błoną komórkową i błonami pęcherzyków końcowych siateczki sarkoplazmatycznej, która jest komórkowym magazynem Ca²+. Ca²+t stężenia Ca²+ w diadzie powoduje kolejno: otwarcie kanałów wapniowych w błonie siateczki sarkoplazmatycznej (tzw. receptorów rianodynowych), uwolnienie z siateczki zgromadzonego tam Ca²+ i gwałtowny wzrost stężenia Ca²+ w cytoplazmie. Dochodzi do wiązania Ca²+ z jego białkowym receptorem - troponiną C w aparacie kurczliwym, co umożliwia interakcję białek kurczliwych (aktyny i miozyny) i skurcz komórki proporcjonalny do stężenia kompleksów Ca²+-troponina. Następnie jony Ca²+ są usuwane z cytoplazmy, co powoduje rozkurcz komórki. Większość jonów Ca²+ ponownie wychwytuje ATP-aza wapniowa siateczki sarkoplazmatycznej (SERCA), gdzie są magazynowane do czasu kolejnego potencjału czynnościowego inicjującego kolejny cykl obiegu Ca²+ w komórce. Pozostałą część Ca²+ usuwa poza komórkę błonowy wymiennik jonowy transportujący jeden jon Ca²+ z komórki w zamian za napływ do niej 3 jonów sodu (wymiennik Na+/Ca+). Pewną rolę w usuwaniu Ca + z komórki odgrywa również ATP-aza wapniowa błony komórkowej.

Istnieją dwa fizjologiczne mechanizmy regulacji kurczliwości kardiomiocytów:

 1. mechanizm nerwowy, w którym modyfikacji ulega komórkowy obieg Ca²+ (wszystkie znane leki o działaniu inotropowym modyfikują komórkowy obieg Ca²+)

 2. mechanizm Starlinga, w którym zachodzą zmiany na poziomie białek aparatu kurczliwego.

Zakończenia nerwowe współczulne i przywspółczulne znajdują się w okolicy komórek węzła zatokowego i węzła przedsionkowo-komorowego (AV) oraz w mięśniu przedsionków, natomiast w mięśniu komór obecne są głównie zakończenia nerwów współczulnych. Wegetatywny układ nerwowy reguluje czynność serca poprzez wpływ na częstotliwość rytmu serca, szybkość przewodzenia w węźle AV oraz kurczliwość komórek roboczych przedsionków i komór.

Nerwowa regulacja kurczliwości serca odbywa się głównie za pośrednictwem układu współczulnego. Jego mediatory (noradrenalina i adrenalina), działając poprzez aktywację błonowych receptorów adrenergicznych j), powodują aktywację kinazy białkowej A i fosforylację różnych białek, odpowiedzialnych za komórkowe działanie tych mediatorów. Fosforylacja białek kanałów jonowych w komórkach węzła zatokowego powoduje przyśpieszenie ich automatyzmu i czynności serca. Siła skurczu kardiomiocytów rośnie wraz z częstotliwością rytmu (w warunkach fizjologicznych), gdyż - wraz ze skróceniem fazy rozkurczu - usuwanie Ca²+ z kardiomiocytów nie nadąża za napływem tych jonów i zwiększa się ilość Ca²+ zmagazynowanego w komórce. W komórkach roboczych fosforylacja białek powoduje wzrost aktywności kanałów wapniowych L, SERCA i receptorów rianodynowych, dzięki czemu zwiększa się odpowiednio: napływ Ca²+ do komórki, wychwytywanie Ca²+ przez SERCA i łatwość uwalniania Ca²+ z siateczki sarkoplazmatycznej. Skutkiem stymulacji układu współczulnego jest wzrost kurczliwości kardiomiocytów (efekt inotropowy dodatni), przyśpieszenie ich rozkurczu (efekt lusitropowy dodatni), przyśpieszenie rytmu serca (efekt chronotropowy dodatni), a dodatkowo przyśpieszenie przewodnictwa w węźle przedsionkowo-komorowym (efekt dromotropowy dodatni).

 

Molekularny mechanizm skurczu

Skurcz kardiomiocytów jest możliwy dzięki obecności białek aparatu kurczliwego, składającego się z szeregowo i wzdłuż komórki ułożonych sarkomerów (widoczne w mikroskopie struktury zawarte między kolejnymi prążkami Z) zbudowanych z filamentów cienkich (aktyna) i grubych (miozyna), rozpiętych między dyskami Z. Podczas skurczu filamenty wsuwają się między siebie, co powoduje zbliżanie się do siebie dysków Z i zmniejszanie długości sarkomerów. Ponieważ aparat kurczliwy tworzy połączenia z błoną komórkową (kostamery), skraca nie sarkomerów powoduje skrócenie (skurcz) całej komórki. Błona komórkowa kardiomiocytów tworzy połączenia z oplatającą je gęstą siecią elementów tkanki łącznej. Dlatego skurcz kardiomiocytów powoduje zmiany kształtu i objętości całych przedsionków i komór serca.

Skracanie się sarkomerów następuje w wyniku wielokrotnie powtarzającego się cyklu tworzenia połączeń (tzw. mostków poprzecznych) między filamentami miozynowymi i aktynowymi. Wywołany potencjałem czynnościowym 10-krotny wzrost stężenia Ca²+ w cytoplazmie (0,1 - 1,0 μmol/l) i powstanie kompleksów Ca²+-troponina C powoduje zmiany konformacyjne w białkach regulatorowych związanych z filamentem aktynowym (tropomiozyna oraz troponiny; T, I i C) oraz odsłonięcie miejsc na aktynie, z którymi mogą oddziaływać tzw. główki miozynowe. Skutkiem tych oddziaływań jest przesuwanie się względem siebie filamentów aktynowych i miozynowych. Rozkurcz wymaga oddzielenia filamentów i zależy od tempa usuwania Ca²+ z cytoplazmy.

O sile skurczu kardiomiocytów decyduje liczba mostków między filamentami miozynowymi i aktynowymi. Czynniki warunkujące liczbę mostków (i kurczliwość) to:

 1. stężenie Ca²+ w cytoplazmie

 2. wzajemne położenie względem siebie filamentów akty nowych i miozynowych w chwili rozpoczęcia skurczu.

Kurczliwość kardiomiocytów (i całego mięśnia sercowego) rośnie w miarę ich biernego spoczynkowego rozciągania. Mechanizm Starlinga regulacji kurczliwości mięśnia sercowego polega na tym, że samo spoczynkowe wydłużenie sarkomerów stwarza warunki do powstawania większej liczby mostków miozynowych. W całym sercu mechanizm ten jest uruchamiany przez spoczynkowy napływ krwi do komór, powodujący proporcjonalne do tego napływu spoczynkowe rozciągnięcie mięśnia komór i wzrost jego siły skurczu. Poprzez mechanizm Starlinga powrót żylny wpływa na kurczliwość serca. O efektywności regulacyjnej mechanizmu Starlinga świadczy fakt, że u osób z przeszczepionym (i odnerwionym) sercem regulacja pojemności minutowej jest dobrze zachowana.

Pages

Subscribe to domowa klinika RSS

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 1 too many SQL variables: DELETE FROM {search_total} WHERE ( (word = :db_condition_placeholder_0) OR (word = :db_condition_placeholder_1) OR (word = :db_condition_placeholder_2) OR (word = :db_condition_placeholder_3) OR (word = :db_condition_placeholder_4) OR (word = :db_condition_placeholder_5) OR (word = :db_condition_placeholder_6) OR (word = :db_condition_placeholder_7) OR (word = :db_condition_placeholder_8) OR (word = :db_condition_placeholder_9) OR (word = :db_condition_placeholder_10) OR (word = :db_condition_placeholder_11) OR (word = :db_condition_placeholder_12) OR (word = :db_condition_placeholder_13) OR (word = :db_condition_placeholder_14) OR (word = :db_condition_placeholder_15) OR (word = :db_condition_placeholder_16) OR (word = :db_condition_placeholder_17) OR (word = :db_condition_placeholder_18) OR (word = :db_condition_placeholder_19) OR (word = :db_condition_placeholder_20) OR (word = :db_condition_placeholder_21) OR (word = :db_condition_placeholder_22) OR (word = :db_condition_placeholder_23) OR (word = :db_condition_placeholder_24) OR (word = :db_condition_placeholder_25) OR (word = :db_condition_placeholder_26) OR (word = :db_condition_placeholder_27) OR (word = :db_condition_placeholder_28) OR (word = :db_condition_placeholder_29) OR (word = :db_condition_placeholder_30) OR (word = :db_condition_placeholder_31) OR (word = :db_condition_placeholder_32) OR (word = :db_condition_placeholder_33) OR (word = :db_condition_placeholder_34) OR (word = :db_condition_placeholder_35) OR (word = :db_condition_placeholder_36) OR (word = :db_condition_placeholder_37) OR (word = :db_condition_placeholder_38) OR (word = :db_condition_placeholder_39) OR (word = :db_condition_placeholder_40) OR (word = :db_condition_placeholder_41) OR (word = :db_condition_placeholder_42) OR (word = :db_condition_placeholder_43) OR (word = :db_condition_placeholder_44) OR (word = :db_condition_placeholder_45) OR (word = :db_condition_placeholder_46) OR (word = :db_condition_placeholder_47) OR (word = :db_condition_placeholder_48) OR (word = :db_condition_placeholder_49) OR (word = :db_condition_placeholder_50) OR (word = :db_condition_placeholder_51) OR (word = :db_condition_placeholder_52) OR (word = :db_condition_placeholder_53) OR (word = :db_condition_placeholder_54) OR (word = :db_condition_placeholder_55) OR (word = :db_condition_placeholder_56) OR (word = :db_condition_placeholder_57) OR (word = :db_condition_placeholder_58) OR (word = :db_condition_placeholder_59) OR (word = :db_condition_placeholder_60) OR (word = :db_condition_placeholder_61) OR (word = :db_condition_placeholder_62) OR (word = :db_condition_placeholder_63) OR (word = :db_condition_placeholder_64) OR (word = :db_condition_placeholder_65) OR (word = :db_condition_placeholder_66) OR (word = :db_condition_placeholder_67) OR (word = :db_condition_placeholder_68) OR (word = :db_condition_placeholder_69) OR (word = :db_condition_placeholder_70) OR (word = :db_condition_placeholder_71) OR (word = :db_condition_placeholder_72) OR (word = :db_condition_placeholder_73) OR (word = :db_condition_placeholder_74) OR (word = :db_condition_placeholder_75) OR (word = :db_condition_placeholder_76) OR (word = :db_condition_placeholder_77) OR (word = :db_condition_placeholder_78) OR (word = :db_condition_placeholder_79) OR (word = :db_condition_placeholder_80) OR (word = :db_condition_placeholder_81) OR (word = :db_condition_placeholder_82) OR (word = :db_condition_placeholder_83) OR (word = :db_condition_placeholder_84) OR (word = :db_condition_placeholder_85) OR (word = :db_condition_placeholder_86) OR (word = :db_condition_placeholder_87) OR (word = :db_condition_placeholder_88) OR (word = :db_condition_placeholder_89) OR (word = :db_condition_placeholder_90) OR (word = :db_condition_placeholder_91) OR (word = :db_condition_placeholder_92) OR (word = :db_condition_placeholder_93) OR (word = :db_condition_placeholder_94) OR (word = :db_condition_placeholder_95) OR (word = :db_condition_placeholder_96) OR (word = :db_condition_placeholder_97) OR (word = :db_condition_placeholder_98) OR (word = :db_condition_placeholder_99) OR (word = :db_condition_placeholder_100) OR (word = :db_condition_placeholder_101) OR (word = :db_condition_placeholder_102) OR (word = :db_condition_placeholder_103) OR (word = :db_condition_placeholder_104) OR (word = :db_condition_placeholder_105) OR (word = :db_condition_placeholder_106) OR (word = :db_condition_placeholder_107) OR (word = :db_condition_placeholder_108) OR (word = :db_condition_placeholder_109) OR (word = :db_condition_placeholder_110) OR (word = :db_condition_placeholder_111) OR (word = :db_condition_placeholder_112) OR (word = :db_condition_placeholder_113) OR (word = :db_condition_placeholder_114) OR (word = :db_condition_placeholder_115) OR (word = :db_condition_placeholder_116) OR (word = :db_condition_placeholder_117) OR (word = :db_condition_placeholder_118) OR (word = :db_condition_placeholder_119) OR (word = :db_condition_placeholder_120) OR (word = :db_condition_placeholder_121) OR (word = :db_condition_placeholder_122) OR (word = :db_condition_placeholder_123) OR (word = :db_condition_placeholder_124) OR (word = :db_condition_placeholder_125) OR (word = :db_condition_placeholder_126) OR (word = :db_condition_placeholder_127) OR (word = :db_condition_placeholder_128) OR (word = :db_condition_placeholder_129) OR (word = :db_condition_placeholder_130) OR (word = :db_condition_placeholder_131) OR (word = :db_condition_placeholder_132) OR (word = :db_condition_placeholder_133) OR (word = :db_condition_placeholder_134) OR (word = :db_condition_placeholder_135) OR (word = :db_condition_placeholder_136) OR (word = :db_condition_placeholder_137) OR (word = :db_condition_placeholder_138) OR (word = :db_condition_placeholder_139) OR (word = :db_condition_placeholder_140) OR (word = :db_condition_placeholder_141) OR (word = :db_condition_placeholder_142) OR (word = :db_condition_placeholder_143) OR (word = :db_condition_placeholder_144) OR (word = :db_condition_placeholder_145) OR (word = :db_condition_placeholder_146) OR (word = :db_condition_placeholder_147) OR (word = :db_condition_placeholder_148) OR (word = :db_condition_placeholder_149) OR (word = :db_condition_placeholder_150) OR (word = :db_condition_placeholder_151) OR (word = :db_condition_placeholder_152) OR (word = :db_condition_placeholder_153) OR (word = :db_condition_placeholder_154) OR (word = :db_condition_placeholder_155) OR (word = :db_condition_placeholder_156) OR (word = :db_condition_placeholder_157) OR (word = :db_condition_placeholder_158) OR (word = :db_condition_placeholder_159) OR (word = :db_condition_placeholder_160) OR (word = :db_condition_placeholder_161) OR (word = :db_condition_placeholder_162) OR (word = :db_condition_placeholder_163) OR (word = :db_condition_placeholder_164) OR (word = :db_condition_placeholder_165) OR (word = :db_condition_placeholder_166) OR (word = :db_condition_placeholder_167) OR (word = :db_condition_placeholder_168) OR (word = :db_condition_placeholder_169) OR (word = :db_condition_placeholder_170) OR (word = :db_condition_placeholder_171) OR (word = :db_condition_placeholder_172) OR (word = :db_condition_placeholder_173) OR (word = :db_condition_placeholder_174) OR (word = :db_condition_placeholder_175) OR (word = :db_condition_placeholder_176) OR (word = :db_condition_placeholder_177) OR (word = :db_condition_placeholder_178) OR (word = :db_condition_placeholder_179) OR (word = :db_condition_placeholder_180) OR (word = :db_condition_placeholder_181) OR (word = :db_condition_placeholder_182) OR (word = :db_condition_placeholder_183) OR (word = :db_condition_placeholder_184) OR (word = :db_condition_placeholder_185) OR (word = :db_condition_placeholder_186) OR (word = :db_condition_placeholder_187) OR (word = :db_condition_placeholder_188) OR (word = :db_condition_placeholder_189) OR (word = :db_condition_placeholder_190) OR (word = :db_condition_placeholder_191) OR (word = :db_condition_placeholder_192) OR (word = :db_condition_placeholder_193) OR (word = :db_condition_placeholder_194) OR (word = :db_condition_placeholder_195) OR (word = :db_condition_placeholder_196) OR (word = :db_condition_placeholder_197) OR (word = :db_condition_placeholder_198) OR (word = :db_condition_placeholder_199) OR (word = :db_condition_placeholder_200) OR (word = :db_condition_placeholder_201) OR (word = :db_condition_placeholder_202) OR (word = :db_condition_placeholder_203) OR (word = :db_condition_placeholder_204) OR (word = :db_condition_placeholder_205) OR (word = :db_condition_placeholder_206) OR (word = :db_condition_placeholder_207) OR (word = :db_condition_placeholder_208) OR (word = :db_condition_placeholder_209) OR (word = :db_condition_placeholder_210) OR (word = :db_condition_placeholder_211) OR (word = :db_condition_placeholder_212) OR (word = :db_condition_placeholder_213) OR (word = :db_condition_placeholder_214) OR (word = :db_condition_placeholder_215) OR (word = :db_condition_placeholder_216) OR (word = :db_condition_placeholder_217) OR (word = :db_condition_placeholder_218) OR (word = :db_condition_placeholder_219) OR (word = :db_condition_placeholder_220) OR (word = :db_condition_placeholder_221) OR (word = :db_condition_placeholder_222) OR (word = :db_condition_placeholder_223) OR (word = :db_condition_placeholder_224) OR (word = :db_condition_placeholder_225) OR (word = :db_condition_placeholder_226) OR (word = :db_condition_placeholder_227) OR (word = :db_condition_placeholder_228) OR (word = :db_condition_placeholder_229) OR (word = :db_condition_placeholder_230) OR (word = :db_condition_placeholder_231) OR (word = :db_condition_placeholder_232) OR (word = :db_condition_placeholder_233) OR (word = :db_condition_placeholder_234) OR (word = :db_condition_placeholder_235) OR (word = :db_condition_placeholder_236) OR (word = :db_condition_placeholder_237) OR (word = :db_condition_placeholder_238) OR (word = :db_condition_placeholder_239) OR (word = :db_condition_placeholder_240) OR (word = :db_condition_placeholder_241) OR (word = :db_condition_placeholder_242) OR (word = :db_condition_placeholder_243) OR (word = :db_condition_placeholder_244) OR (word = :db_condition_placeholder_245) OR (word = :db_condition_placeholder_246) OR (word = :db_condition_placeholder_247) OR (word = :db_condition_placeholder_248) OR (word = :db_condition_placeholder_249) OR (word = :db_condition_placeholder_250) OR (word = :db_condition_placeholder_251) OR (word = :db_condition_placeholder_252) OR (word = :db_condition_placeholder_253) OR (word = :db_condition_placeholder_254) OR (word = :db_condition_placeholder_255) OR (word = :db_condition_placeholder_256) OR (word = :db_condition_placeholder_257) OR (word = :db_condition_placeholder_258) OR (word = :db_condition_placeholder_259) OR (word = :db_condition_placeholder_260) OR (word = :db_condition_placeholder_261) OR (word = :db_condition_placeholder_262) OR (word = :db_condition_placeholder_263) OR (word = :db_condition_placeholder_264) OR (word = :db_condition_placeholder_265) OR (word = :db_condition_placeholder_266) OR (word = :db_condition_placeholder_267) OR (word = :db_condition_placeholder_268) OR (word = :db_condition_placeholder_269) OR (word = :db_condition_placeholder_270) OR (word = :db_condition_placeholder_271) OR (word = :db_condition_placeholder_272) OR (word = :db_condition_placeholder_273) OR (word = :db_condition_placeholder_274) OR (word = :db_condition_placeholder_275) OR (word = :db_condition_placeholder_276) OR (word = :db_condition_placeholder_277) OR (word = :db_condition_placeholder_278) OR (word = :db_condition_placeholder_279) OR (word = :db_condition_placeholder_280) OR (word = :db_condition_placeholder_281) OR (word = :db_condition_placeholder_282) OR (word = :db_condition_placeholder_283) OR (word = :db_condition_placeholder_284) OR (word = :db_condition_placeholder_285) OR (word = :db_condition_placeholder_286) OR (word = :db_condition_placeholder_287) OR (word = :db_condition_placeholder_288) OR (word = :db_condition_placeholder_289) OR (word = :db_condition_placeholder_290) OR (word = :db_condition_placeholder_291) OR (word = :db_condition_placeholder_292) OR (word = :db_condition_placeholder_293) OR (word = :db_condition_placeholder_294) OR (word = :db_condition_placeholder_295) OR (word = :db_condition_placeholder_296) OR (word = :db_condition_placeholder_297) OR (word = :db_condition_placeholder_298) OR (word = :db_condition_placeholder_299) OR (word = :db_condition_placeholder_300) OR (word = :db_condition_placeholder_301) OR (word = :db_condition_placeholder_302) OR (word = :db_condition_placeholder_303) OR (word = :db_condition_placeholder_304) OR (word = :db_condition_placeholder_305) OR (word = :db_condition_placeholder_306) OR (word = :db_condition_placeholder_307) OR (word = :db_condition_placeholder_308) OR (word = :db_condition_placeholder_309) OR (word = :db_condition_placeholder_310) OR (word = :db_condition_placeholder_311) OR (word = :db_condition_placeholder_312) OR (word = :db_condition_placeholder_313) OR (word = :db_condition_placeholder_314) OR (word = :db_condition_placeholder_315) OR (word = :db_condition_placeholder_316) OR (word = :db_condition_placeholder_317) OR (word = :db_condition_placeholder_318) OR (word = :db_condition_placeholder_319) OR (word = :db_condition_placeholder_320) OR (word = :db_condition_placeholder_321) OR (word = :db_condition_placeholder_322) OR (word = :db_condition_placeholder_323) OR (word = :db_condition_placeholder_324) OR (word = :db_condition_placeholder_325) OR (word = :db_condition_placeholder_326) OR (word = :db_condition_placeholder_327) OR (word = :db_condition_placeholder_328) OR (word = :db_condition_placeholder_329) OR (word = :db_condition_placeholder_330) OR (word = :db_condition_placeholder_331) OR (word = :db_condition_placeholder_332) OR (word = :db_condition_placeholder_333) OR (word = :db_condition_placeholder_334) OR (word = :db_condition_placeholder_335) OR (word = :db_condition_placeholder_336) OR (word = :db_condition_placeholder_337) OR (word = :db_condition_placeholder_338) OR (word = :db_condition_placeholder_339) OR (word = :db_condition_placeholder_340) OR (word = :db_condition_placeholder_341) OR (word = :db_condition_placeholder_342) OR (word = :db_condition_placeholder_343) OR (word = :db_condition_placeholder_344) OR (word = :db_condition_placeholder_345) OR (word = :db_condition_placeholder_346) OR (word = :db_condition_placeholder_347) OR (word = :db_condition_placeholder_348) OR (word = :db_condition_placeholder_349) OR (word = :db_condition_placeholder_350) OR (word = :db_condition_placeholder_351) OR (word = :db_condition_placeholder_352) OR (word = :db_condition_placeholder_353) OR (word = :db_condition_placeholder_354) OR (word = :db_condition_placeholder_355) OR (word = :db_condition_placeholder_356) OR (word = :db_condition_placeholder_357) OR (word = :db_condition_placeholder_358) OR (word = :db_condition_placeholder_359) OR (word = :db_condition_placeholder_360) OR (word = :db_condition_placeholder_361) OR (word = :db_condition_placeholder_362) OR (word = :db_condition_placeholder_363) OR (word = :db_condition_placeholder_364) OR (word = :db_condition_placeholder_365) OR (word = :db_condition_placeholder_366) OR (word = :db_condition_placeholder_367) OR (word = :db_condition_placeholder_368) OR (word = :db_condition_placeholder_369) OR (word = :db_condition_placeholder_370) OR (word = :db_condition_placeholder_371) OR (word = :db_condition_placeholder_372) OR (word = :db_condition_placeholder_373) OR (word = :db_condition_placeholder_374) OR (word = :db_condition_placeholder_375) OR (word = :db_condition_placeholder_376) OR (word = :db_condition_placeholder_377) OR (word = :db_condition_placeholder_378) OR (word = :db_condition_placeholder_379) OR (word = :db_condition_placeholder_380) OR (word = :db_condition_placeholder_381) OR (word = :db_condition_placeholder_382) OR (word = :db_condition_placeholder_383) OR (word = :db_condition_placeholder_384) OR (word = :db_condition_placeholder_385) OR (word = :db_condition_placeholder_386) OR (word = :db_condition_placeholder_387) OR (word = :db_condition_placeholder_388) OR (word = :db_condition_placeholder_389) OR (word = :db_condition_placeholder_390) OR (word = :db_condition_placeholder_391) OR (word = :db_condition_placeholder_392) OR (word = :db_condition_placeholder_393) OR (word = :db_condition_placeholder_394) OR (word = :db_condition_placeholder_395) OR (word = :db_condition_placeholder_396) OR (word = :db_condition_placeholder_397) OR (word = :db_condition_placeholder_398) OR (word = :db_condition_placeholder_399) OR (word = :db_condition_placeholder_400) OR (word = :db_condition_placeholder_401) OR (word = :db_condition_placeholder_402) OR (word = :db_condition_placeholder_403) OR (word = :db_condition_placeholder_404) OR (word = :db_condition_placeholder_405) OR (word = :db_condition_placeholder_406) OR (word = :db_condition_placeholder_407) OR (word = :db_condition_placeholder_408) OR (word = :db_condition_placeholder_409) OR (word = :db_condition_placeholder_410) OR (word = :db_condition_placeholder_411) OR (word = :db_condition_placeholder_412) OR (word = :db_condition_placeholder_413) OR (word = :db_condition_placeholder_414) OR (word = :db_condition_placeholder_415) OR (word = :db_condition_placeholder_416) OR (word = :db_condition_placeholder_417) OR (word = :db_condition_placeholder_418) OR (word = :db_condition_placeholder_419) OR (word = :db_condition_placeholder_420) OR (word = :db_condition_placeholder_421) OR (word = :db_condition_placeholder_422) OR (word = :db_condition_placeholder_423) OR (word = :db_condition_placeholder_424) OR (word = :db_condition_placeholder_425) OR (word = :db_condition_placeholder_426) OR (word = :db_condition_placeholder_427) OR (word = :db_condition_placeholder_428) OR (word = :db_condition_placeholder_429) OR (word = :db_condition_placeholder_430) OR (word = :db_condition_placeholder_431) OR (word = :db_condition_placeholder_432) OR (word = :db_condition_placeholder_433) OR (word = :db_condition_placeholder_434) OR (word = :db_condition_placeholder_435) OR (word = :db_condition_placeholder_436) OR (word = :db_condition_placeholder_437) OR (word = :db_condition_placeholder_438) OR (word = :db_condition_placeholder_439) OR (word = :db_condition_placeholder_440) OR (word = :db_condition_placeholder_441) OR (word = :db_condition_placeholder_442) OR (word = :db_condition_placeholder_443) OR (word = :db_condition_placeholder_444) OR (word = :db_condition_placeholder_445) OR (word = :db_condition_placeholder_446) OR (word = :db_condition_placeholder_447) OR (word = :db_condition_placeholder_448) OR (word = :db_condition_placeholder_449) OR (word = :db_condition_placeholder_450) OR (word = :db_condition_placeholder_451) OR (word = :db_condition_placeholder_452) OR (word = :db_condition_placeholder_453) OR (word = :db_condition_placeholder_454) OR (word = :db_condition_placeholder_455) OR (word = :db_condition_placeholder_456) OR (word = :db_condition_placeholder_457) OR (word = :db_condition_placeholder_458) OR (word = :db_condition_placeholder_459) OR (word = :db_condition_placeholder_460) OR (word = :db_condition_placeholder_461) OR (word = :db_condition_placeholder_462) OR (word = :db_condition_placeholder_463) OR (word = :db_condition_placeholder_464) OR (word = :db_condition_placeholder_465) OR (word = :db_condition_placeholder_466) OR (word = :db_condition_placeholder_467) OR (word = :db_condition_placeholder_468) OR (word = :db_condition_placeholder_469) OR (word = :db_condition_placeholder_470) OR (word = :db_condition_placeholder_471) OR (word = :db_condition_placeholder_472) OR (word = :db_condition_placeholder_473) OR (word = :db_condition_placeholder_474) OR (word = :db_condition_placeholder_475) OR (word = :db_condition_placeholder_476) OR (word = :db_condition_placeholder_477) OR (word = :db_condition_placeholder_478) OR (word = :db_condition_placeholder_479) OR (word = :db_condition_placeholder_480) OR (word = :db_condition_placeholder_481) OR (word = :db_condition_placeholder_482) OR (word = :db_condition_placeholder_483) OR (word = :db_condition_placeholder_484) OR (word = :db_condition_placeholder_485) OR (word = :db_condition_placeholder_486) OR (word = :db_condition_placeholder_487) OR (word = :db_condition_placeholder_488) OR (word = :db_condition_placeholder_489) OR (word = :db_condition_placeholder_490) OR (word = :db_condition_placeholder_491) OR (word = :db_condition_placeholder_492) OR (word = :db_condition_placeholder_493) OR (word = :db_condition_placeholder_494) OR (word = :db_condition_placeholder_495) OR (word = :db_condition_placeholder_496) OR (word = :db_condition_placeholder_497) OR (word = :db_condition_placeholder_498) OR (word = :db_condition_placeholder_499) OR (word = :db_condition_placeholder_500) OR (word = :db_condition_placeholder_501) OR (word = :db_condition_placeholder_502) OR (word = :db_condition_placeholder_503) OR (word = :db_condition_placeholder_504) OR (word = :db_condition_placeholder_505) OR (word = :db_condition_placeholder_506) OR (word = :db_condition_placeholder_507) OR (word = :db_condition_placeholder_508) OR (word = :db_condition_placeholder_509) OR (word = :db_condition_placeholder_510) OR (word = :db_condition_placeholder_511) OR (word = :db_condition_placeholder_512) OR (word = :db_condition_placeholder_513) OR (word = :db_condition_placeholder_514) OR (word = :db_condition_placeholder_515) OR (word = :db_condition_placeholder_516) OR (word = :db_condition_placeholder_517) OR (word = :db_condition_placeholder_518) OR (word = :db_condition_placeholder_519) OR (word = :db_condition_placeholder_520) OR (word = :db_condition_placeholder_521) OR (word = :db_condition_placeholder_522) OR (word = :db_condition_placeholder_523) OR (word = :db_condition_placeholder_524) OR (word = :db_condition_placeholder_525) OR (word = :db_condition_placeholder_526) OR (word = :db_condition_placeholder_527) OR (word = :db_condition_placeholder_528) OR (word = :db_condition_placeholder_529) OR (word = :db_condition_placeholder_530) OR (word = :db_condition_placeholder_531) OR (word = :db_condition_placeholder_532) OR (word = :db_condition_placeholder_533) OR (word = :db_condition_placeholder_534) OR (word = :db_condition_placeholder_535) OR (word = :db_condition_placeholder_536) OR (word = :db_condition_placeholder_537) OR (word = :db_condition_placeholder_538) OR (word = :db_condition_placeholder_539) OR (word = :db_condition_placeholder_540) OR (word = :db_condition_placeholder_541) OR (word = :db_condition_placeholder_542) OR (word = :db_condition_placeholder_543) OR (word = :db_condition_placeholder_544) OR (word = :db_condition_placeholder_545) OR (word = :db_condition_placeholder_546) OR (word = :db_condition_placeholder_547) OR (word = :db_condition_placeholder_548) OR (word = :db_condition_placeholder_549) OR (word = :db_condition_placeholder_550) OR (word = :db_condition_placeholder_551) OR (word = :db_condition_placeholder_552) OR (word = :db_condition_placeholder_553) OR (word = :db_condition_placeholder_554) OR (word = :db_condition_placeholder_555) OR (word = :db_condition_placeholder_556) OR (word = :db_condition_placeholder_557) OR (word = :db_condition_placeholder_558) OR (word = :db_condition_placeholder_559) OR (word = :db_condition_placeholder_560) OR (word = :db_condition_placeholder_561) OR (word = :db_condition_placeholder_562) OR (word = :db_condition_placeholder_563) OR (word = :db_condition_placeholder_564) OR (word = :db_condition_placeholder_565) OR (word = :db_condition_placeholder_566) OR (word = :db_condition_placeholder_567) OR (word = :db_condition_placeholder_568) OR (word = :db_condition_placeholder_569) OR (word = :db_condition_placeholder_570) OR (word = :db_condition_placeholder_571) OR (word = :db_condition_placeholder_572) OR (word = :db_condition_placeholder_573) OR (word = :db_condition_placeholder_574) OR (word = :db_condition_placeholder_575) OR (word = :db_condition_placeholder_576) OR (word = :db_condition_placeholder_577) OR (word = :db_condition_placeholder_578) OR (word = :db_condition_placeholder_579) OR (word = :db_condition_placeholder_580) OR (word = :db_condition_placeholder_581) OR (word = :db_condition_placeholder_582) OR (word = :db_condition_placeholder_583) OR (word = :db_condition_placeholder_584) OR (word = :db_condition_placeholder_585) OR (word = :db_condition_placeholder_586) OR (word = :db_condition_placeholder_587) OR (word = :db_condition_placeholder_588) OR (word = :db_condition_placeholder_589) OR (word = :db_condition_placeholder_590) OR (word = :db_condition_placeholder_591) OR (word = :db_condition_placeholder_592) OR (word = :db_condition_placeholder_593) OR (word = :db_condition_placeholder_594) OR (word = :db_condition_placeholder_595) OR (word = :db_condition_placeholder_596) OR (word = :db_condition_placeholder_597) OR (word = :db_condition_placeholder_598) OR (word = :db_condition_placeholder_599) OR (word = :db_condition_placeholder_600) OR (word = :db_condition_placeholder_601) OR (word = :db_condition_placeholder_602) OR (word = :db_condition_placeholder_603) OR (word = :db_condition_placeholder_604) OR (word = :db_condition_placeholder_605) OR (word = :db_condition_placeholder_606) OR (word = :db_condition_placeholder_607) OR (word = :db_condition_placeholder_608) OR (word = :db_condition_placeholder_609) OR (word = :db_condition_placeholder_610) OR (word = :db_condition_placeholder_611) OR (word = :db_condition_placeholder_612) OR (word = :db_condition_placeholder_613) OR (word = :db_condition_placeholder_614) OR (word = :db_condition_placeholder_615) OR (word = :db_condition_placeholder_616) OR (word = :db_condition_placeholder_617) OR (word = :db_condition_placeholder_618) OR (word = :db_condition_placeholder_619) OR (word = :db_condition_placeholder_620) OR (word = :db_condition_placeholder_621) OR (word = :db_condition_placeholder_622) OR (word = :db_condition_placeholder_623) OR (word = :db_condition_placeholder_624) OR (word = :db_condition_placeholder_625) OR (word = :db_condition_placeholder_626) OR (word = :db_condition_placeholder_627) OR (word = :db_condition_placeholder_628) OR (word = :db_condition_placeholder_629) OR (word = :db_condition_placeholder_630) OR (word = :db_condition_placeholder_631) OR (word = :db_condition_placeholder_632) OR (word = :db_condition_placeholder_633) OR (word = :db_condition_placeholder_634) OR (word = :db_condition_placeholder_635) OR (word = :db_condition_placeholder_636) OR (word = :db_condition_placeholder_637) OR (word = :db_condition_placeholder_638) OR (word = :db_condition_placeholder_639) OR (word = :db_condition_placeholder_640) OR (word = :db_condition_placeholder_641) OR (word = :db_condition_placeholder_642) OR (word = :db_condition_placeholder_643) OR (word = :db_condition_placeholder_644) OR (word = :db_condition_placeholder_645) OR (word = :db_condition_placeholder_646) OR (word = :db_condition_placeholder_647) OR (word = :db_condition_placeholder_648) OR (word = :db_condition_placeholder_649) OR (word = :db_condition_placeholder_650) OR (word = :db_condition_placeholder_651) OR (word = :db_condition_placeholder_652) OR (word = :db_condition_placeholder_653) OR (word = :db_condition_placeholder_654) OR (word = :db_condition_placeholder_655) OR (word = :db_condition_placeholder_656) OR (word = :db_condition_placeholder_657) OR (word = :db_condition_placeholder_658) OR (word = :db_condition_placeholder_659) OR (word = :db_condition_placeholder_660) OR (word = :db_condition_placeholder_661) OR (word = :db_condition_placeholder_662) OR (word = :db_condition_placeholder_663) OR (word = :db_condition_placeholder_664) OR (word = :db_condition_placeholder_665) OR (word = :db_condition_placeholder_666) OR (word = :db_condition_placeholder_667) OR (word = :db_condition_placeholder_668) OR (word = :db_condition_placeholder_669) OR (word = :db_condition_placeholder_670) OR (word = :db_condition_placeholder_671) OR (word = :db_condition_placeholder_672) OR (word = :db_condition_placeholder_673) OR (word = :db_condition_placeholder_674) OR (word = :db_condition_placeholder_675) OR (word = :db_condition_placeholder_676) OR (word = :db_condition_placeholder_677) OR (word = :db_condition_placeholder_678) OR (word = :db_condition_placeholder_679) OR (word = :db_condition_placeholder_680) OR (word = :db_condition_placeholder_681) OR (word = :db_condition_placeholder_682) OR (word = :db_condition_placeholder_683) OR (word = :db_condition_placeholder_684) OR (word = :db_condition_placeholder_685) OR (word = :db_condition_placeholder_686) OR (word = :db_condition_placeholder_687) OR (word = :db_condition_placeholder_688) OR (word = :db_condition_placeholder_689) OR (word = :db_condition_placeholder_690) OR (word = :db_condition_placeholder_691) OR (word = :db_condition_placeholder_692) OR (word = :db_condition_placeholder_693) OR (word = :db_condition_placeholder_694) OR (word = :db_condition_placeholder_695) OR (word = :db_condition_placeholder_696) OR (word = :db_condition_placeholder_697) OR (word = :db_condition_placeholder_698) OR (word = :db_condition_placeholder_699) OR (word = :db_condition_placeholder_700) OR (word = :db_condition_placeholder_701) OR (word = :db_condition_placeholder_702) OR (word = :db_condition_placeholder_703) OR (word = :db_condition_placeholder_704) OR (word = :db_condition_placeholder_705) OR (word = :db_condition_placeholder_706) OR (word = :db_condition_placeholder_707) OR (word = :db_condition_placeholder_708) OR (word = :db_condition_placeholder_709) OR (word = :db_condition_placeholder_710) OR (word = :db_condition_placeholder_711) OR (word = :db_condition_placeholder_712) OR (word = :db_condition_placeholder_713) OR (word = :db_condition_placeholder_714) OR (word = :db_condition_placeholder_715) OR (word = :db_condition_placeholder_716) OR (word = :db_condition_placeholder_717) OR (word = :db_condition_placeholder_718) OR (word = :db_condition_placeholder_719) OR (word = :db_condition_placeholder_720) OR (word = :db_condition_placeholder_721) OR (word = :db_condition_placeholder_722) OR (word = :db_condition_placeholder_723) OR (word = :db_condition_placeholder_724) OR (word = :db_condition_placeholder_725) OR (word = :db_condition_placeholder_726) OR (word = :db_condition_placeholder_727) OR (word = :db_condition_placeholder_728) OR (word = :db_condition_placeholder_729) OR (word = :db_condition_placeholder_730) OR (word = :db_condition_placeholder_731) OR (word = :db_condition_placeholder_732) OR (word = :db_condition_placeholder_733) OR (word = :db_condition_placeholder_734) OR (word = :db_condition_placeholder_735) OR (word = :db_condition_placeholder_736) OR (word = :db_condition_placeholder_737) OR (word = :db_condition_placeholder_738) OR (word = :db_condition_placeholder_739) OR (word = :db_condition_placeholder_740) OR (word = :db_condition_placeholder_741) OR (word = :db_condition_placeholder_742) OR (word = :db_condition_placeholder_743) OR (word = :db_condition_placeholder_744) OR (word = :db_condition_placeholder_745) OR (word = :db_condition_placeholder_746) OR (word = :db_condition_placeholder_747) OR (word = :db_condition_placeholder_748) OR (word = :db_condition_placeholder_749) OR (word = :db_condition_placeholder_750) OR (word = :db_condition_placeholder_751) OR (word = :db_condition_placeholder_752) OR (word = :db_condition_placeholder_753) OR (word = :db_condition_placeholder_754) OR (word = :db_condition_placeholder_755) OR (word = :db_condition_placeholder_756) OR (word = :db_condition_placeholder_757) OR (word = :db_condition_placeholder_758) OR (word = :db_condition_placeholder_759) OR (word = :db_condition_placeholder_760) OR (word = :db_condition_placeholder_761) OR (word = :db_condition_placeholder_762) OR (word = :db_condition_placeholder_763) OR (word = :db_condition_placeholder_764) OR (word = :db_condition_placeholder_765) OR (word = :db_condition_placeholder_766) OR (word = :db_condition_placeholder_767) OR (word = :db_condition_placeholder_768) OR (word = :db_condition_placeholder_769) OR (word = :db_condition_placeholder_770) OR (word = :db_condition_placeholder_771) OR (word = :db_condition_placeholder_772) OR (word = :db_condition_placeholder_773) OR (word = :db_condition_placeholder_774) OR (word = :db_condition_placeholder_775) OR (word = :db_condition_placeholder_776) OR (word = :db_condition_placeholder_777) OR (word = :db_condition_placeholder_778) OR (word = :db_condition_placeholder_779) OR (word = :db_condition_placeholder_780) OR (word = :db_condition_placeholder_781) OR (word = :db_condition_placeholder_782) OR (word = :db_condition_placeholder_783) OR (word = :db_condition_placeholder_784) OR (word = :db_condition_placeholder_785) OR (word = :db_condition_placeholder_786) OR (word = :db_condition_placeholder_787) OR (word = :db_condition_placeholder_788) OR (word = :db_condition_placeholder_789) OR (word = :db_condition_placeholder_790) OR (word = :db_condition_placeholder_791) OR (word = :db_condition_placeholder_792) OR (word = :db_condition_placeholder_793) OR (word = :db_condition_placeholder_794) OR (word = :db_condition_placeholder_795) OR (word = :db_condition_placeholder_796) OR (word = :db_condition_placeholder_797) OR (word = :db_condition_placeholder_798) OR (word = :db_condition_placeholder_799) OR (word = :db_condition_placeholder_800) OR (word = :db_condition_placeholder_801) OR (word = :db_condition_placeholder_802) OR (word = :db_condition_placeholder_803) OR (word = :db_condition_placeholder_804) OR (word = :db_condition_placeholder_805) OR (word = :db_condition_placeholder_806) OR (word = :db_condition_placeholder_807) OR (word = :db_condition_placeholder_808) OR (word = :db_condition_placeholder_809) OR (word = :db_condition_placeholder_810) OR (word = :db_condition_placeholder_811) OR (word = :db_condition_placeholder_812) OR (word = :db_condition_placeholder_813) OR (word = :db_condition_placeholder_814) OR (word = :db_condition_placeholder_815) OR (word = :db_condition_placeholder_816) OR (word = :db_condition_placeholder_817) OR (word = :db_condition_placeholder_818) OR (word = :db_condition_placeholder_819) OR (word = :db_condition_placeholder_820) OR (word = :db_condition_placeholder_821) OR (word = :db_condition_placeholder_822) OR (word = :db_condition_placeholder_823) OR (word = :db_condition_placeholder_824) OR (word = :db_condition_placeholder_825) OR (word = :db_condition_placeholder_826) OR (word = :db_condition_placeholder_827) OR (word = :db_condition_placeholder_828) OR (word = :db_condition_placeholder_829) OR (word = :db_condition_placeholder_830) OR (word = :db_condition_placeholder_831) OR (word = :db_condition_placeholder_832) OR (word = :db_condition_placeholder_833) OR (word = :db_condition_placeholder_834) OR (word = :db_condition_placeholder_835) OR (word = :db_condition_placeholder_836) OR (word = :db_condition_placeholder_837) OR (word = :db_condition_placeholder_838) OR (word = :db_condition_placeholder_839) OR (word = :db_condition_placeholder_840) OR (word = :db_condition_placeholder_841) OR (word = :db_condition_placeholder_842) OR (word = :db_condition_placeholder_843) OR (word = :db_condition_placeholder_844) OR (word = :db_condition_placeholder_845) OR (word = :db_condition_placeholder_846) OR (word = :db_condition_placeholder_847) OR (word = :db_condition_placeholder_848) OR (word = :db_condition_placeholder_849) OR (word = :db_condition_placeholder_850) OR (word = :db_condition_placeholder_851) OR (word = :db_condition_placeholder_852) OR (word = :db_condition_placeholder_853) OR (word = :db_condition_placeholder_854) OR (word = :db_condition_placeholder_855) OR (word = :db_condition_placeholder_856) OR (word = :db_condition_placeholder_857) OR (word = :db_condition_placeholder_858) OR (word = :db_condition_placeholder_859) OR (word = :db_condition_placeholder_860) OR (word = :db_condition_placeholder_861) OR (word = :db_condition_placeholder_862) OR (word = :db_condition_placeholder_863) OR (word = :db_condition_placeholder_864) OR (word = :db_condition_placeholder_865) OR (word = :db_condition_placeholder_866) OR (word = :db_condition_placeholder_867) OR (word = :db_condition_placeholder_868) OR (word = :db_condition_placeholder_869) OR (word = :db_condition_placeholder_870) OR (word = :db_condition_placeholder_871) OR (word = :db_condition_placeholder_872) OR (word = :db_condition_placeholder_873) OR (word = :db_condition_placeholder_874) OR (word = :db_condition_placeholder_875) OR (word = :db_condition_placeholder_876) OR (word = :db_condition_placeholder_877) OR (word = :db_condition_placeholder_878) OR (word = :db_condition_placeholder_879) OR (word = :db_condition_placeholder_880) OR (word = :db_condition_placeholder_881) OR (word = :db_condition_placeholder_882) OR (word = :db_condition_placeholder_883) OR (word = :db_condition_placeholder_884) OR (word = :db_condition_placeholder_885) OR (word = :db_condition_placeholder_886) OR (word = :db_condition_placeholder_887) OR (word = :db_condition_placeholder_888) OR (word = :db_condition_placeholder_889) OR (word = :db_condition_placeholder_890) OR (word = :db_condition_placeholder_891) OR (word = :db_condition_placeholder_892) OR (word = :db_condition_placeholder_893) OR (word = :db_condition_placeholder_894) OR (word = :db_condition_placeholder_895) OR (word = :db_condition_placeholder_896) OR (word = :db_condition_placeholder_897) OR (word = :db_condition_placeholder_898) OR (word = :db_condition_placeholder_899) OR (word = :db_condition_placeholder_900) OR (word = :db_condition_placeholder_901) OR (word = :db_condition_placeholder_902) OR (word = :db_condition_placeholder_903) OR (word = :db_condition_placeholder_904) OR (word = :db_condition_placeholder_905) OR (word = :db_condition_placeholder_906) OR (word = :db_condition_placeholder_907) OR (word = :db_condition_placeholder_908) OR (word = :db_condition_placeholder_909) OR (word = :db_condition_placeholder_910) OR (word = :db_condition_placeholder_911) OR (word = :db_condition_placeholder_912) OR (word = :db_condition_placeholder_913) OR (word = :db_condition_placeholder_914) OR (word = :db_condition_placeholder_915) OR (word = :db_condition_placeholder_916) OR (word = :db_condition_placeholder_917) OR (word = :db_condition_placeholder_918) OR (word = :db_condition_placeholder_919) OR (word = :db_condition_placeholder_920) OR (word = :db_condition_placeholder_921) OR (word = :db_condition_placeholder_922) OR (word = :db_condition_placeholder_923) OR (word = :db_condition_placeholder_924) OR (word = :db_condition_placeholder_925) OR (word = :db_condition_placeholder_926) OR (word = :db_condition_placeholder_927) OR (word = :db_condition_placeholder_928) OR (word = :db_condition_placeholder_929) OR (word = :db_condition_placeholder_930) OR (word = :db_condition_placeholder_931) OR (word = :db_condition_placeholder_932) OR (word = :db_condition_placeholder_933) OR (word = :db_condition_placeholder_934) OR (word = :db_condition_placeholder_935) OR (word = :db_condition_placeholder_936) OR (word = :db_condition_placeholder_937) OR (word = :db_condition_placeholder_938) OR (word = :db_condition_placeholder_939) OR (word = :db_condition_placeholder_940) OR (word = :db_condition_placeholder_941) OR (word = :db_condition_placeholder_942) OR (word = :db_condition_placeholder_943) OR (word = :db_condition_placeholder_944) OR (word = :db_condition_placeholder_945) OR (word = :db_condition_placeholder_946) OR (word = :db_condition_placeholder_947) OR (word = :db_condition_placeholder_948) OR (word = :db_condition_placeholder_949) OR (word = :db_condition_placeholder_950) OR (word = :db_condition_placeholder_951) OR (word = :db_condition_placeholder_952) OR (word = :db_condition_placeholder_953) OR (word = :db_condition_placeholder_954) OR (word = :db_condition_placeholder_955) OR (word = :db_condition_placeholder_956) OR (word = :db_condition_placeholder_957) OR (word = :db_condition_placeholder_958) OR (word = :db_condition_placeholder_959) OR (word = :db_condition_placeholder_960) OR (word = :db_condition_placeholder_961) OR (word = :db_condition_placeholder_962) OR (word = :db_condition_placeholder_963) OR (word = :db_condition_placeholder_964) OR (word = :db_condition_placeholder_965) OR (word = :db_condition_placeholder_966) OR (word = :db_condition_placeholder_967) OR (word = :db_condition_placeholder_968) OR (word = :db_condition_placeholder_969) OR (word = :db_condition_placeholder_970) OR (word = :db_condition_placeholder_971) OR (word = :db_condition_placeholder_972) OR (word = :db_condition_placeholder_973) OR (word = :db_condition_placeholder_974) OR (word = :db_condition_placeholder_975) OR (word = :db_condition_placeholder_976) OR (word = :db_condition_placeholder_977) OR (word = :db_condition_placeholder_978) OR (word = :db_condition_placeholder_979) OR (word = :db_condition_placeholder_980) OR (word = :db_condition_placeholder_981) OR (word = :db_condition_placeholder_982) OR (word = :db_condition_placeholder_983) OR (word = :db_condition_placeholder_984) OR (word = :db_condition_placeholder_985) OR (word = :db_condition_placeholder_986) OR (word = :db_condition_placeholder_987) OR (word = :db_condition_placeholder_988) OR (word = :db_condition_placeholder_989) OR (word = :db_condition_placeholder_990) OR (word = :db_condition_placeholder_991) OR (word = :db_condition_placeholder_992) OR (word = :db_condition_placeholder_993) OR (word = :db_condition_placeholder_994) OR (word = :db_condition_placeholder_995) OR (word = :db_condition_placeholder_996) OR (word = :db_condition_placeholder_997) OR (word = :db_condition_placeholder_998) OR (word = :db_condition_placeholder_999) OR (word = :db_condition_placeholder_1000) OR (word = :db_condition_placeholder_1001) OR (word = :db_condition_placeholder_1002) OR (word = :db_condition_placeholder_1003) OR (word = :db_condition_placeholder_1004) OR (word = :db_condition_placeholder_1005) OR (word = :db_condition_placeholder_1006) OR (word = :db_condition_placeholder_1007) OR (word = :db_condition_placeholder_1008) OR (word = :db_condition_placeholder_1009) OR (word = :db_condition_placeholder_1010) OR (word = :db_condition_placeholder_1011) OR (word = :db_condition_placeholder_1012) OR (word = :db_condition_placeholder_1013) OR (word = :db_condition_placeholder_1014) OR (word = :db_condition_placeholder_1015) OR (word = :db_condition_placeholder_1016) OR (word = :db_condition_placeholder_1017) OR (word = :db_condition_placeholder_1018) OR (word = :db_condition_placeholder_1019) OR (word = :db_condition_placeholder_1020) OR (word = :db_condition_placeholder_1021) OR (word = :db_condition_placeholder_1022) OR (word = :db_condition_placeholder_1023) OR (word = :db_condition_placeholder_1024) OR (word = :db_condition_placeholder_1025) OR (word = :db_condition_placeholder_1026) OR (word = :db_condition_placeholder_1027) OR (word = :db_condition_placeholder_1028) OR (word = :db_condition_placeholder_1029) OR (word = :db_condition_placeholder_1030) OR (word = :db_condition_placeholder_1031) OR (word = :db_condition_placeholder_1032) OR (word = :db_condition_placeholder_1033) OR (word = :db_condition_placeholder_1034) OR (word = :db_condition_placeholder_1035) OR (word = :db_condition_placeholder_1036) OR (word = :db_condition_placeholder_1037) OR (word = :db_condition_placeholder_1038) OR (word = :db_condition_placeholder_1039) OR (word = :db_condition_placeholder_1040) OR (word = :db_condition_placeholder_1041) OR (word = :db_condition_placeholder_1042) OR (word = :db_condition_placeholder_1043) OR (word = :db_condition_placeholder_1044) OR (word = :db_condition_placeholder_1045) OR (word = :db_condition_placeholder_1046) OR (word = :db_condition_placeholder_1047) OR (word = :db_condition_placeholder_1048) OR (word = :db_condition_placeholder_1049) OR (word = :db_condition_placeholder_1050) OR (word = :db_condition_placeholder_1051) OR (word = :db_condition_placeholder_1052) OR (word = :db_condition_placeholder_1053) OR (word = :db_condition_placeholder_1054) OR (word = :db_condition_placeholder_1055) OR (word = :db_condition_placeholder_1056) OR (word = :db_condition_placeholder_1057) OR (word = :db_condition_placeholder_1058) OR (word = :db_condition_placeholder_1059) OR (word = :db_condition_placeholder_1060) OR (word = :db_condition_placeholder_1061) OR (word = :db_condition_placeholder_1062) OR (word = :db_condition_placeholder_1063) OR (word = :db_condition_placeholder_1064) OR (word = :db_condition_placeholder_1065) OR (word = :db_condition_placeholder_1066) OR (word = :db_condition_placeholder_1067) OR (word = :db_condition_placeholder_1068) OR (word = :db_condition_placeholder_1069) OR (word = :db_condition_placeholder_1070) OR (word = :db_condition_placeholder_1071) OR (word = :db_condition_placeholder_1072) OR (word = :db_condition_placeholder_1073) OR (word = :db_condition_placeholder_1074) OR (word = :db_condition_placeholder_1075) OR (word = :db_condition_placeholder_1076) OR (word = :db_condition_placeholder_1077) OR (word = :db_condition_placeholder_1078) OR (word = :db_condition_placeholder_1079) OR (word = :db_condition_placeholder_1080) OR (word = :db_condition_placeholder_1081) OR (word = :db_condition_placeholder_1082) OR (word = :db_condition_placeholder_1083) OR (word = :db_condition_placeholder_1084) OR (word = :db_condition_placeholder_1085) OR (word = :db_condition_placeholder_1086) OR (word = :db_condition_placeholder_1087) OR (word = :db_condition_placeholder_1088) OR (word = :db_condition_placeholder_1089) OR (word = :db_condition_placeholder_1090) OR (word = :db_condition_placeholder_1091) OR (word = :db_condition_placeholder_1092) OR (word = :db_condition_placeholder_1093) OR (word = :db_condition_placeholder_1094) OR (word = :db_condition_placeholder_1095) OR (word = :db_condition_placeholder_1096) OR (word = :db_condition_placeholder_1097) OR (word = :db_condition_placeholder_1098) OR (word = :db_condition_placeholder_1099) OR (word = :db_condition_placeholder_1100) OR (word = :db_condition_placeholder_1101) OR (word = :db_condition_placeholder_1102) OR (word = :db_condition_placeholder_1103) OR (word = :db_condition_placeholder_1104) OR (word = :db_condition_placeholder_1105) OR (word = :db_condition_placeholder_1106) OR (word = :db_condition_placeholder_1107) OR (word = :db_condition_placeholder_1108) OR (word = :db_condition_placeholder_1109) OR (word = :db_condition_placeholder_1110) OR (word = :db_condition_placeholder_1111) OR (word = :db_condition_placeholder_1112) OR (word = :db_condition_placeholder_1113) OR (word = :db_condition_placeholder_1114) OR (word = :db_condition_placeholder_1115) OR (word = :db_condition_placeholder_1116) OR (word = :db_condition_placeholder_1117) OR (word = :db_condition_placeholder_1118) OR (word = :db_condition_placeholder_1119) OR (word = :db_condition_placeholder_1120) OR (word = :db_condition_placeholder_1121) OR (word = :db_condition_placeholder_1122) OR (word = :db_condition_placeholder_1123) OR (word = :db_condition_placeholder_1124) OR (word = :db_condition_placeholder_1125) OR (word = :db_condition_placeholder_1126) OR (word = :db_condition_placeholder_1127) OR (word = :db_condition_placeholder_1128) OR (word = :db_condition_placeholder_1129) OR (word = :db_condition_placeholder_1130) OR (word = :db_condition_placeholder_1131) OR (word = :db_condition_placeholder_1132) OR (word = :db_condition_placeholder_1133) OR (word = :db_condition_placeholder_1134) OR (word = :db_condition_placeholder_1135) OR (word = :db_condition_placeholder_1136) OR (word = :db_condition_placeholder_1137) OR (word = :db_condition_placeholder_1138) OR (word = :db_condition_placeholder_1139) OR (word = :db_condition_placeholder_1140) OR (word = :db_condition_placeholder_1141) OR (word = :db_condition_placeholder_1142) OR (word = :db_condition_placeholder_1143) OR (word = :db_condition_placeholder_1144) OR (word = :db_condition_placeholder_1145) OR (word = :db_condition_placeholder_1146) OR (word = :db_condition_placeholder_1147) OR (word = :db_condition_placeholder_1148) OR (word = :db_condition_placeholder_1149) OR (word = :db_condition_placeholder_1150) OR (word = :db_condition_placeholder_1151) OR (word = :db_condition_placeholder_1152) OR (word = :db_condition_placeholder_1153) OR (word = :db_condition_placeholder_1154) OR (word = :db_condition_placeholder_1155) OR (word = :db_condition_placeholder_1156) OR (word = :db_condition_placeholder_1157) OR (word = :db_condition_placeholder_1158) OR (word = :db_condition_placeholder_1159) OR (word = :db_condition_placeholder_1160) OR (word = :db_condition_placeholder_1161) OR (word = :db_condition_placeholder_1162) OR (word = :db_condition_placeholder_1163) OR (word = :db_condition_placeholder_1164) OR (word = :db_condition_placeholder_1165) OR (word = :db_condition_placeholder_1166) OR (word = :db_condition_placeholder_1167) OR (word = :db_condition_placeholder_1168) OR (word = :db_condition_placeholder_1169) OR (word = :db_condition_placeholder_1170) OR (word = :db_condition_placeholder_1171) OR (word = :db_condition_placeholder_1172) OR (word = :db_condition_placeholder_1173) OR (word = :db_condition_placeholder_1174) OR (word = :db_condition_placeholder_1175) OR (word = :db_condition_placeholder_1176) OR (word = :db_condition_placeholder_1177) OR (word = :db_condition_placeholder_1178) OR (word = :db_condition_placeholder_1179) OR (word = :db_condition_placeholder_1180) OR (word = :db_condition_placeholder_1181) OR (word = :db_condition_placeholder_1182) OR (word = :db_condition_placeholder_1183) OR (word = :db_condition_placeholder_1184) OR (word = :db_condition_placeholder_1185) OR (word = :db_condition_placeholder_1186) OR (word = :db_condition_placeholder_1187) OR (word = :db_condition_placeholder_1188) OR (word = :db_condition_placeholder_1189) OR (word = :db_condition_placeholder_1190) OR (word = :db_condition_placeholder_1191) OR (word = :db_condition_placeholder_1192) OR (word = :db_condition_placeholder_1193) OR (word = :db_condition_placeholder_1194) OR (word = :db_condition_placeholder_1195) OR (word = :db_condition_placeholder_1196) OR (word = :db_condition_placeholder_1197) OR (word = :db_condition_placeholder_1198) OR (word = :db_condition_placeholder_1199) OR (word = :db_condition_placeholder_1200) OR (word = :db_condition_placeholder_1201) OR (word = :db_condition_placeholder_1202) OR (word = :db_condition_placeholder_1203) OR (word = :db_condition_placeholder_1204) OR (word = :db_condition_placeholder_1205) OR (word = :db_condition_placeholder_1206) OR (word = :db_condition_placeholder_1207) OR (word = :db_condition_placeholder_1208) OR (word = :db_condition_placeholder_1209) OR (word = :db_condition_placeholder_1210) OR (word = :db_condition_placeholder_1211) OR (word = :db_condition_placeholder_1212) OR (word = :db_condition_placeholder_1213) OR (word = :db_condition_placeholder_1214) OR (word = :db_condition_placeholder_1215) OR (word = :db_condition_placeholder_1216) OR (word = :db_condition_placeholder_1217) OR (word = :db_condition_placeholder_1218) OR (word = :db_condition_placeholder_1219) OR (word = :db_condition_placeholder_1220) OR (word = :db_condition_placeholder_1221) OR (word = :db_condition_placeholder_1222) OR (word = :db_condition_placeholder_1223) OR (word = :db_condition_placeholder_1224) OR (word = :db_condition_placeholder_1225) OR (word = :db_condition_placeholder_1226) OR (word = :db_condition_placeholder_1227) OR (word = :db_condition_placeholder_1228) OR (word = :db_condition_placeholder_1229) OR (word = :db_condition_placeholder_1230) OR (word = :db_condition_placeholder_1231) OR (word = :db_condition_placeholder_1232) OR (word = :db_condition_placeholder_1233) OR (word = :db_condition_placeholder_1234) OR (word = :db_condition_placeholder_1235) OR (word = :db_condition_placeholder_1236) OR (word = :db_condition_placeholder_1237) OR (word = :db_condition_placeholder_1238) OR (word = :db_condition_placeholder_1239) OR (word = :db_condition_placeholder_1240) OR (word = :db_condition_placeholder_1241) OR (word = :db_condition_placeholder_1242) OR (word = :db_condition_placeholder_1243) OR (word = :db_condition_placeholder_1244) OR (word = :db_condition_placeholder_1245) OR (word = :db_condition_placeholder_1246) OR (word = :db_condition_placeholder_1247) OR (word = :db_condition_placeholder_1248) OR (word = :db_condition_placeholder_1249) OR (word = :db_condition_placeholder_1250) OR (word = :db_condition_placeholder_1251) OR (word = :db_condition_placeholder_1252) OR (word = :db_condition_placeholder_1253) OR (word = :db_condition_placeholder_1254) OR (word = :db_condition_placeholder_1255) OR (word = :db_condition_placeholder_1256) OR (word = :db_condition_placeholder_1257) OR (word = :db_condition_placeholder_1258) OR (word = :db_condition_placeholder_1259) OR (word = :db_condition_placeholder_1260) OR (word = :db_condition_placeholder_1261) OR (word = :db_condition_placeholder_1262) OR (word = :db_condition_placeholder_1263) OR (word = :db_condition_placeholder_1264) OR (word = :db_condition_placeholder_1265) OR (word = :db_condition_placeholder_1266) OR (word = :db_condition_placeholder_1267) OR (word = :db_condition_placeholder_1268) OR (word = :db_condition_placeholder_1269) OR (word = :db_condition_placeholder_1270) OR (word = :db_condition_placeholder_1271) OR (word = :db_condition_placeholder_1272) OR (word = :db_condition_placeholder_1273) OR (word = :db_condition_placeholder_1274) OR (word = :db_condition_placeholder_1275) OR (word = :db_condition_placeholder_1276) OR (word = :db_condition_placeholder_1277) OR (word = :db_condition_placeholder_1278) OR (word = :db_condition_placeholder_1279) OR (word = :db_condition_placeholder_1280) OR (word = :db_condition_placeholder_1281) OR (word = :db_condition_placeholder_1282) OR (word = :db_condition_placeholder_1283) OR (word = :db_condition_placeholder_1284) OR (word = :db_condition_placeholder_1285) OR (word = :db_condition_placeholder_1286) OR (word = :db_condition_placeholder_1287) OR (word = :db_condition_placeholder_1288) OR (word = :db_condition_placeholder_1289) OR (word = :db_condition_placeholder_1290) OR (word = :db_condition_placeholder_1291) OR (word = :db_condition_placeholder_1292) OR (word = :db_condition_placeholder_1293) OR (word = :db_condition_placeholder_1294) OR (word = :db_condition_placeholder_1295) OR (word = :db_condition_placeholder_1296) OR (word = :db_condition_placeholder_1297) OR (word = :db_condition_placeholder_1298) OR (word = :db_condition_placeholder_1299) OR (word = :db_condition_placeholder_1300) OR (word = :db_condition_placeholder_1301) OR (word = :db_condition_placeholder_1302) OR (word = :db_condition_placeholder_1303) OR (word = :db_condition_placeholder_1304) OR (word = :db_condition_placeholder_1305) OR (word = :db_condition_placeholder_1306) OR (word = :db_condition_placeholder_1307) OR (word = :db_condition_placeholder_1308) OR (word = :db_condition_placeholder_1309) OR (word = :db_condition_placeholder_1310) OR (word = :db_condition_placeholder_1311) OR (word = :db_condition_placeholder_1312) OR (word = :db_condition_placeholder_1313) OR (word = :db_condition_placeholder_1314) OR (word = :db_condition_placeholder_1315) OR (word = :db_condition_placeholder_1316) OR (word = :db_condition_placeholder_1317) OR (word = :db_condition_placeholder_1318) OR (word = :db_condition_placeholder_1319) OR (word = :db_condition_placeholder_1320) OR (word = :db_condition_placeholder_1321) OR (word = :db_condition_placeholder_1322) OR (word = :db_condition_placeholder_1323) OR (word = :db_condition_placeholder_1324) OR (word = :db_condition_placeholder_1325) OR (word = :db_condition_placeholder_1326) OR (word = :db_condition_placeholder_1327) OR (word = :db_condition_placeholder_1328) OR (word = :db_condition_placeholder_1329) OR (word = :db_condition_placeholder_1330) OR (word = :db_condition_placeholder_1331) OR (word = :db_condition_placeholder_1332) OR (word = :db_condition_placeholder_1333) OR (word = :db_condition_placeholder_1334) OR (word = :db_condition_placeholder_1335) OR (word = :db_condition_placeholder_1336) OR (word = :db_condition_placeholder_1337) OR (word = :db_condition_placeholder_1338) OR (word = :db_condition_placeholder_1339) OR (word = :db_condition_placeholder_1340) OR (word = :db_condition_placeholder_1341) OR (word = :db_condition_placeholder_1342) OR (word = :db_condition_placeholder_1343) OR (word = :db_condition_placeholder_1344) OR (word = :db_condition_placeholder_1345) OR (word = :db_condition_placeholder_1346) OR (word = :db_condition_placeholder_1347) OR (word = :db_condition_placeholder_1348) OR (word = :db_condition_placeholder_1349) OR (word = :db_condition_placeholder_1350) OR (word = :db_condition_placeholder_1351) OR (word = :db_condition_placeholder_1352) OR (word = :db_condition_placeholder_1353) OR (word = :db_condition_placeholder_1354) OR (word = :db_condition_placeholder_1355) OR (word = :db_condition_placeholder_1356) OR (word = :db_condition_placeholder_1357) OR (word = :db_condition_placeholder_1358) OR (word = :db_condition_placeholder_1359) OR (word = :db_condition_placeholder_1360) OR (word = :db_condition_placeholder_1361) OR (word = :db_condition_placeholder_1362) OR (word = :db_condition_placeholder_1363) OR (word = :db_condition_placeholder_1364) OR (word = :db_condition_placeholder_1365) OR (word = :db_condition_placeholder_1366) OR (word = :db_condition_placeholder_1367) OR (word = :db_condition_placeholder_1368) OR (word = :db_condition_placeholder_1369) OR (word = :db_condition_placeholder_1370) OR (word = :db_condition_placeholder_1371) OR (word = :db_condition_placeholder_1372) OR (word = :db_condition_placeholder_1373) OR (word = :db_condition_placeholder_1374) OR (word = :db_condition_placeholder_1375) OR (word = :db_condition_placeholder_1376) OR (word = :db_condition_placeholder_1377) OR (word = :db_condition_placeholder_1378) OR (word = :db_condition_placeholder_1379) OR (word = :db_condition_placeholder_1380) OR (word = :db_condition_placeholder_1381) OR (word = :db_condition_placeholder_1382) OR (word = :db_condition_placeholder_1383) OR (word = :db_condition_placeholder_1384) OR (word = :db_condition_placeholder_1385) OR (word = :db_condition_placeholder_1386) OR (word = :db_condition_placeholder_1387) OR (word = :db_condition_placeholder_1388) OR (word = :db_condition_placeholder_1389) OR (word = :db_condition_placeholder_1390) OR (word = :db_condition_placeholder_1391) OR (word = :db_condition_placeholder_1392) OR (word = :db_condition_placeholder_1393) OR (word = :db_condition_placeholder_1394) OR (word = :db_condition_placeholder_1395) OR (word = :db_condition_placeholder_1396) OR (word = :db_condition_placeholder_1397) OR (word = :db_condition_placeholder_1398) OR (word = :db_condition_placeholder_1399) OR (word = :db_condition_placeholder_1400) OR (word = :db_condition_placeholder_1401) OR (word = :db_condition_placeholder_1402) OR (word = :db_condition_placeholder_1403) OR (word = :db_condition_placeholder_1404) OR (word = :db_condition_placeholder_1405) OR (word = :db_condition_placeholder_1406) OR (word = :db_condition_placeholder_1407) OR (word = :db_condition_placeholder_1408) OR (word = :db_condition_placeholder_1409) OR (word = :db_condition_placeholder_1410) OR (word = :db_condition_placeholder_1411) OR (word = :db_condition_placeholder_1412) OR (word = :db_condition_placeholder_1413) OR (word = :db_condition_placeholder_1414) OR (word = :db_condition_placeholder_1415) OR (word = :db_condition_placeholder_1416) OR (word = :db_condition_placeholder_1417) OR (word = :db_condition_placeholder_1418) OR (word = :db_condition_placeholder_1419) OR (word = :db_condition_placeholder_1420) OR (word = :db_condition_placeholder_1421) OR (word = :db_condition_placeholder_1422) OR (word = :db_condition_placeholder_1423) OR (word = :db_condition_placeholder_1424) OR (word = :db_condition_placeholder_1425) OR (word = :db_condition_placeholder_1426) OR (word = :db_condition_placeholder_1427) OR (word = :db_condition_placeholder_1428) OR (word = :db_condition_placeholder_1429) OR (word = :db_condition_placeholder_1430) OR (word = :db_condition_placeholder_1431) OR (word = :db_condition_placeholder_1432) OR (word = :db_condition_placeholder_1433) OR (word = :db_condition_placeholder_1434) OR (word = :db_condition_placeholder_1435) OR (word = :db_condition_placeholder_1436) OR (word = :db_condition_placeholder_1437) OR (word = :db_condition_placeholder_1438) OR (word = :db_condition_placeholder_1439) OR (word = :db_condition_placeholder_1440) OR (word = :db_condition_placeholder_1441) OR (word = :db_condition_placeholder_1442) OR (word = :db_condition_placeholder_1443) OR (word = :db_condition_placeholder_1444) OR (word = :db_condition_placeholder_1445) OR (word = :db_condition_placeholder_1446) OR (word = :db_condition_placeholder_1447) OR (word = :db_condition_placeholder_1448) OR (word = :db_condition_placeholder_1449) OR (word = :db_condition_placeholder_1450) OR (word = :db_condition_placeholder_1451) OR (word = :db_condition_placeholder_1452) OR (word = :db_condition_placeholder_1453) OR (word = :db_condition_placeholder_1454) OR (word = :db_condition_placeholder_1455) OR (word = :db_condition_placeholder_1456) OR (word = :db_condition_placeholder_1457) OR (word = :db_condition_placeholder_1458) OR (word = :db_condition_placeholder_1459) OR (word = :db_condition_placeholder_1460) OR (word = :db_condition_placeholder_1461) OR (word = :db_condition_placeholder_1462) OR (word = :db_condition_placeholder_1463) OR (word = :db_condition_placeholder_1464) OR (word = :db_condition_placeholder_1465) OR (word = :db_condition_placeholder_1466) OR (word = :db_condition_placeholder_1467) OR (word = :db_condition_placeholder_1468) OR (word = :db_condition_placeholder_1469) OR (word = :db_condition_placeholder_1470) OR (word = :db_condition_placeholder_1471) OR (word = :db_condition_placeholder_1472) OR (word = :db_condition_placeholder_1473) OR (word = :db_condition_placeholder_1474) OR (word = :db_condition_placeholder_1475) OR (word = :db_condition_placeholder_1476) OR (word = :db_condition_placeholder_1477) OR (word = :db_condition_placeholder_1478) OR (word = :db_condition_placeholder_1479) OR (word = :db_condition_placeholder_1480) OR (word = :db_condition_placeholder_1481) OR (word = :db_condition_placeholder_1482) OR (word = :db_condition_placeholder_1483) OR (word = :db_condition_placeholder_1484) OR (word = :db_condition_placeholder_1485) OR (word = :db_condition_placeholder_1486) OR (word = :db_condition_placeholder_1487) OR (word = :db_condition_placeholder_1488) OR (word = :db_condition_placeholder_1489) OR (word = :db_condition_placeholder_1490) OR (word = :db_condition_placeholder_1491) OR (word = :db_condition_placeholder_1492) OR (word = :db_condition_placeholder_1493) OR (word = :db_condition_placeholder_1494) OR (word = :db_condition_placeholder_1495) OR (word = :db_condition_placeholder_1496) OR (word = :db_condition_placeholder_1497) OR (word = :db_condition_placeholder_1498) OR (word = :db_condition_placeholder_1499) OR (word = :db_condition_placeholder_1500) OR (word = :db_condition_placeholder_1501) OR (word = :db_condition_placeholder_1502) OR (word = :db_condition_placeholder_1503) OR (word = :db_condition_placeholder_1504) OR (word = :db_condition_placeholder_1505) OR (word = :db_condition_placeholder_1506) OR (word = :db_condition_placeholder_1507) OR (word = :db_condition_placeholder_1508) OR (word = :db_condition_placeholder_1509) OR (word = :db_condition_placeholder_1510) OR (word = :db_condition_placeholder_1511) OR (word = :db_condition_placeholder_1512) OR (word = :db_condition_placeholder_1513) OR (word = :db_condition_placeholder_1514) OR (word = :db_condition_placeholder_1515) OR (word = :db_condition_placeholder_1516) OR (word = :db_condition_placeholder_1517) OR (word = :db_condition_placeholder_1518) OR (word = :db_condition_placeholder_1519) OR (word = :db_condition_placeholder_1520) OR (word = :db_condition_placeholder_1521) OR (word = :db_condition_placeholder_1522) OR (word = :db_condition_placeholder_1523) OR (word = :db_condition_placeholder_1524) OR (word = :db_condition_placeholder_1525) OR (word = :db_condition_placeholder_1526) OR (word = :db_condition_placeholder_1527) OR (word = :db_condition_placeholder_1528) OR (word = :db_condition_placeholder_1529) OR (word = :db_condition_placeholder_1530) OR (word = :db_condition_placeholder_1531) OR (word = :db_condition_placeholder_1532) OR (word = :db_condition_placeholder_1533) OR (word = :db_condition_placeholder_1534) OR (word = :db_condition_placeholder_1535) OR (word = :db_condition_placeholder_1536) OR (word = :db_condition_placeholder_1537) OR (word = :db_condition_placeholder_1538) OR (word = :db_condition_placeholder_1539) OR (word = :db_condition_placeholder_1540) OR (word = :db_condition_placeholder_1541) OR (word = :db_condition_placeholder_1542) OR (word = :db_condition_placeholder_1543) OR (word = :db_condition_placeholder_1544) OR (word = :db_condition_placeholder_1545) OR (word = :db_condition_placeholder_1546) OR (word = :db_condition_placeholder_1547) OR (word = :db_condition_placeholder_1548) OR (word = :db_condition_placeholder_1549) OR (word = :db_condition_placeholder_1550) OR (word = :db_condition_placeholder_1551) OR (word = :db_condition_placeholder_1552) OR (word = :db_condition_placeholder_1553) OR (word = :db_condition_placeholder_1554) OR (word = :db_condition_placeholder_1555) OR (word = :db_condition_placeholder_1556) OR (word = :db_condition_placeholder_1557) OR (word = :db_condition_placeholder_1558) OR (word = :db_condition_placeholder_1559) OR (word = :db_condition_placeholder_1560) OR (word = :db_condition_placeholder_1561) OR (word = :db_condition_placeholder_1562) OR (word = :db_condition_placeholder_1563) OR (word = :db_condition_placeholder_1564) OR (word = :db_condition_placeholder_1565) OR (word = :db_condition_placeholder_1566) OR (word = :db_condition_placeholder_1567) OR (word = :db_condition_placeholder_1568) OR (word = :db_condition_placeholder_1569) OR (word = :db_condition_placeholder_1570) OR (word = :db_condition_placeholder_1571) OR (word = :db_condition_placeholder_1572) OR (word = :db_condition_placeholder_1573) OR (word = :db_condition_placeholder_1574) OR (word = :db_condition_placeholder_1575) OR (word = :db_condition_placeholder_1576) OR (word = :db_condition_placeholder_1577) OR (word = :db_condition_placeholder_1578) OR (word = :db_condition_placeholder_1579) OR (word = :db_condition_placeholder_1580) OR (word = :db_condition_placeholder_1581) OR (word = :db_condition_placeholder_1582) OR (word = :db_condition_placeholder_1583) OR (word = :db_condition_placeholder_1584) OR (word = :db_condition_placeholder_1585) OR (word = :db_condition_placeholder_1586) OR (word = :db_condition_placeholder_1587) OR (word = :db_condition_placeholder_1588) OR (word = :db_condition_placeholder_1589) OR (word = :db_condition_placeholder_1590) OR (word = :db_condition_placeholder_1591) OR (word = :db_condition_placeholder_1592) OR (word = :db_condition_placeholder_1593) OR (word = :db_condition_placeholder_1594) OR (word = :db_condition_placeholder_1595) OR (word = :db_condition_placeholder_1596) OR (word = :db_condition_placeholder_1597) OR (word = :db_condition_placeholder_1598) OR (word = :db_condition_placeholder_1599) OR (word = :db_condition_placeholder_1600) OR (word = :db_condition_placeholder_1601) OR (word = :db_condition_placeholder_1602) OR (word = :db_condition_placeholder_1603) OR (word = :db_condition_placeholder_1604) OR (word = :db_condition_placeholder_1605) OR (word = :db_condition_placeholder_1606) OR (word = :db_condition_placeholder_1607) OR (word = :db_condition_placeholder_1608) OR (word = :db_condition_placeholder_1609) OR (word = :db_condition_placeholder_1610) OR (word = :db_condition_placeholder_1611) OR (word = :db_condition_placeholder_1612) OR (word = :db_condition_placeholder_1613) OR (word = :db_condition_placeholder_1614) OR (word = :db_condition_placeholder_1615) OR (word = :db_condition_placeholder_1616) OR (word = :db_condition_placeholder_1617) OR (word = :db_condition_placeholder_1618) OR (word = :db_condition_placeholder_1619) OR (word = :db_condition_placeholder_1620) OR (word = :db_condition_placeholder_1621) OR (word = :db_condition_placeholder_1622) OR (word = :db_condition_placeholder_1623) OR (word = :db_condition_placeholder_1624) OR (word = :db_condition_placeholder_1625) OR (word = :db_condition_placeholder_1626) OR (word = :db_condition_placeholder_1627) OR (word = :db_condition_placeholder_1628) OR (word = :db_condition_placeholder_1629) OR (word = :db_condition_placeholder_1630) OR (word = :db_condition_placeholder_1631) OR (word = :db_condition_placeholder_1632) OR (word = :db_condition_placeholder_1633) OR (word = :db_condition_placeholder_1634) OR (word = :db_condition_placeholder_1635) OR (word = :db_condition_placeholder_1636) OR (word = :db_condition_placeholder_1637) OR (word = :db_condition_placeholder_1638) OR (word = :db_condition_placeholder_1639) OR (word = :db_condition_placeholder_1640) OR (word = :db_condition_placeholder_1641) OR (word = :db_condition_placeholder_1642) OR (word = :db_condition_placeholder_1643) OR (word = :db_condition_placeholder_1644) OR (word = :db_condition_placeholder_1645) OR (word = :db_condition_placeholder_1646) OR (word = :db_condition_placeholder_1647) OR (word = :db_condition_placeholder_1648) OR (word = :db_condition_placeholder_1649) OR (word = :db_condition_placeholder_1650) OR (word = :db_condition_placeholder_1651) OR (word = :db_condition_placeholder_1652) OR (word = :db_condition_placeholder_1653) OR (word = :db_condition_placeholder_1654) OR (word = :db_condition_placeholder_1655) OR (word = :db_condition_placeholder_1656) OR (word = :db_condition_placeholder_1657) OR (word = :db_condition_placeholder_1658) OR (word = :db_condition_placeholder_1659) OR (word = :db_condition_placeholder_1660) OR (word = :db_condition_placeholder_1661) OR (word = :db_condition_placeholder_1662) OR (word = :db_condition_placeholder_1663) OR (word = :db_condition_placeholder_1664) OR (word = :db_condition_placeholder_1665) OR (word = :db_condition_placeholder_1666) OR (word = :db_condition_placeholder_1667) OR (word = :db_condition_placeholder_1668) OR (word = :db_condition_placeholder_1669) OR (word = :db_condition_placeholder_1670) OR (word = :db_condition_placeholder_1671) OR (word = :db_condition_placeholder_1672) OR (word = :db_condition_placeholder_1673) OR (word = :db_condition_placeholder_1674) OR (word = :db_condition_placeholder_1675) OR (word = :db_condition_placeholder_1676) OR (word = :db_condition_placeholder_1677) OR (word = :db_condition_placeholder_1678) OR (word = :db_condition_placeholder_1679) OR (word = :db_condition_placeholder_1680) OR (word = :db_condition_placeholder_1681) OR (word = :db_condition_placeholder_1682) OR (word = :db_condition_placeholder_1683) OR (word = :db_condition_placeholder_1684) OR (word = :db_condition_placeholder_1685) OR (word = :db_condition_placeholder_1686) OR (word = :db_condition_placeholder_1687) OR (word = :db_condition_placeholder_1688) OR (word = :db_condition_placeholder_1689) OR (word = :db_condition_placeholder_1690) OR (word = :db_condition_placeholder_1691) OR (word = :db_condition_placeholder_1692) OR (word = :db_condition_placeholder_1693) OR (word = :db_condition_placeholder_1694) OR (word = :db_condition_placeholder_1695) OR (word = :db_condition_placeholder_1696) OR (word = :db_condition_placeholder_1697) OR (word = :db_condition_placeholder_1698) OR (word = :db_condition_placeholder_1699) OR (word = :db_condition_placeholder_1700) OR (word = :db_condition_placeholder_1701) OR (word = :db_condition_placeholder_1702) OR (word = :db_condition_placeholder_1703) OR (word = :db_condition_placeholder_1704) OR (word = :db_condition_placeholder_1705) OR (word = :db_condition_placeholder_1706) OR (word = :db_condition_placeholder_1707) OR (word = :db_condition_placeholder_1708) OR (word = :db_condition_placeholder_1709) OR (word = :db_condition_placeholder_1710) OR (word = :db_condition_placeholder_1711) OR (word = :db_condition_placeholder_1712) OR (word = :db_condition_placeholder_1713) OR (word = :db_condition_placeholder_1714) OR (word = :db_condition_placeholder_1715) OR (word = :db_condition_placeholder_1716) OR (word = :db_condition_placeholder_1717) OR (word = :db_condition_placeholder_1718) OR (word = :db_condition_placeholder_1719) OR (word = :db_condition_placeholder_1720) OR (word = :db_condition_placeholder_1721) OR (word = :db_condition_placeholder_1722) OR (word = :db_condition_placeholder_1723) OR (word = :db_condition_placeholder_1724) OR (word = :db_condition_placeholder_1725) OR (word = :db_condition_placeholder_1726) OR (word = :db_condition_placeholder_1727) OR (word = :db_condition_placeholder_1728) OR (word = :db_condition_placeholder_1729) OR (word = :db_condition_placeholder_1730) OR (word = :db_condition_placeholder_1731) OR (word = :db_condition_placeholder_1732) OR (word = :db_condition_placeholder_1733) OR (word = :db_condition_placeholder_1734) OR (word = :db_condition_placeholder_1735) OR (word = :db_condition_placeholder_1736) OR (word = :db_condition_placeholder_1737) OR (word = :db_condition_placeholder_1738) OR (word = :db_condition_placeholder_1739) OR (word = :db_condition_placeholder_1740) OR (word = :db_condition_placeholder_1741) OR (word = :db_condition_placeholder_1742) OR (word = :db_condition_placeholder_1743) OR (word = :db_condition_placeholder_1744) OR (word = :db_condition_placeholder_1745) OR (word = :db_condition_placeholder_1746) OR (word = :db_condition_placeholder_1747) OR (word = :db_condition_placeholder_1748) OR (word = :db_condition_placeholder_1749) OR (word = :db_condition_placeholder_1750) OR (word = :db_condition_placeholder_1751) OR (word = :db_condition_placeholder_1752) OR (word = :db_condition_placeholder_1753) OR (word = :db_condition_placeholder_1754) OR (word = :db_condition_placeholder_1755) OR (word = :db_condition_placeholder_1756) OR (word = :db_condition_placeholder_1757) OR (word = :db_condition_placeholder_1758) OR (word = :db_condition_placeholder_1759) OR (word = :db_condition_placeholder_1760) OR (word = :db_condition_placeholder_1761) OR (word = :db_condition_placeholder_1762) OR (word = :db_condition_placeholder_1763) OR (word = :db_condition_placeholder_1764) OR (word = :db_condition_placeholder_1765) OR (word = :db_condition_placeholder_1766) OR (word = :db_condition_placeholder_1767) OR (word = :db_condition_placeholder_1768) OR (word = :db_condition_placeholder_1769) OR (word = :db_condition_placeholder_1770) OR (word = :db_condition_placeholder_1771) OR (word = :db_condition_placeholder_1772) OR (word = :db_condition_placeholder_1773) OR (word = :db_condition_placeholder_1774) OR (word = :db_condition_placeholder_1775) OR (word = :db_condition_placeholder_1776) OR (word = :db_condition_placeholder_1777) OR (word = :db_condition_placeholder_1778) OR (word = :db_condition_placeholder_1779) OR (word = :db_condition_placeholder_1780) OR (word = :db_condition_placeholder_1781) OR (word = :db_condition_placeholder_1782) OR (word = :db_condition_placeholder_1783) OR (word = :db_condition_placeholder_1784) OR (word = :db_condition_placeholder_1785) OR (word = :db_condition_placeholder_1786) OR (word = :db_condition_placeholder_1787) OR (word = :db_condition_placeholder_1788) OR (word = :db_condition_placeholder_1789) OR (word = :db_condition_placeholder_1790) OR (word = :db_condition_placeholder_1791) OR (word = :db_condition_placeholder_1792) OR (word = :db_condition_placeholder_1793) OR (word = :db_condition_placeholder_1794) OR (word = :db_condition_placeholder_1795) OR (word = :db_condition_placeholder_1796) OR (word = :db_condition_placeholder_1797) OR (word = :db_condition_placeholder_1798) OR (word = :db_condition_placeholder_1799) OR (word = :db_condition_placeholder_1800) OR (word = :db_condition_placeholder_1801) OR (word = :db_condition_placeholder_1802) OR (word = :db_condition_placeholder_1803) OR (word = :db_condition_placeholder_1804) OR (word = :db_condition_placeholder_1805) OR (word = :db_condition_placeholder_1806) OR (word = :db_condition_placeholder_1807) OR (word = :db_condition_placeholder_1808) OR (word = :db_condition_placeholder_1809) OR (word = :db_condition_placeholder_1810) OR (word = :db_condition_placeholder_1811) OR (word = :db_condition_placeholder_1812) OR (word = :db_condition_placeholder_1813) OR (word = :db_condition_placeholder_1814) OR (word = :db_condition_placeholder_1815) OR (word = :db_condition_placeholder_1816) OR (word = :db_condition_placeholder_1817) OR (word = :db_condition_placeholder_1818) OR (word = :db_condition_placeholder_1819) OR (word = :db_condition_placeholder_1820) OR (word = :db_condition_placeholder_1821) OR (word = :db_condition_placeholder_1822) OR (word = :db_condition_placeholder_1823) OR (word = :db_condition_placeholder_1824) OR (word = :db_condition_placeholder_1825) OR (word = :db_condition_placeholder_1826) OR (word = :db_condition_placeholder_1827) OR (word = :db_condition_placeholder_1828) OR (word = :db_condition_placeholder_1829) OR (word = :db_condition_placeholder_1830) OR (word = :db_condition_placeholder_1831) OR (word = :db_condition_placeholder_1832) OR (word = :db_condition_placeholder_1833) OR (word = :db_condition_placeholder_1834) OR (word = :db_condition_placeholder_1835) OR (word = :db_condition_placeholder_1836) OR (word = :db_condition_placeholder_1837) OR (word = :db_condition_placeholder_1838) OR (word = :db_condition_placeholder_1839) OR (word = :db_condition_placeholder_1840) OR (word = :db_condition_placeholder_1841) OR (word = :db_condition_placeholder_1842) OR (word = :db_condition_placeholder_1843) OR (word = :db_condition_placeholder_1844) OR (word = :db_condition_placeholder_1845) OR (word = :db_condition_placeholder_1846) OR (word = :db_condition_placeholder_1847) OR (word = :db_condition_placeholder_1848) OR (word = :db_condition_placeholder_1849) OR (word = :db_condition_placeholder_1850) OR (word = :db_condition_placeholder_1851) OR (word = :db_condition_placeholder_1852) OR (word = :db_condition_placeholder_1853) OR (word = :db_condition_placeholder_1854) OR (word = :db_condition_placeholder_1855) OR (word = :db_condition_placeholder_1856) OR (word = :db_condition_placeholder_1857) OR (word = :db_condition_placeholder_1858) OR (word = :db_condition_placeholder_1859) OR (word = :db_condition_placeholder_1860) OR (word = :db_condition_placeholder_1861) OR (word = :db_condition_placeholder_1862) OR (word = :db_condition_placeholder_1863) OR (word = :db_condition_placeholder_1864) OR (word = :db_condition_placeholder_1865) OR (word = :db_condition_placeholder_1866) OR (word = :db_condition_placeholder_1867) OR (word = :db_condition_placeholder_1868) OR (word = :db_condition_placeholder_1869) OR (word = :db_condition_placeholder_1870) OR (word = :db_condition_placeholder_1871) OR (word = :db_condition_placeholder_1872) OR (word = :db_condition_placeholder_1873) OR (word = :db_condition_placeholder_1874) OR (word = :db_condition_placeholder_1875) OR (word = :db_condition_placeholder_1876) OR (word = :db_condition_placeholder_1877) OR (word = :db_condition_placeholder_1878) OR (word = :db_condition_placeholder_1879) OR (word = :db_condition_placeholder_1880) OR (word = :db_condition_placeholder_1881) OR (word = :db_condition_placeholder_1882) OR (word = :db_condition_placeholder_1883) OR (word = :db_condition_placeholder_1884) OR (word = :db_condition_placeholder_1885) OR (word = :db_condition_placeholder_1886) OR (word = :db_condition_placeholder_1887) OR (word = :db_condition_placeholder_1888) OR (word = :db_condition_placeholder_1889) OR (word = :db_condition_placeholder_1890) OR (word = :db_condition_placeholder_1891) OR (word = :db_condition_placeholder_1892) OR (word = :db_condition_placeholder_1893) OR (word = :db_condition_placeholder_1894) OR (word = :db_condition_placeholder_1895) OR (word = :db_condition_placeholder_1896) OR (word = :db_condition_placeholder_1897) OR (word = :db_condition_placeholder_1898) OR (word = :db_condition_placeholder_1899) OR (word = :db_condition_placeholder_1900) OR (word = :db_condition_placeholder_1901) OR (word = :db_condition_placeholder_1902) OR (word = :db_condition_placeholder_1903) OR (word = :db_condition_placeholder_1904) OR (word = :db_condition_placeholder_1905) OR (word = :db_condition_placeholder_1906) OR (word = :db_condition_placeholder_1907) OR (word = :db_condition_placeholder_1908) OR (word = :db_condition_placeholder_1909) OR (word = :db_condition_placeholder_1910) OR (word = :db_condition_placeholder_1911) OR (word = :db_condition_placeholder_1912) OR (word = :db_condition_placeholder_1913) OR (word = :db_condition_placeholder_1914) OR (word = :db_condition_placeholder_1915) OR (word = :db_condition_placeholder_1916) OR (word = :db_condition_placeholder_1917) OR (word = :db_condition_placeholder_1918) OR (word = :db_condition_placeholder_1919) OR (word = :db_condition_placeholder_1920) OR (word = :db_condition_placeholder_1921) OR (word = :db_condition_placeholder_1922) OR (word = :db_condition_placeholder_1923) OR (word = :db_condition_placeholder_1924) OR (word = :db_condition_placeholder_1925) OR (word = :db_condition_placeholder_1926) OR (word = :db_condition_placeholder_1927) OR (word = :db_condition_placeholder_1928) OR (word = :db_condition_placeholder_1929) OR (word = :db_condition_placeholder_1930) OR (word = :db_condition_placeholder_1931) OR (word = :db_condition_placeholder_1932) OR (word = :db_condition_placeholder_1933) OR (word = :db_condition_placeholder_1934) OR (word = :db_condition_placeholder_1935) OR (word = :db_condition_placeholder_1936) OR (word = :db_condition_placeholder_1937) OR (word = :db_condition_placeholder_1938) OR (word = :db_condition_placeholder_1939) OR (word = :db_condition_placeholder_1940) OR (word = :db_condition_placeholder_1941) OR (word = :db_condition_placeholder_1942) OR (word = :db_condition_placeholder_1943) OR (word = :db_condition_placeholder_1944) OR (word = :db_condition_placeholder_1945) OR (word = :db_condition_placeholder_1946) OR (word = :db_condition_placeholder_1947) OR (word = :db_condition_placeholder_1948) OR (word = :db_condition_placeholder_1949) OR (word = :db_condition_placeholder_1950) OR (word = :db_condition_placeholder_1951) OR (word = :db_condition_placeholder_1952) OR (word = :db_condition_placeholder_1953) OR (word = :db_condition_placeholder_1954) OR (word = :db_condition_placeholder_1955) OR (word = :db_condition_placeholder_1956) OR (word = :db_condition_placeholder_1957) OR (word = :db_condition_placeholder_1958) OR (word = :db_condition_placeholder_1959) OR (word = :db_condition_placeholder_1960) OR (word = :db_condition_placeholder_1961) OR (word = :db_condition_placeholder_1962) OR (word = :db_condition_placeholder_1963) OR (word = :db_condition_placeholder_1964) OR (word = :db_condition_placeholder_1965) OR (word = :db_condition_placeholder_1966) OR (word = :db_condition_placeholder_1967) OR (word = :db_condition_placeholder_1968) OR (word = :db_condition_placeholder_1969) OR (word = :db_condition_placeholder_1970) OR (word = :db_condition_placeholder_1971) OR (word = :db_condition_placeholder_1972) OR (word = :db_condition_placeholder_1973) OR (word = :db_condition_placeholder_1974) OR (word = :db_condition_placeholder_1975) OR (word = :db_condition_placeholder_1976) OR (word = :db_condition_placeholder_1977) OR (word = :db_condition_placeholder_1978) OR (word = :db_condition_placeholder_1979) OR (word = :db_condition_placeholder_1980) OR (word = :db_condition_placeholder_1981) OR (word = :db_condition_placeholder_1982) OR (word = :db_condition_placeholder_1983) OR (word = :db_condition_placeholder_1984) OR (word = :db_condition_placeholder_1985) OR (word = :db_condition_placeholder_1986) OR (word = :db_condition_placeholder_1987) OR (word = :db_condition_placeholder_1988) OR (word = :db_condition_placeholder_1989) OR (word = :db_condition_placeholder_1990) OR (word = :db_condition_placeholder_1991) OR (word = :db_condition_placeholder_1992) OR (word = :db_condition_placeholder_1993) OR (word = :db_condition_placeholder_1994) OR (word = :db_condition_placeholder_1995) OR (word = :db_condition_placeholder_1996) OR (word = :db_condition_placeholder_1997) OR (word = :db_condition_placeholder_1998) OR (word = :db_condition_placeholder_1999) OR (word = :db_condition_placeholder_2000) OR (word = :db_condition_placeholder_2001) OR (word = :db_condition_placeholder_2002) OR (word = :db_condition_placeholder_2003) OR (word = :db_condition_placeholder_2004) OR (word = :db_condition_placeholder_2005) OR (word = :db_condition_placeholder_2006) OR (word = :db_condition_placeholder_2007) OR (word = :db_condition_placeholder_2008) OR (word = :db_condition_placeholder_2009) OR (word = :db_condition_placeholder_2010) OR (word = :db_condition_placeholder_2011) OR (word = :db_condition_placeholder_2012) OR (word = :db_condition_placeholder_2013) OR (word = :db_condition_placeholder_2014) OR (word = :db_condition_placeholder_2015) OR (word = :db_condition_placeholder_2016) OR (word = :db_condition_placeholder_2017) OR (word = :db_condition_placeholder_2018) OR (word = :db_condition_placeholder_2019) OR (word = :db_condition_placeholder_2020) OR (word = :db_condition_placeholder_2021) OR (word = :db_condition_placeholder_2022) OR (word = :db_condition_placeholder_2023) OR (word = :db_condition_placeholder_2024) OR (word = :db_condition_placeholder_2025) OR (word = :db_condition_placeholder_2026) OR (word = :db_condition_placeholder_2027) OR (word = :db_condition_placeholder_2028) OR (word = :db_condition_placeholder_2029) OR (word = :db_condition_placeholder_2030) OR (word = :db_condition_placeholder_2031) OR (word = :db_condition_placeholder_2032) OR (word = :db_condition_placeholder_2033) OR (word = :db_condition_placeholder_2034) OR (word = :db_condition_placeholder_2035) OR (word = :db_condition_placeholder_2036) OR (word = :db_condition_placeholder_2037) OR (word = :db_condition_placeholder_2038) OR (word = :db_condition_placeholder_2039) OR (word = :db_condition_placeholder_2040) OR (word = :db_condition_placeholder_2041) OR (word = :db_condition_placeholder_2042) OR (word = :db_condition_placeholder_2043) OR (word = :db_condition_placeholder_2044) OR (word = :db_condition_placeholder_2045) OR (word = :db_condition_placeholder_2046) OR (word = :db_condition_placeholder_2047) OR (word = :db_condition_placeholder_2048) OR (word = :db_condition_placeholder_2049) OR (word = :db_condition_placeholder_2050) OR (word = :db_condition_placeholder_2051) OR (word = :db_condition_placeholder_2052) OR (word = :db_condition_placeholder_2053) OR (word = :db_condition_placeholder_2054) OR (word = :db_condition_placeholder_2055) OR (word = :db_condition_placeholder_2056) OR (word = :db_condition_placeholder_2057) OR (word = :db_condition_placeholder_2058) OR (word = :db_condition_placeholder_2059) OR (word = :db_condition_placeholder_2060) OR (word = :db_condition_placeholder_2061) OR (word = :db_condition_placeholder_2062) OR (word = :db_condition_placeholder_2063) OR (word = :db_condition_placeholder_2064) OR (word = :db_condition_placeholder_2065) OR (word = :db_condition_placeholder_2066) OR (word = :db_condition_placeholder_2067) OR (word = :db_condition_placeholder_2068) OR (word = :db_condition_placeholder_2069) OR (word = :db_condition_placeholder_2070) OR (word = :db_condition_placeholder_2071) OR (word = :db_condition_placeholder_2072) OR (word = :db_condition_placeholder_2073) OR (word = :db_condition_placeholder_2074) OR (word = :db_condition_placeholder_2075) OR (word = :db_condition_placeholder_2076) OR (word = :db_condition_placeholder_2077) OR (word = :db_condition_placeholder_2078) OR (word = :db_condition_placeholder_2079) OR (word = :db_condition_placeholder_2080) OR (word = :db_condition_placeholder_2081) OR (word = :db_condition_placeholder_2082) OR (word = :db_condition_placeholder_2083) OR (word = :db_condition_placeholder_2084) OR (word = :db_condition_placeholder_2085) OR (word = :db_condition_placeholder_2086) OR (word = :db_condition_placeholder_2087) OR (word = :db_condition_placeholder_2088) OR (word = :db_condition_placeholder_2089) OR (word = :db_condition_placeholder_2090) OR (word = :db_condition_placeholder_2091) OR (word = :db_condition_placeholder_2092) OR (word = :db_condition_placeholder_2093) OR (word = :db_condition_placeholder_2094) OR (word = :db_condition_placeholder_2095) OR (word = :db_condition_placeholder_2096) OR (word = :db_condition_placeholder_2097) OR (word = :db_condition_placeholder_2098) OR (word = :db_condition_placeholder_2099) OR (word = :db_condition_placeholder_2100) OR (word = :db_condition_placeholder_2101) OR (word = :db_condition_placeholder_2102) OR (word = :db_condition_placeholder_2103) OR (word = :db_condition_placeholder_2104) OR (word = :db_condition_placeholder_2105) OR (word = :db_condition_placeholder_2106) OR (word = :db_condition_placeholder_2107) OR (word = :db_condition_placeholder_2108) OR (word = :db_condition_placeholder_2109) OR (word = :db_condition_placeholder_2110) OR (word = :db_condition_placeholder_2111) OR (word = :db_condition_placeholder_2112) OR (word = :db_condition_placeholder_2113) OR (word = :db_condition_placeholder_2114) OR (word = :db_condition_placeholder_2115) OR (word = :db_condition_placeholder_2116) OR (word = :db_condition_placeholder_2117) OR (word = :db_condition_placeholder_2118) OR (word = :db_condition_placeholder_2119) OR (word = :db_condition_placeholder_2120) OR (word = :db_condition_placeholder_2121) OR (word = :db_condition_placeholder_2122) OR (word = :db_condition_placeholder_2123) OR (word = :db_condition_placeholder_2124) OR (word = :db_condition_placeholder_2125) OR (word = :db_condition_placeholder_2126) OR (word = :db_condition_placeholder_2127) OR (word = :db_condition_placeholder_2128) OR (word = :db_condition_placeholder_2129) OR (word = :db_condition_placeholder_2130) OR (word = :db_condition_placeholder_2131) OR (word = :db_condition_placeholder_2132) OR (word = :db_condition_placeholder_2133) OR (word = :db_condition_placeholder_2134) OR (word = :db_condition_placeholder_2135) OR (word = :db_condition_placeholder_2136) OR (word = :db_condition_placeholder_2137) OR (word = :db_condition_placeholder_2138) OR (word = :db_condition_placeholder_2139) OR (word = :db_condition_placeholder_2140) OR (word = :db_condition_placeholder_2141) OR (word = :db_condition_placeholder_2142) OR (word = :db_condition_placeholder_2143) OR (word = :db_condition_placeholder_2144) OR (word = :db_condition_placeholder_2145) OR (word = :db_condition_placeholder_2146) OR (word = :db_condition_placeholder_2147) OR (word = :db_condition_placeholder_2148) OR (word = :db_condition_placeholder_2149) OR (word = :db_condition_placeholder_2150) OR (word = :db_condition_placeholder_2151) OR (word = :db_condition_placeholder_2152) OR (word = :db_condition_placeholder_2153) OR (word = :db_condition_placeholder_2154) OR (word = :db_condition_placeholder_2155) OR (word = :db_condition_placeholder_2156) OR (word = :db_condition_placeholder_2157) OR (word = :db_condition_placeholder_2158) OR (word = :db_condition_placeholder_2159) OR (word = :db_condition_placeholder_2160) OR (word = :db_condition_placeholder_2161) OR (word = :db_condition_placeholder_2162) OR (word = :db_condition_placeholder_2163) OR (word = :db_condition_placeholder_2164) OR (word = :db_condition_placeholder_2165) OR (word = :db_condition_placeholder_2166) OR (word = :db_condition_placeholder_2167) OR (word = :db_condition_placeholder_2168) OR (word = :db_condition_placeholder_2169) OR (word = :db_condition_placeholder_2170) OR (word = :db_condition_placeholder_2171) OR (word = :db_condition_placeholder_2172) OR (word = :db_condition_placeholder_2173) OR (word = :db_condition_placeholder_2174) OR (word = :db_condition_placeholder_2175) OR (word = :db_condition_placeholder_2176) OR (word = :db_condition_placeholder_2177) OR (word = :db_condition_placeholder_2178) OR (word = :db_condition_placeholder_2179) OR (word = :db_condition_placeholder_2180) OR (word = :db_condition_placeholder_2181) OR (word = :db_condition_placeholder_2182) OR (word = :db_condition_placeholder_2183) OR (word = :db_condition_placeholder_2184) OR (word = :db_condition_placeholder_2185) OR (word = :db_condition_placeholder_2186) OR (word = :db_condition_placeholder_2187) OR (word = :db_condition_placeholder_2188) OR (word = :db_condition_placeholder_2189) OR (word = :db_condition_placeholder_2190) OR (word = :db_condition_placeholder_2191) OR (word = :db_condition_placeholder_2192) OR (word = :db_condition_placeholder_2193) OR (word = :db_condition_placeholder_2194) OR (word = :db_condition_placeholder_2195) OR (word = :db_condition_placeholder_2196) OR (word = :db_condition_placeholder_2197) OR (word = :db_condition_placeholder_2198) OR (word = :db_condition_placeholder_2199) OR (word = :db_condition_placeholder_2200) OR (word = :db_condition_placeholder_2201) OR (word = :db_condition_placeholder_2202) OR (word = :db_condition_placeholder_2203) OR (word = :db_condition_placeholder_2204) OR (word = :db_condition_placeholder_2205) OR (word = :db_condition_placeholder_2206) OR (word = :db_condition_placeholder_2207) OR (word = :db_condition_placeholder_2208) OR (word = :db_condition_placeholder_2209) OR (word = :db_condition_placeholder_2210) OR (word = :db_condition_placeholder_2211) OR (word = :db_condition_placeholder_2212) OR (word = :db_condition_placeholder_2213) OR (word = :db_condition_placeholder_2214) OR (word = :db_condition_placeholder_2215) OR (word = :db_condition_placeholder_2216) OR (word = :db_condition_placeholder_2217) OR (word = :db_condition_placeholder_2218) OR (word = :db_condition_placeholder_2219) OR (word = :db_condition_placeholder_2220) OR (word = :db_condition_placeholder_2221) OR (word = :db_condition_placeholder_2222) OR (word = :db_condition_placeholder_2223) OR (word = :db_condition_placeholder_2224) OR (word = :db_condition_placeholder_2225) OR (word = :db_condition_placeholder_2226) OR (word = :db_condition_placeholder_2227) OR (word = :db_condition_placeholder_2228) OR (word = :db_condition_placeholder_2229) OR (word = :db_condition_placeholder_2230) OR (word = :db_condition_placeholder_2231) OR (word = :db_condition_placeholder_2232) OR (word = :db_condition_placeholder_2233) OR (word = :db_condition_placeholder_2234) OR (word = :db_condition_placeholder_2235) OR (word = :db_condition_placeholder_2236) OR (word = :db_condition_placeholder_2237) OR (word = :db_condition_placeholder_2238) OR (word = :db_condition_placeholder_2239) OR (word = :db_condition_placeholder_2240) OR (word = :db_condition_placeholder_2241) OR (word = :db_condition_placeholder_2242) OR (word = :db_condition_placeholder_2243) OR (word = :db_condition_placeholder_2244) OR (word = :db_condition_placeholder_2245) OR (word = :db_condition_placeholder_2246) OR (word = :db_condition_placeholder_2247) OR (word = :db_condition_placeholder_2248) OR (word = :db_condition_placeholder_2249) OR (word = :db_condition_placeholder_2250) OR (word = :db_condition_placeholder_2251) OR (word = :db_condition_placeholder_2252) OR (word = :db_condition_placeholder_2253) OR (word = :db_condition_placeholder_2254) OR (word = :db_condition_placeholder_2255) OR (word = :db_condition_placeholder_2256) OR (word = :db_condition_placeholder_2257) OR (word = :db_condition_placeholder_2258) OR (word = :db_condition_placeholder_2259) OR (word = :db_condition_placeholder_2260) OR (word = :db_condition_placeholder_2261) OR (word = :db_condition_placeholder_2262) OR (word = :db_condition_placeholder_2263) OR (word = :db_condition_placeholder_2264) OR (word = :db_condition_placeholder_2265) OR (word = :db_condition_placeholder_2266) OR (word = :db_condition_placeholder_2267) OR (word = :db_condition_placeholder_2268) OR (word = :db_condition_placeholder_2269) OR (word = :db_condition_placeholder_2270) OR (word = :db_condition_placeholder_2271) OR (word = :db_condition_placeholder_2272) OR (word = :db_condition_placeholder_2273) OR (word = :db_condition_placeholder_2274) OR (word = :db_condition_placeholder_2275) OR (word = :db_condition_placeholder_2276) OR (word = :db_condition_placeholder_2277) OR (word = :db_condition_placeholder_2278) OR (word = :db_condition_placeholder_2279) OR (word = :db_condition_placeholder_2280) OR (word = :db_condition_placeholder_2281) OR (word = :db_condition_placeholder_2282) OR (word = :db_condition_placeholder_2283) OR (word = :db_condition_placeholder_2284) OR (word = :db_condition_placeholder_2285) OR (word = :db_condition_placeholder_2286) OR (word = :db_condition_placeholder_2287) OR (word = :db_condition_placeholder_2288) OR (word = :db_condition_placeholder_2289) OR (word = :db_condition_placeholder_2290) OR (word = :db_condition_placeholder_2291) OR (word = :db_condition_placeholder_2292) OR (word = :db_condition_placeholder_2293) OR (word = :db_condition_placeholder_2294) OR (word = :db_condition_placeholder_2295) OR (word = :db_condition_placeholder_2296) OR (word = :db_condition_placeholder_2297) OR (word = :db_condition_placeholder_2298) OR (word = :db_condition_placeholder_2299) OR (word = :db_condition_placeholder_2300) OR (word = :db_condition_placeholder_2301) OR (word = :db_condition_placeholder_2302) OR (word = :db_condition_placeholder_2303) OR (word = :db_condition_placeholder_2304) OR (word = :db_condition_placeholder_2305) OR (word = :db_condition_placeholder_2306) OR (word = :db_condition_placeholder_2307) OR (word = :db_condition_placeholder_2308) OR (word = :db_condition_placeholder_2309) OR (word = :db_condition_placeholder_2310) OR (word = :db_condition_placeholder_2311) OR (word = :db_condition_placeholder_2312) OR (word = :db_condition_placeholder_2313) OR (word = :db_condition_placeholder_2314) OR (word = :db_condition_placeholder_2315) OR (word = :db_condition_placeholder_2316) OR (word = :db_condition_placeholder_2317) OR (word = :db_condition_placeholder_2318) OR (word = :db_condition_placeholder_2319) OR (word = :db_condition_placeholder_2320) OR (word = :db_condition_placeholder_2321) OR (word = :db_condition_placeholder_2322) OR (word = :db_condition_placeholder_2323) OR (word = :db_condition_placeholder_2324) OR (word = :db_condition_placeholder_2325) OR (word = :db_condition_placeholder_2326) OR (word = :db_condition_placeholder_2327) OR (word = :db_condition_placeholder_2328) OR (word = :db_condition_placeholder_2329) OR (word = :db_condition_placeholder_2330) OR (word = :db_condition_placeholder_2331) OR (word = :db_condition_placeholder_2332) OR (word = :db_condition_placeholder_2333) OR (word = :db_condition_placeholder_2334) OR (word = :db_condition_placeholder_2335) OR (word = :db_condition_placeholder_2336) OR (word = :db_condition_placeholder_2337) OR (word = :db_condition_placeholder_2338) OR (word = :db_condition_placeholder_2339) OR (word = :db_condition_placeholder_2340) OR (word = :db_condition_placeholder_2341) OR (word = :db_condition_placeholder_2342) OR (word = :db_condition_placeholder_2343) OR (word = :db_condition_placeholder_2344) OR (word = :db_condition_placeholder_2345) OR (word = :db_condition_placeholder_2346) OR (word = :db_condition_placeholder_2347) OR (word = :db_condition_placeholder_2348) OR (word = :db_condition_placeholder_2349) OR (word = :db_condition_placeholder_2350) OR (word = :db_condition_placeholder_2351) OR (word = :db_condition_placeholder_2352) OR (word = :db_condition_placeholder_2353) OR (word = :db_condition_placeholder_2354) OR (word = :db_condition_placeholder_2355) OR (word = :db_condition_placeholder_2356) OR (word = :db_condition_placeholder_2357) OR (word = :db_condition_placeholder_2358) OR (word = :db_condition_placeholder_2359) OR (word = :db_condition_placeholder_2360) OR (word = :db_condition_placeholder_2361) OR (word = :db_condition_placeholder_2362) OR (word = :db_condition_placeholder_2363) OR (word = :db_condition_placeholder_2364) OR (word = :db_condition_placeholder_2365) OR (word = :db_condition_placeholder_2366) OR (word = :db_condition_placeholder_2367) OR (word = :db_condition_placeholder_2368) OR (word = :db_condition_placeholder_2369) OR (word = :db_condition_placeholder_2370) OR (word = :db_condition_placeholder_2371) OR (word = :db_condition_placeholder_2372) OR (word = :db_condition_placeholder_2373) OR (word = :db_condition_placeholder_2374) OR (word = :db_condition_placeholder_2375) OR (word = :db_condition_placeholder_2376) OR (word = :db_condition_placeholder_2377) OR (word = :db_condition_placeholder_2378) OR (word = :db_condition_placeholder_2379) OR (word = :db_condition_placeholder_2380) OR (word = :db_condition_placeholder_2381) OR (word = :db_condition_placeholder_2382) OR (word = :db_condition_placeholder_2383) OR (word = :db_condition_placeholder_2384) OR (word = :db_condition_placeholder_2385) OR (word = :db_condition_placeholder_2386) OR (word = :db_condition_placeholder_2387) OR (word = :db_condition_placeholder_2388) OR (word = :db_condition_placeholder_2389) OR (word = :db_condition_placeholder_2390) OR (word = :db_condition_placeholder_2391) OR (word = :db_condition_placeholder_2392) OR (word = :db_condition_placeholder_2393) OR (word = :db_condition_placeholder_2394) OR (word = :db_condition_placeholder_2395) OR (word = :db_condition_placeholder_2396) OR (word = :db_condition_placeholder_2397) OR (word = :db_condition_placeholder_2398) OR (word = :db_condition_placeholder_2399) OR (word = :db_condition_placeholder_2400) OR (word = :db_condition_placeholder_2401) OR (word = :db_condition_placeholder_2402) OR (word = :db_condition_placeholder_2403) OR (word = :db_condition_placeholder_2404) OR (word = :db_condition_placeholder_2405) OR (word = :db_condition_placeholder_2406) OR (word = :db_condition_placeholder_2407) OR (word = :db_condition_placeholder_2408) OR (word = :db_condition_placeholder_2409) OR (word = :db_condition_placeholder_2410) OR (word = :db_condition_placeholder_2411) OR (word = :db_condition_placeholder_2412) OR (word = :db_condition_placeholder_2413) OR (word = :db_condition_placeholder_2414) OR (word = :db_condition_placeholder_2415) OR (word = :db_condition_placeholder_2416) OR (word = :db_condition_placeholder_2417) OR (word = :db_condition_placeholder_2418) OR (word = :db_condition_placeholder_2419) OR (word = :db_condition_placeholder_2420) OR (word = :db_condition_placeholder_2421) OR (word = :db_condition_placeholder_2422) OR (word = :db_condition_placeholder_2423) OR (word = :db_condition_placeholder_2424) OR (word = :db_condition_placeholder_2425) OR (word = :db_condition_placeholder_2426) OR (word = :db_condition_placeholder_2427) OR (word = :db_condition_placeholder_2428) OR (word = :db_condition_placeholder_2429) OR (word = :db_condition_placeholder_2430) OR (word = :db_condition_placeholder_2431) OR (word = :db_condition_placeholder_2432) OR (word = :db_condition_placeholder_2433) OR (word = :db_condition_placeholder_2434) OR (word = :db_condition_placeholder_2435) OR (word = :db_condition_placeholder_2436) OR (word = :db_condition_placeholder_2437) OR (word = :db_condition_placeholder_2438) OR (word = :db_condition_placeholder_2439) OR (word = :db_condition_placeholder_2440) OR (word = :db_condition_placeholder_2441) OR (word = :db_condition_placeholder_2442) OR (word = :db_condition_placeholder_2443) OR (word = :db_condition_placeholder_2444) OR (word = :db_condition_placeholder_2445) OR (word = :db_condition_placeholder_2446) OR (word = :db_condition_placeholder_2447) OR (word = :db_condition_placeholder_2448) OR (word = :db_condition_placeholder_2449) OR (word = :db_condition_placeholder_2450) OR (word = :db_condition_placeholder_2451) OR (word = :db_condition_placeholder_2452) OR (word = :db_condition_placeholder_2453) OR (word = :db_condition_placeholder_2454) OR (word = :db_condition_placeholder_2455) OR (word = :db_condition_placeholder_2456) OR (word = :db_condition_placeholder_2457) OR (word = :db_condition_placeholder_2458) OR (word = :db_condition_placeholder_2459) OR (word = :db_condition_placeholder_2460) OR (word = :db_condition_placeholder_2461) OR (word = :db_condition_placeholder_2462) OR (word = :db_condition_placeholder_2463) OR (word = :db_condition_placeholder_2464) OR (word = :db_condition_placeholder_2465) OR (word = :db_condition_placeholder_2466) OR (word = :db_condition_placeholder_2467) OR (word = :db_condition_placeholder_2468) OR (word = :db_condition_placeholder_2469) OR (word = :db_condition_placeholder_2470) OR (word = :db_condition_placeholder_2471) OR (word = :db_condition_placeholder_2472) OR (word = :db_condition_placeholder_2473) OR (word = :db_condition_placeholder_2474) OR (word = :db_condition_placeholder_2475) OR (word = :db_condition_placeholder_2476) OR (word = :db_condition_placeholder_2477) OR (word = :db_condition_placeholder_2478) OR (word = :db_condition_placeholder_2479) OR (word = :db_condition_placeholder_2480) OR (word = :db_condition_placeholder_2481) OR (word = :db_condition_placeholder_2482) OR (word = :db_condition_placeholder_2483) OR (word = :db_condition_placeholder_2484) OR (word = :db_condition_placeholder_2485) OR (word = :db_condition_placeholder_2486) OR (word = :db_condition_placeholder_2487) OR (word = :db_condition_placeholder_2488) OR (word = :db_condition_placeholder_2489) OR (word = :db_condition_placeholder_2490) OR (word = :db_condition_placeholder_2491) OR (word = :db_condition_placeholder_2492) OR (word = :db_condition_placeholder_2493) OR (word = :db_condition_placeholder_2494) OR (word = :db_condition_placeholder_2495) OR (word = :db_condition_placeholder_2496) OR (word = :db_condition_placeholder_2497) OR (word = :db_condition_placeholder_2498) OR (word = :db_condition_placeholder_2499) OR (word = :db_condition_placeholder_2500) OR (word = :db_condition_placeholder_2501) OR (word = :db_condition_placeholder_2502) OR (word = :db_condition_placeholder_2503) OR (word = :db_condition_placeholder_2504) OR (word = :db_condition_placeholder_2505) OR (word = :db_condition_placeholder_2506) OR (word = :db_condition_placeholder_2507) OR (word = :db_condition_placeholder_2508) OR (word = :db_condition_placeholder_2509) OR (word = :db_condition_placeholder_2510) OR (word = :db_condition_placeholder_2511) OR (word = :db_condition_placeholder_2512) OR (word = :db_condition_placeholder_2513) OR (word = :db_condition_placeholder_2514) OR (word = :db_condition_placeholder_2515) OR (word = :db_condition_placeholder_2516) OR (word = :db_condition_placeholder_2517) OR (word = :db_condition_placeholder_2518) OR (word = :db_condition_placeholder_2519) OR (word = :db_condition_placeholder_2520) OR (word = :db_condition_placeholder_2521) OR (word = :db_condition_placeholder_2522) OR (word = :db_condition_placeholder_2523) OR (word = :db_condition_placeholder_2524) OR (word = :db_condition_placeholder_2525) OR (word = :db_condition_placeholder_2526) OR (word = :db_condition_placeholder_2527) OR (word = :db_condition_placeholder_2528) OR (word = :db_condition_placeholder_2529) OR (word = :db_condition_placeholder_2530) OR (word = :db_condition_placeholder_2531) OR (word = :db_condition_placeholder_2532) OR (word = :db_condition_placeholder_2533) OR (word = :db_condition_placeholder_2534) OR (word = :db_condition_placeholder_2535) OR (word = :db_condition_placeholder_2536) OR (word = :db_condition_placeholder_2537) OR (word = :db_condition_placeholder_2538) OR (word = :db_condition_placeholder_2539) OR (word = :db_condition_placeholder_2540) OR (word = :db_condition_placeholder_2541) OR (word = :db_condition_placeholder_2542) OR (word = :db_condition_placeholder_2543) OR (word = :db_condition_placeholder_2544) OR (word = :db_condition_placeholder_2545) OR (word = :db_condition_placeholder_2546) OR (word = :db_condition_placeholder_2547) OR (word = :db_condition_placeholder_2548) OR (word = :db_condition_placeholder_2549) OR (word = :db_condition_placeholder_2550) OR (word = :db_condition_placeholder_2551) OR (word = :db_condition_placeholder_2552) OR (word = :db_condition_placeholder_2553) OR (word = :db_condition_placeholder_2554) OR (word = :db_condition_placeholder_2555) OR (word = :db_condition_placeholder_2556) OR (word = :db_condition_placeholder_2557) OR (word = :db_condition_placeholder_2558) OR (word = :db_condition_placeholder_2559) OR (word = :db_condition_placeholder_2560) OR (word = :db_condition_placeholder_2561) OR (word = :db_condition_placeholder_2562) OR (word = :db_condition_placeholder_2563) OR (word = :db_condition_placeholder_2564) OR (word = :db_condition_placeholder_2565) OR (word = :db_condition_placeholder_2566) OR (word = :db_condition_placeholder_2567) OR (word = :db_condition_placeholder_2568) OR (word = :db_condition_placeholder_2569) OR (word = :db_condition_placeholder_2570) OR (word = :db_condition_placeholder_2571) OR (word = :db_condition_placeholder_2572) OR (word = :db_condition_placeholder_2573) OR (word = :db_condition_placeholder_2574) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => przechowywanie [:db_condition_placeholder_1] => zakładek [:db_condition_placeholder_2] => przechowywać [:db_condition_placeholder_3] => zakładki [:db_condition_placeholder_4] => użytkowników [:db_condition_placeholder_5] => skonfigurować [:db_condition_placeholder_6] => bazie [:db_condition_placeholder_7] => danych [:db_condition_placeholder_8] => mysql [:db_condition_placeholder_9] => potrzebna [:db_condition_placeholder_10] => będzie [:db_condition_placeholder_11] => następująca [:db_condition_placeholder_12] => funkcjonalność [:db_condition_placeholder_13] => użytkownicy [:db_condition_placeholder_14] => powinni [:db_condition_placeholder_15] => mieć [:db_condition_placeholder_16] => możliwość [:db_condition_placeholder_17] => odczytywania [:db_condition_placeholder_18] => przeglądania [:db_condition_placeholder_19] => swoich [:db_condition_placeholder_20] => dodawania [:db_condition_placeholder_21] => sprawdzić [:db_condition_placeholder_22] => czy [:db_condition_placeholder_23] => podane [:db_condition_placeholder_24] => urle [:db_condition_placeholder_25] => prawidłowe [:db_condition_placeholder_26] => napisać [:db_condition_placeholder_27] => funkcje [:db_condition_placeholder_28] => obsługujące [:db_condition_placeholder_29] => każdy [:db_condition_placeholder_30] => element [:db_condition_placeholder_31] => powyższej [:db_condition_placeholder_32] => funkcjonalności [:db_condition_placeholder_33] => rekomendowanie [:db_condition_placeholder_34] => istnieje [:db_condition_placeholder_35] => metod [:db_condition_placeholder_36] => pozwalających [:db_condition_placeholder_37] => zarekomendowanie [:db_condition_placeholder_38] => użytkownikowi [:db_condition_placeholder_39] => zarekomendować [:db_condition_placeholder_40] => popularne [:db_condition_placeholder_41] => witryny [:db_condition_placeholder_42] => dotyczące [:db_condition_placeholder_43] => tematu [:db_condition_placeholder_44] => projekcie [:db_condition_placeholder_45] => zostanie [:db_condition_placeholder_46] => zaimplementowany [:db_condition_placeholder_47] => system [:db_condition_placeholder_48] => sugestii [:db_condition_placeholder_49] => podobnych [:db_condition_placeholder_50] => umysłów [:db_condition_placeholder_51] => poszukuje [:db_condition_placeholder_52] => którzy [:db_condition_placeholder_53] => posiadają [:db_condition_placeholder_54] => użytkownik [:db_condition_placeholder_55] => zalogowany [:db_condition_placeholder_56] => proponuje [:db_condition_placeholder_57] => uniknąć [:db_condition_placeholder_58] => osobistych [:db_condition_placeholder_59] => rekomendowane [:db_condition_placeholder_60] => będą [:db_condition_placeholder_61] => przechowywane [:db_condition_placeholder_62] => użytkownika [:db_condition_placeholder_63] => celu [:db_condition_placeholder_64] => zaimplementowania [:db_condition_placeholder_65] => utworzona [:db_condition_placeholder_66] => funkcja [:db_condition_placeholder_67] => przegląd [:db_condition_placeholder_68] => rozwiązania [:db_condition_placeholder_69] => utworzymy [:db_condition_placeholder_70] => moduły [:db_condition_placeholder_71] => przedstawiające [:db_condition_placeholder_72] => pola [:db_condition_placeholder_73] => powyższego [:db_condition_placeholder_74] => diagramu [:db_condition_placeholder_75] => niektóre [:db_condition_placeholder_76] => wymagać [:db_condition_placeholder_77] => skryptu [:db_condition_placeholder_78] => wygenerujemy [:db_condition_placeholder_79] => biblioteki [:db_condition_placeholder_80] => funkcji [:db_condition_placeholder_81] => działań [:db_condition_placeholder_82] => uwierzytelnienie [:db_condition_placeholder_83] => odczytywanie [:db_condition_placeholder_84] => sprawdzanie [:db_condition_placeholder_85] => prawidłowości [:db_condition_placeholder_86] => bazą [:db_condition_placeholder_87] => wyświetlanie [:db_condition_placeholder_88] => wyników [:db_condition_placeholder_89] => przeglądarce [:db_condition_placeholder_90] => bibliotece [:db_condition_placeholder_91] => tworzenie [:db_condition_placeholder_92] => kodu [:db_condition_placeholder_93] => html [:db_condition_placeholder_94] => zapewniając [:db_condition_placeholder_95] => spójny [:db_condition_placeholder_96] => wygląd [:db_condition_placeholder_97] => stron [:db_condition_placeholder_98] => oddzielenie [:db_condition_placeholder_99] => logiki [:db_condition_placeholder_100] => zawartości [:db_condition_placeholder_101] => stylu [:db_condition_placeholder_102] => api [:db_condition_placeholder_103] => konieczne [:db_condition_placeholder_104] => utworzenie [:db_condition_placeholder_105] => bazy [:db_condition_placeholder_106] => wspierającej [:db_condition_placeholder_107] => zaimplementujemy [:db_condition_placeholder_108] => bazę [:db_condition_placeholder_109] => przeznaczoną [:db_condition_placeholder_110] => aplikacji [:db_condition_placeholder_111] => ona [:db_condition_placeholder_112] => niezbędna [:db_condition_placeholder_113] => dalszej [:db_condition_placeholder_114] => kolejności [:db_condition_placeholder_115] => przejdziemy [:db_condition_placeholder_116] => kody [:db_condition_placeholder_117] => źródłowe [:db_condition_placeholder_118] => jakiej [:db_condition_placeholder_119] => były [:db_condition_placeholder_120] => tworzone [:db_condition_placeholder_121] => rozpoczniemy [:db_condition_placeholder_122] => strony [:db_condition_placeholder_123] => powitalnej [:db_condition_placeholder_124] => przeanalizujemy [:db_condition_placeholder_125] => skrypt [:db_condition_placeholder_126] => uwierzytelniający [:db_condition_placeholder_127] => zapisywania [:db_condition_placeholder_128] => skończymy [:db_condition_placeholder_129] => rekomendacjach [:db_condition_placeholder_130] => porządek [:db_condition_placeholder_131] => logiczne [:db_condition_placeholder_132] => uzasadnienie [:db_condition_placeholder_133] => kwestia [:db_condition_placeholder_134] => rozpoznania [:db_condition_placeholder_135] => stronami [:db_condition_placeholder_136] => utworzenia [:db_condition_placeholder_137] => pierwszej [:db_condition_placeholder_138] => wymagane [:db_condition_placeholder_139] => implementowane [:db_condition_placeholder_140] => kod [:db_condition_placeholder_141] => zawarty [:db_condition_placeholder_142] => zadziałał [:db_condition_placeholder_143] => muszą [:db_condition_placeholder_144] => włączone [:db_condition_placeholder_145] => magiczne [:db_condition_placeholder_146] => cudzysłowy [:db_condition_placeholder_147] => przeciwnym [:db_condition_placeholder_148] => wypadku [:db_condition_placeholder_149] => zastosować [:db_condition_placeholder_150] => funkcję [:db_condition_placeholder_151] => adds [:db_condition_placeholder_152] => ashes [:db_condition_placeholder_153] => umieszczeniem [:db_condition_placeholder_154] => użyć [:db_condition_placeholder_155] => str [:db_condition_placeholder_156] => odczytywanych [:db_condition_placeholder_157] => konwencja [:db_condition_placeholder_158] => przyjęta [:db_condition_placeholder_159] => wygodnym [:db_condition_placeholder_160] => skrótem [:db_condition_placeholder_161] => ponadto [:db_condition_placeholder_162] => wyświetlania [:db_condition_placeholder_163] => wymagana [:db_condition_placeholder_164] => przeglądarka [:db_condition_placeholder_165] => obsługująca [:db_condition_placeholder_166] => javascript [:db_condition_placeholder_167] => uwierzytelniania [:db_condition_placeholder_168] => personalizacji [:db_condition_placeholder_169] => problem [:db_condition_placeholder_170] => powinien [:db_condition_placeholder_171] => pozwalać [:db_condition_placeholder_172] => użytkownikom [:db_condition_placeholder_173] => zalogowanie [:db_condition_placeholder_174] => otrzymywanie [:db_condition_placeholder_175] => rekomendacji [:db_condition_placeholder_176] => witryn [:db_condition_placeholder_177] => wydać [:db_condition_placeholder_178] => interesujące [:db_condition_placeholder_179] => preferencji [:db_condition_placeholder_180] => wymagania [:db_condition_placeholder_181] => następujące [:db_condition_placeholder_182] => nieodzowna [:db_condition_placeholder_183] => identyfikacji [:db_condition_placeholder_184] => indywidualnych [:db_condition_placeholder_185] => istnieć [:db_condition_placeholder_186] => konieczny [:db_condition_placeholder_187] => przechowywania [:db_condition_placeholder_188] => indywidualnego [:db_condition_placeholder_189] => musi [:db_condition_placeholder_190] => wzbudzić [:db_condition_placeholder_191] => zainteresowanie [:db_condition_placeholder_192] => dostępna [:db_condition_placeholder_193] => wiedza [:db_condition_placeholder_194] => składniki [:db_condition_placeholder_195] => znając [:db_condition_placeholder_196] => systemu [:db_condition_placeholder_197] => rozpocząć [:db_condition_placeholder_198] => projektowanie [:db_condition_placeholder_199] => składników [:db_condition_placeholder_200] => przedstawiamy [:db_condition_placeholder_201] => każdego [:db_condition_placeholder_202] => trzech [:db_condition_placeholder_203] => wyliczonych [:db_condition_placeholder_204] => wymagań [:db_condition_placeholder_205] => identyfikacja [:db_condition_placeholder_206] => personalizacja [:db_condition_placeholder_207] => sposobów [:db_condition_placeholder_208] => uwierzytelnianie [:db_condition_placeholder_209] => zostały [:db_condition_placeholder_210] => opisane [:db_condition_placeholder_211] => książce [:db_condition_placeholder_212] => zostać [:db_condition_placeholder_213] => przypisany [:db_condition_placeholder_214] => pewnych [:db_condition_placeholder_215] => nazwa [:db_condition_placeholder_216] => hasło [:db_condition_placeholder_217] => dokonane [:db_condition_placeholder_218] => posiadać [:db_condition_placeholder_219] => logowania [:db_condition_placeholder_220] => nazwy [:db_condition_placeholder_221] => hasła [:db_condition_placeholder_222] => potrzebne [:db_condition_placeholder_223] => rejestracji [:db_condition_placeholder_224] => pewne [:db_condition_placeholder_225] => ograniczenia [:db_condition_placeholder_226] => formatu [:db_condition_placeholder_227] => powodów [:db_condition_placeholder_228] => bezpieczeństwa [:db_condition_placeholder_229] => powinny [:db_condition_placeholder_230] => formacie [:db_condition_placeholder_231] => zaszyfrowanym [:db_condition_placeholder_232] => zalogowania [:db_condition_placeholder_233] => szczegółów [:db_condition_placeholder_234] => dostarczonych [:db_condition_placeholder_235] => procesu [:db_condition_placeholder_236] => wylogowania [:db_condition_placeholder_237] => korzystania [:db_condition_placeholder_238] => ważne [:db_condition_placeholder_239] => korzystają [:db_condition_placeholder_240] => swojego [:db_condition_placeholder_241] => domowego [:db_condition_placeholder_242] => komputera [:db_condition_placeholder_243] => punktu [:db_condition_placeholder_244] => widzenia [:db_condition_placeholder_245] => razie [:db_condition_placeholder_246] => wspólnego [:db_condition_placeholder_247] => witryna [:db_condition_placeholder_248] => powinna [:db_condition_placeholder_249] => sprawdzenia [:db_condition_placeholder_250] => wyświetlać [:db_condition_placeholder_251] => informacje [:db_condition_placeholder_252] => zalogowanym [:db_condition_placeholder_253] => zdarzyć [:db_condition_placeholder_254] => zapomną [:db_condition_placeholder_255] => ponownego [:db_condition_placeholder_256] => wprowadzenia [:db_condition_placeholder_257] => konieczności [:db_condition_placeholder_258] => osobistej [:db_condition_placeholder_259] => interwencji [:db_condition_placeholder_260] => któregoś [:db_condition_placeholder_261] => pracowników [:db_condition_placeholder_262] => popularną [:db_condition_placeholder_263] => metodą [:db_condition_placeholder_264] => problemu [:db_condition_placeholder_265] => wysyłanie [:db_condition_placeholder_266] => adres [:db_condition_placeholder_267] => poczty [:db_condition_placeholder_268] => elektronicznej [:db_condition_placeholder_269] => podany [:db_condition_placeholder_270] => przechowany [:db_condition_placeholder_271] => formie [:db_condition_placeholder_272] => zaszyfrowanej [:db_condition_placeholder_273] => odczytanie [:db_condition_placeholder_274] => oryginalnego [:db_condition_placeholder_275] => wygenerowanie [:db_condition_placeholder_276] => nowego [:db_condition_placeholder_277] => ustawienie [:db_condition_placeholder_278] => wysłanie [:db_condition_placeholder_279] => celów [:db_condition_placeholder_280] => naszego [:db_condition_placeholder_281] => projektu [:db_condition_placeholder_282] => odpowiadające [:db_condition_placeholder_283] => powyższe [:db_condition_placeholder_284] => fragmenty [:db_condition_placeholder_285] => wykorzystać [:db_condition_placeholder_286] => projektach [:db_condition_placeholder_287] => drobnych [:db_condition_placeholder_288] => zmianach [:db_condition_placeholder_289] => elegancka [:db_condition_placeholder_290] => obsługa [:db_condition_placeholder_291] => błędów [:db_condition_placeholder_292] => programiści [:db_condition_placeholder_293] => pracujący [:db_condition_placeholder_294] => javie [:db_condition_placeholder_295] => zapewne [:db_condition_placeholder_296] => obeznani [:db_condition_placeholder_297] => mechanizmem [:db_condition_placeholder_298] => wyjątków [:db_condition_placeholder_299] => wyjątki [:db_condition_placeholder_300] => zasygnalizowanie [:db_condition_placeholder_301] => wystąpienia [:db_condition_placeholder_302] => błędu [:db_condition_placeholder_303] => przekazanie [:db_condition_placeholder_304] => obsługi [:db_condition_placeholder_305] => kodowi [:db_condition_placeholder_306] => obsługującemu [:db_condition_placeholder_307] => dodane [:db_condition_placeholder_308] => php [:db_condition_placeholder_309] => wersji [:db_condition_placeholder_310] => doskonały [:db_condition_placeholder_311] => napisany [:db_condition_placeholder_312] => działał [:db_condition_placeholder_313] => php4 [:db_condition_placeholder_314] => zasymulować [:db_condition_placeholder_315] => zachowanie [:db_condition_placeholder_316] => wyzwalając [:db_condition_placeholder_317] => własne [:db_condition_placeholder_318] => błędy [:db_condition_placeholder_319] => zdefiniowane [:db_condition_placeholder_320] => niego [:db_condition_placeholder_321] => rozwiązanie [:db_condition_placeholder_322] => straci [:db_condition_placeholder_323] => teraz [:db_condition_placeholder_324] => znaczeniu [:db_condition_placeholder_325] => względu [:db_condition_placeholder_326] => znajdującą [:db_condition_placeholder_327] => obsługę [:db_condition_placeholder_328] => powyżej [:db_condition_placeholder_329] => zostało [:db_condition_placeholder_330] => własnych [:db_condition_placeholder_331] => utworzyć [:db_condition_placeholder_332] => elementy [:db_condition_placeholder_333] => seterrorhandler [:db_condition_placeholder_334] => pozwala [:db_condition_placeholder_335] => wprowadzenie [:db_condition_placeholder_336] => wystąpią [:db_condition_placeholder_337] => ostrzeżenia [:db_condition_placeholder_338] => uwagi [:db_condition_placeholder_339] => set [:db_condition_placeholder_340] => err [:db_condition_placeholder_341] => orhandler [:db_condition_placeholder_342] => nazwą [:db_condition_placeholder_343] => zastosowana [:db_condition_placeholder_344] => pobierać [:db_condition_placeholder_345] => parametry [:db_condition_placeholder_346] => typ [:db_condition_placeholder_347] => komunikat [:db_condition_placeholder_348] => błędzie [:db_condition_placeholder_349] => dwu [:db_condition_placeholder_350] => zmiennych [:db_condition_placeholder_351] => zadecyduje [:db_condition_placeholder_352] => sposobie [:db_condition_placeholder_353] => obsłużenia [:db_condition_placeholder_354] => zdefiniowanych [:db_condition_placeholder_355] => typów [:db_condition_placeholder_356] => stałych [:db_condition_placeholder_357] => łańcuch [:db_condition_placeholder_358] => zawierający [:db_condition_placeholder_359] => opis [:db_condition_placeholder_360] => wywołanie [:db_condition_placeholder_361] => następujący [:db_condition_placeholder_362] => mojaobslugabledow [:db_condition_placeholder_363] => nakazaniu [:db_condition_placeholder_364] => nazwie [:db_condition_placeholder_365] => prototyp [:db_condition_placeholder_366] => int [:db_condition_placeholder_367] => typbłędu [:db_condition_placeholder_368] => string [:db_condition_placeholder_369] => komunikatobłędzie [:db_condition_placeholder_370] => plik [:db_condition_placeholder_371] => wiersz [:db_condition_placeholder_372] => array [:db_condition_placeholder_373] => kontekst [:db_condition_placeholder_374] => wykonuje [:db_condition_placeholder_375] => zależne [:db_condition_placeholder_376] => twórcy [:db_condition_placeholder_377] => obsługującej [:db_condition_placeholder_378] => przekazuje [:db_condition_placeholder_379] => błąd [:db_condition_placeholder_380] => pojawił [:db_condition_placeholder_381] => wystąpił [:db_condition_placeholder_382] => tabela [:db_condition_placeholder_383] => symboli [:db_condition_placeholder_384] => znaczy [:db_condition_placeholder_385] => zestaw [:db_condition_placeholder_386] => dostarczonego [:db_condition_placeholder_387] => komunikatu [:db_condition_placeholder_388] => przechowanie [:db_condition_placeholder_389] => dzienniku [:db_condition_placeholder_390] => zdarzeń [:db_condition_placeholder_391] => przesłanie [:db_condition_placeholder_392] => pocztą [:db_condition_placeholder_393] => elektroniczną [:db_condition_placeholder_394] => zakończenie [:db_condition_placeholder_395] => exit [:db_condition_placeholder_396] => dodana [:db_condition_placeholder_397] => czyni [:db_condition_placeholder_398] => wbudowane [:db_condition_placeholder_399] => pisze [:db_condition_placeholder_400] => dowolny [:db_condition_placeholder_401] => funkcjom [:db_condition_placeholder_402] => narzucić [:db_condition_placeholder_403] => każde [:db_condition_placeholder_404] => selekcję [:db_condition_placeholder_405] => przekazywanych [:db_condition_placeholder_406] => odwiedzającym [:db_condition_placeholder_407] => wybór [:db_condition_placeholder_408] => sposobu [:db_condition_placeholder_409] => prezentacji [:db_condition_placeholder_410] => pasował [:db_condition_placeholder_411] => wyglądu [:db_condition_placeholder_412] => pozostałej [:db_condition_placeholder_413] => ważniejsze [:db_condition_placeholder_414] => elastyczność [:db_condition_placeholder_415] => decyzji [:db_condition_placeholder_416] => kontynuować [:db_condition_placeholder_417] => wyświetlony [:db_condition_placeholder_418] => zapisany [:db_condition_placeholder_419] => automatycznie [:db_condition_placeholder_420] => powiadomiona [:db_condition_placeholder_421] => techniczna [:db_condition_placeholder_422] => pamiętać [:db_condition_placeholder_423] => ponosić [:db_condition_placeholder_424] => odpowiedzialności [:db_condition_placeholder_425] => typy [:db_condition_placeholder_426] => składni [:db_condition_placeholder_427] => krytyczne [:db_condition_placeholder_428] => wykonania [:db_condition_placeholder_429] => obsługiwane [:db_condition_placeholder_430] => domyślny [:db_condition_placeholder_431] => sprawa [:db_condition_placeholder_432] => ważna [:db_condition_placeholder_433] => danym [:db_condition_placeholder_434] => dokładnie [:db_condition_placeholder_435] => przekazaniem [:db_condition_placeholder_436] => wyzwolić [:db_condition_placeholder_437] => własny [:db_condition_placeholder_438] => eusererror [:db_condition_placeholder_439] => spowodują [:db_condition_placeholder_440] => php5 [:db_condition_placeholder_441] => zawiera [:db_condition_placeholder_442] => jeszcze [:db_condition_placeholder_443] => nowy [:db_condition_placeholder_444] => napisana [:db_condition_placeholder_445] => jawnie [:db_condition_placeholder_446] => zwróci [:db_condition_placeholder_447] => wartość [:db_condition_placeholder_448] => wbudowany [:db_condition_placeholder_449] => samodzielnie [:db_condition_placeholder_450] => obsługiwać [:db_condition_placeholder_451] => euser [:db_condition_placeholder_452] => zwykłych [:db_condition_placeholder_453] => zdać [:db_condition_placeholder_454] => poprawianie [:db_condition_placeholder_455] => triggererror [:db_condition_placeholder_456] => wyzwalania [:db_condition_placeholder_457] => utworzone [:db_condition_placeholder_458] => identycznie [:db_condition_placeholder_459] => zwykłe [:db_condition_placeholder_460] => pobiera [:db_condition_placeholder_461] => parametr [:db_condition_placeholder_462] => opcjonalnie [:db_condition_placeholder_463] => arning [:db_condition_placeholder_464] => eusernotice [:db_condition_placeholder_465] => domyślnym [:db_condition_placeholder_466] => typem [:db_condition_placeholder_467] => używa [:db_condition_placeholder_468] => komputer [:db_condition_placeholder_469] => ulegnie [:db_condition_placeholder_470] => samozniszczeniu [:db_condition_placeholder_471] => sekund [:db_condition_placeholder_472] => euserwarning [:db_condition_placeholder_473] => zmiana [:db_condition_placeholder_474] => ustawień [:db_condition_placeholder_475] => zgłaszania [:db_condition_placeholder_476] => ustawienia [:db_condition_placeholder_477] => określone [:db_condition_placeholder_478] => globalnie [:db_condition_placeholder_479] => pliku [:db_condition_placeholder_480] => phpini [:db_condition_placeholder_481] => też [:db_condition_placeholder_482] => zmienić [:db_condition_placeholder_483] => zgłaszanie [:db_condition_placeholder_484] => skryptach [:db_condition_placeholder_485] => zmodyfikować [:db_condition_placeholder_486] => cztery [:db_condition_placeholder_487] => wiersze [:db_condition_placeholder_488] => pini [:db_condition_placeholder_489] => errorreporting [:db_condition_placeholder_490] => eall [:db_condition_placeholder_491] => enotice [:db_condition_placeholder_492] => displayerrors [:db_condition_placeholder_493] => logerrors [:db_condition_placeholder_494] => off [:db_condition_placeholder_495] => trackerrors [:db_condition_placeholder_496] => domyślne [:db_condition_placeholder_497] => globalne [:db_condition_placeholder_498] => oprócz [:db_condition_placeholder_499] => uwag [:db_condition_placeholder_500] => komunikatów [:db_condition_placeholder_501] => błędach [:db_condition_placeholder_502] => dysku [:db_condition_placeholder_503] => śledzenia [:db_condition_placeholder_504] => przechowywany [:db_condition_placeholder_505] => zmiennej [:db_condition_placeholder_506] => phperrormsg [:db_condition_placeholder_507] => modyfikacją [:db_condition_placeholder_508] => powyższych [:db_condition_placeholder_509] => estrict [:db_condition_placeholder_510] => spowoduje [:db_condition_placeholder_511] => temat [:db_condition_placeholder_512] => spowodować [:db_condition_placeholder_513] => wynikać [:db_condition_placeholder_514] => programisty [:db_condition_placeholder_515] => wykorzystującego [:db_condition_placeholder_516] => zarysowane [:db_condition_placeholder_517] => inicjowane [:db_condition_placeholder_518] => wartością [:db_condition_placeholder_519] => testowania [:db_condition_placeholder_520] => przydatne [:db_condition_placeholder_521] => okazać [:db_condition_placeholder_522] => wyższego [:db_condition_placeholder_523] => ror [:db_condition_placeholder_524] => report [:db_condition_placeholder_525] => kodzie [:db_condition_placeholder_526] => ostatecznym [:db_condition_placeholder_527] => dołączone [:db_condition_placeholder_528] => komunikaty [:db_condition_placeholder_529] => profesjonalnie [:db_condition_placeholder_530] => wyglądać [:db_condition_placeholder_531] => wyłączenie [:db_condition_placeholder_532] => splayerrors [:db_condition_placeholder_533] => włączenie [:db_condition_placeholder_534] => ogerrors [:db_condition_placeholder_535] => wysokim [:db_condition_placeholder_536] => errorreport [:db_condition_placeholder_537] => później [:db_condition_placeholder_538] => odniesienie [:db_condition_placeholder_539] => dokładnych [:db_condition_placeholder_540] => dziennikach [:db_condition_placeholder_541] => zostaną [:db_condition_placeholder_542] => zgłoszone [:db_condition_placeholder_543] => jakieś [:db_condition_placeholder_544] => problemy [:db_condition_placeholder_545] => track [:db_condition_placeholder_546] => errors [:db_condition_placeholder_547] => pomóc [:db_condition_placeholder_548] => obsługiwaniu [:db_condition_placeholder_549] => własnym [:db_condition_placeholder_550] => domyślnej [:db_condition_placeholder_551] => chociaż [:db_condition_placeholder_552] => przydatnych [:db_condition_placeholder_553] => wywiera [:db_condition_placeholder_554] => niekorzystne [:db_condition_placeholder_555] => wrażenie [:db_condition_placeholder_556] => domyślnie [:db_condition_placeholder_557] => wystąpieniu [:db_condition_placeholder_558] => krytycznego [:db_condition_placeholder_559] => wyświetli [:db_condition_placeholder_560] => sciezka [:db_condition_placeholder_561] => plikphp [:db_condition_placeholder_562] => 1ine [:db_condition_placeholder_563] => numer [:db_condition_placeholder_564] => ersza [:db_condition_placeholder_565] => nastąpi [:db_condition_placeholder_566] => wykonywania [:db_condition_placeholder_567] => wynik [:db_condition_placeholder_568] => niekrytycznych [:db_condition_placeholder_569] => postępuje [:db_condition_placeholder_570] => powyższy [:db_condition_placeholder_571] => wyświetla [:db_condition_placeholder_572] => wyraźnie [:db_condition_placeholder_573] => prezentuje [:db_condition_placeholder_574] => naj [:db_condition_placeholder_575] => styl [:db_condition_placeholder_576] => różni [:db_condition_placeholder_577] => pusty [:db_condition_placeholder_578] => ekran [:db_condition_placeholder_579] => zawartość [:db_condition_placeholder_580] => wyświetlona [:db_condition_placeholder_581] => tabeli [:db_condition_placeholder_582] => radzi [:db_condition_placeholder_583] => sobie [:db_condition_placeholder_584] => wyświetleniem [:db_condition_placeholder_585] => poprawnego [:db_condition_placeholder_586] => otwiera [:db_condition_placeholder_587] => domyka [:db_condition_placeholder_588] => tablicy [:db_condition_placeholder_589] => table [:db_condition_placeholder_590] => numerwiersza [:db_condition_placeholder_591] => netscape [:db_condition_placeholder_592] => stosowanie [:db_condition_placeholder_593] => plików [:db_condition_placeholder_594] => skrypcie [:db_condition_placeholder_595] => zgłaszającej [:db_condition_placeholder_596] => ustawia [:db_condition_placeholder_597] => sam [:db_condition_placeholder_598] => podobna [:db_condition_placeholder_599] => opcja [:db_condition_placeholder_600] => ini [:db_condition_placeholder_601] => zwraca [:db_condition_placeholder_602] => poprzedni [:db_condition_placeholder_603] => popularny [:db_condition_placeholder_604] => stary [:db_condition_placeholder_605] => error [:db_condition_placeholder_606] => reporting [:db_condition_placeholder_607] => umieścić [:db_condition_placeholder_608] => generujący [:db_condition_placeholder_609] => ponowne [:db_condition_placeholder_610] => fragment [:db_condition_placeholder_611] => wyłącza [:db_condition_placeholder_612] => pozwalając [:db_condition_placeholder_613] => pewnego [:db_condition_placeholder_614] => skłonnego [:db_condition_placeholder_615] => generowania [:db_condition_placeholder_616] => ostrzeżeń [:db_condition_placeholder_617] => niekoniecznie [:db_condition_placeholder_618] => wyświetlone [:db_condition_placeholder_619] => niefortunnym [:db_condition_placeholder_620] => pomysłem [:db_condition_placeholder_621] => utrudnia [:db_condition_placeholder_622] => poszukiwania [:db_condition_placeholder_623] => naprawę [:db_condition_placeholder_624] => kodowania [:db_condition_placeholder_625] => poziomy [:db_condition_placeholder_626] => dokładnością [:db_condition_placeholder_627] => określić [:db_condition_placeholder_628] => powodowały [:db_condition_placeholder_629] => zgłasza [:db_condition_placeholder_630] => każda [:db_condition_placeholder_631] => przedstawia [:db_condition_placeholder_632] => pewien [:db_condition_placeholder_633] => zgłoszony [:db_condition_placeholder_634] => zignorowany [:db_condition_placeholder_635] => zgłaszane [:db_condition_placeholder_636] => łączone [:db_condition_placeholder_637] => arytmetyki [:db_condition_placeholder_638] => binarnej [:db_condition_placeholder_639] => poziomów [:db_condition_placeholder_640] => wyrażenia [:db_condition_placeholder_641] => predefiniowanych [:db_condition_placeholder_642] => połączonych [:db_condition_placeholder_643] => bitowych [:db_condition_placeholder_644] => operatorów [:db_condition_placeholder_645] => arytmetycznych [:db_condition_placeholder_646] => symbol [:db_condition_placeholder_647] => bitowy [:db_condition_placeholder_648] => operator [:db_condition_placeholder_649] => and [:db_condition_placeholder_650] => tylda [:db_condition_placeholder_651] => bitowe [:db_condition_placeholder_652] => not [:db_condition_placeholder_653] => wyrażenie [:db_condition_placeholder_654] => odczytać [:db_condition_placeholder_655] => połączeniem [:db_condition_placeholder_656] => zastąpiona [:db_condition_placeholder_657] => połączone [:db_condition_placeholder_658] => bitowego [:db_condition_placeholder_659] => operatora [:db_condition_placeholder_660] => eerror [:db_condition_placeholder_661] => ewarning [:db_condition_placeholder_662] => eparse [:db_condition_placeholder_663] => ecoreerror [:db_condition_placeholder_664] => ecorewarning [:db_condition_placeholder_665] => ecompileerror [:db_condition_placeholder_666] => ecompilewarning [:db_condition_placeholder_667] => operatorem [:db_condition_placeholder_668] => najtrudniejszym [:db_condition_placeholder_669] => odnalezienia [:db_condition_placeholder_670] => wyeliminowania [:db_condition_placeholder_671] => prawidłowy [:db_condition_placeholder_672] => nakazane [:db_condition_placeholder_673] => niezgodnie [:db_condition_placeholder_674] => zamysłem [:db_condition_placeholder_675] => prostą [:db_condition_placeholder_676] => pomyłkę [:db_condition_placeholder_677] => wpisywania [:db_condition_placeholder_678] => for [:db_condition_placeholder_679] => echo [:db_condition_placeholder_680] => coś [:db_condition_placeholder_681] => posiada [:db_condition_placeholder_682] => poprawną [:db_condition_placeholder_683] => składnię [:db_condition_placeholder_684] => opiera [:db_condition_placeholder_685] => żadnych [:db_condition_placeholder_686] => zewnętrznych [:db_condition_placeholder_687] => usługach [:db_condition_placeholder_688] => wywoła [:db_condition_placeholder_689] => dokładne [:db_condition_placeholder_690] => przeanalizowanie [:db_condition_placeholder_691] => fragmentu [:db_condition_placeholder_692] => wykona [:db_condition_placeholder_693] => przewidzieć [:db_condition_placeholder_694] => chciał [:db_condition_placeholder_695] => programista [:db_condition_placeholder_696] => oka [:db_condition_placeholder_697] => wygląda [:db_condition_placeholder_698] => jakby [:db_condition_placeholder_699] => dokonywał [:db_condition_placeholder_700] => dziesięciokrotnej [:db_condition_placeholder_701] => iteracji [:db_condition_placeholder_702] => pętli [:db_condition_placeholder_703] => wyświetlając [:db_condition_placeholder_704] => napis [:db_condition_placeholder_705] => dzi [:db_condition_placeholder_706] => eje [:db_condition_placeholder_707] => dodanie [:db_condition_placeholder_708] => zbytecznego [:db_condition_placeholder_709] => średnika [:db_condition_placeholder_710] => pierwszego [:db_condition_placeholder_711] => wiersza [:db_condition_placeholder_712] => pętla [:db_condition_placeholder_713] => wywierać [:db_condition_placeholder_714] => żadnego [:db_condition_placeholder_715] => następne [:db_condition_placeholder_716] => fok [:db_condition_placeholder_717] => dokona [:db_condition_placeholder_718] => wykonane [:db_condition_placeholder_719] => nieskutecznym [:db_condition_placeholder_720] => osiągnięcia [:db_condition_placeholder_721] => tegoż [:db_condition_placeholder_722] => analizator [:db_condition_placeholder_723] => składniowy [:db_condition_placeholder_724] => zgłaszał [:db_condition_placeholder_725] => komputery [:db_condition_placeholder_726] => wykonują [:db_condition_placeholder_727] => zadania [:db_condition_placeholder_728] => odznaczają [:db_condition_placeholder_729] => rozsądkiem [:db_condition_placeholder_730] => inteligencją [:db_condition_placeholder_731] => maszyna [:db_condition_placeholder_732] => upewnić [:db_condition_placeholder_733] => nam [:db_condition_placeholder_734] => chodziło [:db_condition_placeholder_735] => nieprawidłowościami [:db_condition_placeholder_736] => błędem [:db_condition_placeholder_737] => napisał [:db_condition_placeholder_738] => instruującego [:db_condition_placeholder_739] => zrobił [:db_condition_placeholder_740] => osiągnąć [:db_condition_placeholder_741] => wykryte [:db_condition_placeholder_742] => żadna [:db_condition_placeholder_743] => informacja [:db_condition_placeholder_744] => odpowiednie [:db_condition_placeholder_745] => testowanie [:db_condition_placeholder_746] => logiczny [:db_condition_placeholder_747] => powyższym [:db_condition_placeholder_748] => prostym [:db_condition_placeholder_749] => przykładzie [:db_condition_placeholder_750] => łatwy [:db_condition_placeholder_751] => popełnienia [:db_condition_placeholder_752] => nietrudno [:db_condition_placeholder_753] => poprawić [:db_condition_placeholder_754] => uruchomienia [:db_condition_placeholder_755] => inny [:db_condition_placeholder_756] => spodziewany [:db_condition_placeholder_757] => logicznych [:db_condition_placeholder_758] => nastręcza [:db_condition_placeholder_759] => wszakże [:db_condition_placeholder_760] => kłopotów [:db_condition_placeholder_761] => kłopotliwe [:db_condition_placeholder_762] => nietrafnych [:db_condition_placeholder_763] => przewidywań [:db_condition_placeholder_764] => opisaliśmy [:db_condition_placeholder_765] => zalecaną [:db_condition_placeholder_766] => technikę [:db_condition_placeholder_767] => polegającą [:db_condition_placeholder_768] => dokonywaniu [:db_condition_placeholder_769] => przeglądu [:db_condition_placeholder_770] => programistów [:db_condition_placeholder_771] => zasugerowania [:db_condition_placeholder_772] => dodatkowych [:db_condition_placeholder_773] => testowych [:db_condition_placeholder_774] => wynajmowaniu [:db_condition_placeholder_775] => testerów [:db_condition_placeholder_776] => docelowej [:db_condition_placeholder_777] => klienteli [:db_condition_placeholder_778] => błędne [:db_condition_placeholder_779] => założenie [:db_condition_placeholder_780] => ludzie [:db_condition_placeholder_781] => wprowadzać [:db_condition_placeholder_782] => zdarza [:db_condition_placeholder_783] => trudno [:db_condition_placeholder_784] => testerem [:db_condition_placeholder_785] => tworząc [:db_condition_placeholder_786] => handlowej [:db_condition_placeholder_787] => pole [:db_condition_placeholder_788] => tekstowe [:db_condition_placeholder_789] => zastanowić [:db_condition_placeholder_790] => kilkoma [:db_condition_placeholder_791] => zagadnieniami [:db_condition_placeholder_792] => wpisywać [:db_condition_placeholder_793] => wpisze [:db_condition_placeholder_794] => oprogramowanie [:db_condition_placeholder_795] => przeleje [:db_condition_placeholder_796] => kartę [:db_condition_placeholder_797] => kredytową [:db_condition_placeholder_798] => dziesięciokrotną [:db_condition_placeholder_799] => przedmiotu [:db_condition_placeholder_800] => wpisuje [:db_condition_placeholder_801] => dolarach [:db_condition_placeholder_802] => znakiem [:db_condition_placeholder_803] => dolara [:db_condition_placeholder_804] => tysiącami [:db_condition_placeholder_805] => oddzielonymi [:db_condition_placeholder_806] => przecinkami [:db_condition_placeholder_807] => kwestii [:db_condition_placeholder_808] => sprawdzone [:db_condition_placeholder_809] => klienta [:db_condition_placeholder_810] => javascriptu [:db_condition_placeholder_811] => nieco [:db_condition_placeholder_812] => odciążyć [:db_condition_placeholder_813] => serwer [:db_condition_placeholder_814] => przekazywane [:db_condition_placeholder_815] => innej [:db_condition_placeholder_816] => pomyślano [:db_condition_placeholder_817] => przesyłanych [:db_condition_placeholder_818] => ciągach [:db_condition_placeholder_819] => znaki [:db_condition_placeholder_820] => posiadające [:db_condition_placeholder_821] => specjalne [:db_condition_placeholder_822] => urlach [:db_condition_placeholder_823] => spacje [:db_condition_placeholder_824] => nieskończona [:db_condition_placeholder_825] => możliwych [:db_condition_placeholder_826] => automatyczny [:db_condition_placeholder_827] => rozwiązaniem [:db_condition_placeholder_828] => pierwsze [:db_condition_placeholder_829] => wyeliminowanie [:db_condition_placeholder_830] => umieszczonych [:db_condition_placeholder_831] => drugie [:db_condition_placeholder_832] => przetestowanie [:db_condition_placeholder_833] => możliwego [:db_condition_placeholder_834] => wejściowych [:db_condition_placeholder_835] => upewnienie [:db_condition_placeholder_836] => przewidywanych [:db_condition_placeholder_837] => zapis [:db_condition_placeholder_838] => serwisami [:db_condition_placeholder_839] => sieciowymi [:db_condition_placeholder_840] => urządzenia [:db_condition_placeholder_841] => programy [:db_condition_placeholder_842] => należące [:db_condition_placeholder_843] => zawodzą [:db_condition_placeholder_844] => marnej [:db_condition_placeholder_845] => jakości [:db_condition_placeholder_846] => zdarzać [:db_condition_placeholder_847] => zbyt [:db_condition_placeholder_848] => sieci [:db_condition_placeholder_849] => komputerami [:db_condition_placeholder_850] => programami [:db_condition_placeholder_851] => komputerach [:db_condition_placeholder_852] => liczyć [:db_condition_placeholder_853] => faktem [:db_condition_placeholder_854] => pewna [:db_condition_placeholder_855] => zawodzić [:db_condition_placeholder_856] => uzyskać [:db_condition_placeholder_857] => komputerem [:db_condition_placeholder_858] => oparcie [:db_condition_placeholder_859] => licznych [:db_condition_placeholder_860] => urządzeniach [:db_condition_placeholder_861] => podlegających [:db_condition_placeholder_862] => naszej [:db_condition_placeholder_863] => kontroli [:db_condition_placeholder_864] => ryzyko [:db_condition_placeholder_865] => powtarzania [:db_condition_placeholder_866] => sprawdzenie [:db_condition_placeholder_867] => zwracanej [:db_condition_placeholder_868] => próbującą [:db_condition_placeholder_869] => dokonać [:db_condition_placeholder_870] => interakcji [:db_condition_placeholder_871] => serwisem [:db_condition_placeholder_872] => sieciowym [:db_condition_placeholder_873] => fsockopen [:db_condition_placeholder_874] => localhost [:db_condition_placeholder_875] => 5000 [:db_condition_placeholder_876] => ostrzeżenie [:db_condition_placeholder_877] => powiedzie [:db_condition_placeholder_878] => próba [:db_condition_placeholder_879] => portem [:db_condition_placeholder_880] => komputerze [:db_condition_placeholder_881] => oca [:db_condition_placeholder_882] => host [:db_condition_placeholder_883] => elegancki [:db_condition_placeholder_884] => errorno [:db_condition_placeholder_885] => errorstr [:db_condition_placeholder_886] => wytłumienie [:db_condition_placeholder_887] => wbudowanego [:db_condition_placeholder_888] => napisanego [:db_condition_placeholder_889] => programistę [:db_condition_placeholder_890] => obsługującego [:db_condition_placeholder_891] => pomocny [:db_condition_placeholder_892] => rozwiązaniu [:db_condition_placeholder_893] => byłby [:db_condition_placeholder_894] => 10035 [:db_condition_placeholder_895] => nonblocking [:db_condition_placeholder_896] => socket [:db_condition_placeholder_897] => operation [:db_condition_placeholder_898] => cou1d [:db_condition_placeholder_899] => comp1eted [:db_condition_placeholder_900] => immediately [:db_condition_placeholder_901] => trudniejsze [:db_condition_placeholder_902] => zasygnalizować [:db_condition_placeholder_903] => pierwszym [:db_condition_placeholder_904] => uruchomieniu [:db_condition_placeholder_905] => kombinacji [:db_condition_placeholder_906] => trudne [:db_condition_placeholder_907] => wykrycia [:db_condition_placeholder_908] => usunięcia [:db_condition_placeholder_909] => potrafi [:db_condition_placeholder_910] => konkretny [:db_condition_placeholder_911] => ujawnienia [:db_condition_placeholder_912] => wywołania [:db_condition_placeholder_913] => zdolności [:db_condition_placeholder_914] => przewidywania [:db_condition_placeholder_915] => niepowodzenia [:db_condition_placeholder_916] => podjęcie [:db_condition_placeholder_917] => odpowiedniego [:db_condition_placeholder_918] => zakłada [:db_condition_placeholder_919] => symulacji [:db_condition_placeholder_920] => konieczna [:db_condition_placeholder_921] => symulacja [:db_condition_placeholder_922] => numerów [:db_condition_placeholder_923] => wywołaniu [:db_condition_placeholder_924] => obsługiwanego [:db_condition_placeholder_925] => różne [:db_condition_placeholder_926] => bloki [:db_condition_placeholder_927] => przewiduje [:db_condition_placeholder_928] => dane [:db_condition_placeholder_929] => wprowadzane [:db_condition_placeholder_930] => pasują [:db_condition_placeholder_931] => następnym [:db_condition_placeholder_932] => podrozdziale [:db_condition_placeholder_933] => klasyczny [:db_condition_placeholder_934] => przetwarzania [:db_condition_placeholder_935] => wpisów [:db_condition_placeholder_936] => przeoczenia [:db_condition_placeholder_937] => wystąpi [:db_condition_placeholder_938] => nazwisku [:db_condition_placeholder_939] => takim [:db_condition_placeholder_940] => grady [:db_condition_placeholder_941] => zwłaszcza [:db_condition_placeholder_942] => nazwisk [:db_condition_placeholder_943] => anglojęzycznych [:db_condition_placeholder_944] => apostrof [:db_condition_placeholder_945] => baz [:db_condition_placeholder_946] => instrukcji [:db_condition_placeholder_947] => insert [:db_condition_placeholder_948] => umieszczone [:db_condition_placeholder_949] => nazwisko [:db_condition_placeholder_950] => otoczone [:db_condition_placeholder_951] => pojedynczym [:db_condition_placeholder_952] => cudzysłowem [:db_condition_placeholder_953] => złych [:db_condition_placeholder_954] => wprowadzanych [:db_condition_placeholder_955] => serwisy [:db_condition_placeholder_956] => sieciowy [:db_condition_placeholder_957] => integracja [:db_condition_placeholder_958] => bazami [:db_condition_placeholder_959] => łączenie [:db_condition_placeholder_960] => korzystanie [:db_condition_placeholder_961] => mys [:db_condition_placeholder_962] => lico [:db_condition_placeholder_963] => nect [:db_condition_placeholder_964] => przynajmniej [:db_condition_placeholder_965] => mysqliconnect [:db_condition_placeholder_966] => functionmysqliconnect [:db_condition_placeholder_967] => can [:db_condition_placeholder_968] => connect [:db_condition_placeholder_969] => server [:db_condition_placeholder_970] => nazwakomputera [:db_condition_placeholder_971] => 10061 [:db_condition_placeholder_972] => unknown [:db_condition_placeholder_973] => 11001 [:db_condition_placeholder_974] => access [:db_condition_placeholder_975] => denied [:db_condition_placeholder_976] => user [:db_condition_placeholder_977] => nazwauzytkownika [:db_condition_placeholder_978] => using [:db_condition_placeholder_979] => password [:db_condition_placeholder_980] => yes [:db_condition_placeholder_981] => spodziewać [:db_condition_placeholder_982] => tal [:db_condition_placeholder_983] => łatwo [:db_condition_placeholder_984] => uchwycić [:db_condition_placeholder_985] => obsłużyć [:db_condition_placeholder_986] => normalne [:db_condition_placeholder_987] => wykonywanie [:db_condition_placeholder_988] => zatrzymane [:db_condition_placeholder_989] => pozostaną [:db_condition_placeholder_990] => próbował [:db_condition_placeholder_991] => zapytań [:db_condition_placeholder_992] => odczytania [:db_condition_placeholder_993] => nieprofesjonalnie [:db_condition_placeholder_994] => wyglądający [:db_condition_placeholder_995] => ukażą [:db_condition_placeholder_996] => wykorzystywanych [:db_condition_placeholder_997] => qliq [:db_condition_placeholder_998] => uery [:db_condition_placeholder_999] => false [:db_condition_placeholder_1000] => wskazując [:db_condition_placeholder_1001] => dostęp [:db_condition_placeholder_1002] => qli [:db_condition_placeholder_1003] => ostatnia [:db_condition_placeholder_1004] => wykonana [:db_condition_placeholder_1005] => wywołała [:db_condition_placeholder_1006] => połączono [:db_condition_placeholder_1007] => serwerem [:db_condition_placeholder_1008] => wybrano [:db_condition_placeholder_1009] => mysqliquery [:db_condition_placeholder_1010] => select [:db_condition_placeholder_1011] => from [:db_condition_placeholder_1012] => nieistnieje [:db_condition_placeholder_1013] => mysqlierrno [:db_condition_placeholder_1014] => mysqlierror [:db_condition_placeholder_1015] => wyświetlić [:db_condition_placeholder_1016] => 1146 [:db_condition_placeholder_1017] => nazwabdnieistnieje [:db_condition_placeholder_1018] => doesn [:db_condition_placeholder_1019] => exist [:db_condition_placeholder_1020] => warto [:db_condition_placeholder_1021] => zauważyć [:db_condition_placeholder_1022] => odnosi [:db_condition_placeholder_1023] => ostatniej [:db_condition_placeholder_1024] => wykonanej [:db_condition_placeholder_1025] => poznać [:db_condition_placeholder_1026] => polecenia [:db_condition_placeholder_1027] => wywołaniem [:db_condition_placeholder_1028] => plikami [:db_condition_placeholder_1029] => pewnością [:db_condition_placeholder_1030] => serwisu [:db_condition_placeholder_1031] => demon [:db_condition_placeholder_1032] => załamał [:db_condition_placeholder_1033] => zabrakło [:db_condition_placeholder_1034] => dostępnych [:db_condition_placeholder_1035] => baza [:db_condition_placeholder_1036] => pracuje [:db_condition_placeholder_1037] => innym [:db_condition_placeholder_1038] => zależna [:db_condition_placeholder_1039] => zawodnych [:db_condition_placeholder_1040] => oprogramowania [:db_condition_placeholder_1041] => sprzętu [:db_condition_placeholder_1042] => sieciowych [:db_condition_placeholder_1043] => kart [:db_condition_placeholder_1044] => routerów [:db_condition_placeholder_1045] => znajdujących [:db_condition_placeholder_1046] => www [:db_condition_placeholder_1047] => sprawdzeniu [:db_condition_placeholder_1048] => żądania [:db_condition_placeholder_1049] => zakończyły [:db_condition_placeholder_1050] => sukcesem [:db_condition_placeholder_1051] => próbą [:db_condition_placeholder_1052] => skorzystania [:db_condition_placeholder_1053] => sensu [:db_condition_placeholder_1054] => zapytania [:db_condition_placeholder_1055] => nieudanym [:db_condition_placeholder_1056] => połączeniu [:db_condition_placeholder_1057] => pobrania [:db_condition_placeholder_1058] => przetworzenia [:db_condition_placeholder_1059] => wykonaniu [:db_condition_placeholder_1060] => nieudanego [:db_condition_placeholder_1061] => zapamiętać [:db_condition_placeholder_1062] => zapytaniem [:db_condition_placeholder_1063] => zwrócić [:db_condition_placeholder_1064] => wywrzeć [:db_condition_placeholder_1065] => jakikolwiek [:db_condition_placeholder_1066] => rekord [:db_condition_placeholder_1067] => zapytanie [:db_condition_placeholder_1068] => sql [:db_condition_placeholder_1069] => zawierające [:db_condition_placeholder_1070] => odnoszące [:db_condition_placeholder_1071] => nieistniejących [:db_condition_placeholder_1072] => rzędów [:db_condition_placeholder_1073] => zakończyć [:db_condition_placeholder_1074] => niepowodzeniem [:db_condition_placeholder_1075] => zakończy [:db_condition_placeholder_1076] => wygeneruje [:db_condition_placeholder_1077] => dostępne [:db_condition_placeholder_1078] => generalnie [:db_condition_placeholder_1079] => pustej [:db_condition_placeholder_1080] => szuka [:db_condition_placeholder_1081] => działającego [:db_condition_placeholder_1082] => istnienia [:db_condition_placeholder_1083] => kolumny [:db_condition_placeholder_1084] => where [:db_condition_placeholder_1085] => powodzeniem [:db_condition_placeholder_1086] => skorzystaniem [:db_condition_placeholder_1087] => odczyt [:db_condition_placeholder_1088] => programu [:db_condition_placeholder_1089] => niemal [:db_condition_placeholder_1090] => dostępu [:db_condition_placeholder_1091] => tyle [:db_condition_placeholder_1092] => rozpowszechnione [:db_condition_placeholder_1093] => trzeba [:db_condition_placeholder_1094] => wiedzieć [:db_condition_placeholder_1095] => dyski [:db_condition_placeholder_1096] => twarde [:db_condition_placeholder_1097] => przepełniają [:db_condition_placeholder_1098] => ludzkich [:db_condition_placeholder_1099] => uprawnieniach [:db_condition_placeholder_1100] => katalogów [:db_condition_placeholder_1101] => fopen [:db_condition_placeholder_1102] => zawodne [:db_condition_placeholder_1103] => zwracaną [:db_condition_placeholder_1104] => zwrócona [:db_condition_placeholder_1105] => niepowodzenie [:db_condition_placeholder_1106] => posiadających [:db_condition_placeholder_1107] => powiadamiania [:db_condition_placeholder_1108] => niepowodzeniach [:db_condition_placeholder_1109] => sprawdzać [:db_condition_placeholder_1110] => zwrócone [:db_condition_placeholder_1111] => działać [:db_condition_placeholder_1112] => przypadkowo [:db_condition_placeholder_1113] => nieistniejącą [:db_condition_placeholder_1114] => niekonsekwentnie [:db_condition_placeholder_1115] => nazywane [:db_condition_placeholder_1116] => striptags [:db_condition_placeholder_1117] => kreskę [:db_condition_placeholder_1118] => dolną [:db_condition_placeholder_1119] => strips [:db_condition_placeholder_1120] => nieistniejącej [:db_condition_placeholder_1121] => nieistniejacafunkcja [:db_condition_placeholder_1122] => bledniezapisana [:db_condition_placeholder_1123] => następującego [:db_condition_placeholder_1124] => fatal [:db_condition_placeholder_1125] => call [:db_condition_placeholder_1126] => undefined [:db_condition_placeholder_1127] => function [:db_condition_placeholder_1128] => nieistniejaca [:db_condition_placeholder_1129] => home [:db_condition_placeholder_1130] => ksiazka [:db_condition_placeholder_1131] => publichtml [:db_condition_placeholder_1132] => rozdzial25 [:db_condition_placeholder_1133] => bladphp [:db_condition_placeholder_1134] => line [:db_condition_placeholder_1135] => istniejącej [:db_condition_placeholder_1136] => niewłaściwą [:db_condition_placeholder_1137] => parametrów [:db_condition_placeholder_1138] => wyświetlenie [:db_condition_placeholder_1139] => strstr [:db_condition_placeholder_1140] => ciągi [:db_condition_placeholder_1141] => stóg [:db_condition_placeholder_1142] => szukać [:db_condition_placeholder_1143] => igłę [:db_condition_placeholder_1144] => którą [:db_condition_placeholder_1145] => odnaleźć [:db_condition_placeholder_1146] => zamiast [:db_condition_placeholder_1147] => poniższe [:db_condition_placeholder_1148] => warn [:db_condition_placeholder_1149] => wrong [:db_condition_placeholder_1150] => parameter [:db_condition_placeholder_1151] => count [:db_condition_placeholder_1152] => przeciążanie [:db_condition_placeholder_1153] => pojawi [:db_condition_placeholder_1154] => poniższym [:db_condition_placeholder_1155] => równie [:db_condition_placeholder_1156] => niepoprawne [:db_condition_placeholder_1157] => rzadkimi [:db_condition_placeholder_1158] => przypadkami [:db_condition_placeholder_1159] => enna [:db_condition_placeholder_1160] => żadne [:db_condition_placeholder_1161] => interpreter [:db_condition_placeholder_1162] => traci [:db_condition_placeholder_1163] => parsowanie [:db_condition_placeholder_1164] => fragmentów [:db_condition_placeholder_1165] => aktualnym [:db_condition_placeholder_1166] => procesie [:db_condition_placeholder_1167] => uważnie [:db_condition_placeholder_1168] => testować [:db_condition_placeholder_1169] => napisane [:db_condition_placeholder_1170] => nieprawidłowy [:db_condition_placeholder_1171] => wynikłe [:db_condition_placeholder_1172] => podają [:db_condition_placeholder_1173] => naprawić [:db_condition_placeholder_1174] => niewłaściwej [:db_condition_placeholder_1175] => procedury [:db_condition_placeholder_1176] => testowej [:db_condition_placeholder_1177] => sprawdza [:db_condition_placeholder_1178] => wykonywanego [:db_condition_placeholder_1179] => warunkowo [:db_condition_placeholder_1180] => zasad [:db_condition_placeholder_1181] => inną [:db_condition_placeholder_1182] => warunków [:db_condition_placeholder_1183] => granicznych [:db_condition_placeholder_1184] => naprawienia [:db_condition_placeholder_1185] => wykryje [:db_condition_placeholder_1186] => wykonawcze [:db_condition_placeholder_1187] => opierać [:db_condition_placeholder_1188] => interakcjach [:db_condition_placeholder_1189] => skryptem [:db_condition_placeholder_1190] => zdarzeniami [:db_condition_placeholder_1191] => warunkami [:db_condition_placeholder_1192] => require [:db_condition_placeholder_1193] => nazwaplikuphp [:db_condition_placeholder_1194] => wyrażeniem [:db_condition_placeholder_1195] => nazwapl [:db_condition_placeholder_1196] => kuphp [:db_condition_placeholder_1197] => odmówiono [:db_condition_placeholder_1198] => odczytu [:db_condition_placeholder_1199] => main [:db_condition_placeholder_1200] => functionrequire [:db_condition_placeholder_1201] => failed [:db_condition_placeholder_1202] => opening [:db_condition_placeholder_1203] => required [:db_condition_placeholder_1204] => includepath [:db_condition_placeholder_1205] => usr [:db_condition_placeholder_1206] => local [:db_condition_placeholder_1207] => lib [:db_condition_placeholder_1208] => azka [:db_condition_placeholder_1209] => publ [:db_condition_placeholder_1210] => chtml [:db_condition_placeholder_1211] => żaden [:db_condition_placeholder_1212] => uruchomień [:db_condition_placeholder_1213] => trzy [:db_condition_placeholder_1214] => prawidłowymi [:db_condition_placeholder_1215] => wyrażeniami [:db_condition_placeholder_1216] => niestety [:db_condition_placeholder_1217] => występując [:db_condition_placeholder_1218] => łącznie [:db_condition_placeholder_1219] => próbują [:db_condition_placeholder_1220] => wykonać [:db_condition_placeholder_1221] => niemożliwe [:db_condition_placeholder_1222] => dzielenie [:db_condition_placeholder_1223] => zero [:db_condition_placeholder_1224] => warning [:db_condition_placeholder_1225] => division [:db_condition_placeholder_1226] => dzie10php [:db_condition_placeholder_1227] => łatwą [:db_condition_placeholder_1228] => poprawę [:db_condition_placeholder_1229] => niewielu [:db_condition_placeholder_1230] => napisania [:db_condition_placeholder_1231] => miał [:db_condition_placeholder_1232] => zadanie [:db_condition_placeholder_1233] => zaniechanie [:db_condition_placeholder_1234] => wprowadzonych [:db_condition_placeholder_1235] => poniższy [:db_condition_placeholder_1236] => wygenerować [:db_condition_placeholder_1237] => źródło [:db_condition_placeholder_1238] => zidentyfikować [:db_condition_placeholder_1239] => request [:db_condition_placeholder_1240] => wejscie [:db_condition_placeholder_1241] => est [:db_condition_placeholder_1242] => napotkać [:db_condition_placeholder_1243] => testowaniu [:db_condition_placeholder_1244] => interakcja [:db_condition_placeholder_1245] => pokrótce [:db_condition_placeholder_1246] => opisany [:db_condition_placeholder_1247] => punktach [:db_condition_placeholder_1248] => języki [:db_condition_placeholder_1249] => zbiór [:db_condition_placeholder_1250] => nazywany [:db_condition_placeholder_1251] => składnią [:db_condition_placeholder_1252] => dotyczą [:db_condition_placeholder_1253] => wyrażeń [:db_condition_placeholder_1254] => zasada [:db_condition_placeholder_1255] => języków [:db_condition_placeholder_1256] => naturalnych [:db_condition_placeholder_1257] => polski [:db_condition_placeholder_1258] => programowania [:db_condition_placeholder_1259] => spełnia [:db_condition_placeholder_1260] => reguł [:db_condition_placeholder_1261] => języka [:db_condition_placeholder_1262] => mówi [:db_condition_placeholder_1263] => błędami [:db_condition_placeholder_1264] => składniowego [:db_condition_placeholder_1265] => interpretowanych [:db_condition_placeholder_1266] => kompila [:db_condition_placeholder_1267] => cji [:db_condition_placeholder_1268] => omawianiu [:db_condition_placeholder_1269] => kompilowanych [:db_condition_placeholder_1270] => java [:db_condition_placeholder_1271] => złamane [:db_condition_placeholder_1272] => zasady [:db_condition_placeholder_1273] => polskiego [:db_condition_placeholder_1274] => prawdopodobieństwo [:db_condition_placeholder_1275] => posługujący [:db_condition_placeholder_1276] => nadal [:db_condition_placeholder_1277] => rozumieli [:db_condition_placeholder_1278] => reguła [:db_condition_placeholder_1279] => przestrzega [:db_condition_placeholder_1280] => zdoła [:db_condition_placeholder_1281] => przetworzyć [:db_condition_placeholder_1282] => potrafią [:db_condition_placeholder_1283] => wydobyć [:db_condition_placeholder_1284] => informację [:db_condition_placeholder_1285] => częściowych [:db_condition_placeholder_1286] => sprzecznych [:db_condition_placeholder_1287] => zaś [:db_condition_placeholder_1288] => składnia [:db_condition_placeholder_1289] => kończyły [:db_condition_placeholder_1290] => średnikami [:db_condition_placeholder_1291] => ograniczone [:db_condition_placeholder_1292] => cudzysłowami [:db_condition_placeholder_1293] => ujęte [:db_condition_placeholder_1294] => nawiasy [:db_condition_placeholder_1295] => wielkich [:db_condition_placeholder_1296] => zalet [:db_condition_placeholder_1297] => jakichkolwiek [:db_condition_placeholder_1298] => rodzaj [:db_condition_placeholder_1299] => jakim [:db_condition_placeholder_1300] => wierszu [:db_condition_placeholder_1301] => przypominają [:db_condition_placeholder_1302] => parse [:db_condition_placeholder_1303] => unexpected [:db_condition_placeholder_1304] => data [:db_condition_placeholder_1305] => date [:db_condition_placeholder_1306] => mdy [:db_condition_placeholder_1307] => dostrzec [:db_condition_placeholder_1308] => próbuje [:db_condition_placeholder_1309] => przekazać [:db_condition_placeholder_1310] => znaków [:db_condition_placeholder_1311] => ominięty [:db_condition_placeholder_1312] => został [:db_condition_placeholder_1313] => otwierający [:db_condition_placeholder_1314] => cudzysłów [:db_condition_placeholder_1315] => łańcucha [:db_condition_placeholder_1316] => proste [:db_condition_placeholder_1317] => łatwe [:db_condition_placeholder_1318] => trudniejszy [:db_condition_placeholder_1319] => pominięcie [:db_condition_placeholder_1320] => end [:db_condition_placeholder_1321] => oczywiście [:db_condition_placeholder_1322] => naprawdę [:db_condition_placeholder_1323] => czwartym [:db_condition_placeholder_1324] => struktura [:db_condition_placeholder_1325] => otwarta [:db_condition_placeholder_1326] => objawiają [:db_condition_placeholder_1327] => konstrukcjach [:db_condition_placeholder_1328] => pojedynczymi [:db_condition_placeholder_1329] => podwójnymi [:db_condition_placeholder_1330] => różnymi [:db_condition_placeholder_1331] => formami [:db_condition_placeholder_1332] => nawiasów [:db_condition_placeholder_1333] => true [:db_condition_placeholder_1334] => będącym [:db_condition_placeholder_1335] => niełatwo [:db_condition_placeholder_1336] => 1001 [:db_condition_placeholder_1337] => liczącym [:db_condition_placeholder_1338] => 1000 [:db_condition_placeholder_1339] => wierszy [:db_condition_placeholder_1340] => zatruć [:db_condition_placeholder_1341] => dzień [:db_condition_placeholder_1342] => skłonić [:db_condition_placeholder_1343] => pisania [:db_condition_placeholder_1344] => mającego [:db_condition_placeholder_1345] => modularną [:db_condition_placeholder_1346] => formę [:db_condition_placeholder_1347] => ogólnie [:db_condition_placeholder_1348] => rzecz [:db_condition_placeholder_1349] => biorąc [:db_condition_placeholder_1350] => najłatwiejsze [:db_condition_placeholder_1351] => popełniony [:db_condition_placeholder_1352] => poda [:db_condition_placeholder_1353] => znajdować [:db_condition_placeholder_1354] => programistyczne [:db_condition_placeholder_1355] => kolejnym [:db_condition_placeholder_1356] => podstawowym [:db_condition_placeholder_1357] => punktem [:db_condition_placeholder_1358] => inżynierii [:db_condition_placeholder_1359] => przeoczony [:db_condition_placeholder_1360] => trzykrotne [:db_condition_placeholder_1361] => przetestować [:db_condition_placeholder_1362] => program [:db_condition_placeholder_1363] => wszystko [:db_condition_placeholder_1364] => działa [:db_condition_placeholder_1365] => bezbłędnie [:db_condition_placeholder_1366] => popełniany [:db_condition_placeholder_1367] => uznaniem [:db_condition_placeholder_1368] => gotowy [:db_condition_placeholder_1369] => gruntownie [:db_condition_placeholder_1370] => przetestowany [:db_condition_placeholder_1371] => scenariuszy [:db_condition_placeholder_1372] => proponowane [:db_condition_placeholder_1373] => dwie [:db_condition_placeholder_1374] => metody [:db_condition_placeholder_1375] => zredukowania [:db_condition_placeholder_1376] => usunięcie [:db_condition_placeholder_1377] => wyeliminować [:db_condition_placeholder_1378] => zminimalizować [:db_condition_placeholder_1379] => przyjąć [:db_condition_placeholder_1380] => praktykę [:db_condition_placeholder_1381] => ogląda [:db_condition_placeholder_1382] => ulepszenia [:db_condition_placeholder_1383] => toku [:db_condition_placeholder_1384] => analizy [:db_condition_placeholder_1385] => zasygnalizowane [:db_condition_placeholder_1386] => kwestie [:db_condition_placeholder_1387] => niezauważone [:db_condition_placeholder_1388] => przypadki [:db_condition_placeholder_1389] => przewidział [:db_condition_placeholder_1390] => optymalizacja [:db_condition_placeholder_1391] => poprawa [:db_condition_placeholder_1392] => istniejące [:db_condition_placeholder_1393] => poprawienia [:db_condition_placeholder_1394] => dodatkowa [:db_condition_placeholder_1395] => pracując [:db_condition_placeholder_1396] => indywidualnie [:db_condition_placeholder_1397] => znaleźć [:db_condition_placeholder_1398] => kolegę [:db_condition_placeholder_1399] => fachu [:db_condition_placeholder_1400] => podobnej [:db_condition_placeholder_1401] => nawzajem [:db_condition_placeholder_1402] => dokonywać [:db_condition_placeholder_1403] => kodów [:db_condition_placeholder_1404] => drugą [:db_condition_placeholder_1405] => odnalezienie [:db_condition_placeholder_1406] => reprezentują [:db_condition_placeholder_1407] => podstawowa [:db_condition_placeholder_1408] => aplikacjami [:db_condition_placeholder_1409] => biurkowymi [:db_condition_placeholder_1410] => grupy [:db_condition_placeholder_1411] => korzystających [:db_condition_placeholder_1412] => pierwszych [:db_condition_placeholder_1413] => zakładać [:db_condition_placeholder_1414] => wszyscy [:db_condition_placeholder_1415] => znali [:db_condition_placeholder_1416] => przecież [:db_condition_placeholder_1417] => dać [:db_condition_placeholder_1418] => grubego [:db_condition_placeholder_1419] => podręcznika [:db_condition_placeholder_1420] => skróconej [:db_condition_placeholder_1421] => karty [:db_condition_placeholder_1422] => sprawić [:db_condition_placeholder_1423] => aplikacje [:db_condition_placeholder_1424] => udokumentowane [:db_condition_placeholder_1425] => wyjaśnione [:db_condition_placeholder_1426] => pomyśleć [:db_condition_placeholder_1427] => sposobach [:db_condition_placeholder_1428] => jakich [:db_condition_placeholder_1429] => korzystali [:db_condition_placeholder_1430] => danej [:db_condition_placeholder_1431] => wątpienia [:db_condition_placeholder_1432] => najważniejszą [:db_condition_placeholder_1433] => własnością [:db_condition_placeholder_1434] => zrozumienie [:db_condition_placeholder_1435] => problemów [:db_condition_placeholder_1436] => niedoświadczonych [:db_condition_placeholder_1437] => zaawansowanych [:db_condition_placeholder_1438] => niedogodności [:db_condition_placeholder_1439] => odwołanie [:db_condition_placeholder_1440] => usług [:db_condition_placeholder_1441] => reprezentujących [:db_condition_placeholder_1442] => typowego [:db_condition_placeholder_1443] => stosowanych [:db_condition_placeholder_1444] => posłużenie [:db_condition_placeholder_1445] => aplikacją [:db_condition_placeholder_1446] => beta [:db_condition_placeholder_1447] => wykluczona [:db_condition_placeholder_1448] => udostępnić [:db_condition_placeholder_1449] => aplikację [:db_condition_placeholder_1450] => grupie [:db_condition_placeholder_1451] => zaoferować [:db_condition_placeholder_1452] => darmowe [:db_condition_placeholder_1453] => usługi [:db_condition_placeholder_1454] => klientom [:db_condition_placeholder_1455] => komentarze [:db_condition_placeholder_1456] => utworzą [:db_condition_placeholder_1457] => oni [:db_condition_placeholder_1458] => kombinacje [:db_condition_placeholder_1459] => zastosowań [:db_condition_placeholder_1460] => przewidzieli [:db_condition_placeholder_1461] => firmy [:db_condition_placeholder_1462] => dysponuje [:db_condition_placeholder_1463] => niedoświadczonymi [:db_condition_placeholder_1464] => użytkownikami [:db_condition_placeholder_1465] => firma [:db_condition_placeholder_1466] => deleguje [:db_condition_placeholder_1467] => zaletę [:db_condition_placeholder_1468] => zwiększania [:db_condition_placeholder_1469] => poczucia [:db_condition_placeholder_1470] => własności [:db_condition_placeholder_1471] => zagadnienia [:db_condition_placeholder_1472] => związanie [:db_condition_placeholder_1473] => podstawami [:db_condition_placeholder_1474] => przedmiotem [:db_condition_placeholder_1475] => rozdziału [:db_condition_placeholder_1476] => przedstawione [:db_condition_placeholder_1477] => książkach [:db_condition_placeholder_1478] => publikacjach [:db_condition_placeholder_1479] => doskonałą [:db_condition_placeholder_1480] => książką [:db_condition_placeholder_1481] => opisującą [:db_condition_placeholder_1482] => dychotomię [:db_condition_placeholder_1483] => dokument [:db_condition_placeholder_1484] => aplikacja [:db_condition_placeholder_1485] => site [:db_condition_placeholder_1486] => engineering [:db_condition_placeholder_1487] => beyond [:db_condition_placeholder_1488] => page [:db_condition_placeholder_1489] => design [:db_condition_placeholder_1490] => autorstwa [:db_condition_placeholder_1491] => thomasa [:db_condition_placeholder_1492] => powella [:db_condition_placeholder_1493] => lektura [:db_condition_placeholder_1494] => pomocnicza [:db_condition_placeholder_1495] => służyć [:db_condition_placeholder_1496] => dowolna [:db_condition_placeholder_1497] => książka [:db_condition_placeholder_1498] => książek [:db_condition_placeholder_1499] => zaskakiwać [:db_condition_placeholder_1500] => uwagę [:db_condition_placeholder_1501] => ważność [:db_condition_placeholder_1502] => warte [:db_condition_placeholder_1503] => przeczytania [:db_condition_placeholder_1504] => open [:db_condition_placeholder_1505] => source [:db_condition_placeholder_1506] => development [:db_condition_placeholder_1507] => with [:db_condition_placeholder_1508] => cvs [:db_condition_placeholder_1509] => karla [:db_condition_placeholder_1510] => franza [:db_condition_placeholder_1511] => fogela [:db_condition_placeholder_1512] => pocket [:db_condition_placeholder_1513] => reference [:db_condition_placeholder_1514] => autorem [:db_condition_placeholder_1515] => gregor [:db_condition_placeholder_1516] => purdy [:db_condition_placeholder_1517] => optymizacja [:db_condition_placeholder_1518] => pochodzących [:db_condition_placeholder_1519] => środowiska [:db_condition_placeholder_1520] => niesieciowego [:db_condition_placeholder_1521] => wydawać [:db_condition_placeholder_1522] => stosowania [:db_condition_placeholder_1523] => poświęca [:db_condition_placeholder_1524] => oczekiwanie [:db_condition_placeholder_1525] => zajmuje [:db_condition_placeholder_1526] => pobieranie [:db_condition_placeholder_1527] => istotnego [:db_condition_placeholder_1528] => prostych [:db_condition_placeholder_1529] => optymalizacji [:db_condition_placeholder_1530] => optymalizacje [:db_condition_placeholder_1531] => czasów [:db_condition_placeholder_1532] => nawiązywania [:db_condition_placeholder_1533] => pobierania [:db_condition_placeholder_1534] => opisywanych [:db_condition_placeholder_1535] => integrują [:db_condition_placeholder_1536] => takimi [:db_condition_placeholder_1537] => najwolniejszą [:db_condition_placeholder_1538] => ograniczyć [:db_condition_placeholder_1539] => wykonywanych [:db_condition_placeholder_1540] => zoptymalizowane [:db_condition_placeholder_1541] => złożonych [:db_condition_placeholder_1542] => zapytaniach [:db_condition_placeholder_1543] => droga [:db_condition_placeholder_1544] => postępowania [:db_condition_placeholder_1545] => uruchamiać [:db_condition_placeholder_1546] => interfejsu [:db_condition_placeholder_1547] => poleceń [:db_condition_placeholder_1548] => eksperymentować [:db_condition_placeholder_1549] => metodami [:db_condition_placeholder_1550] => celem [:db_condition_placeholder_1551] => przyśpieszenia [:db_condition_placeholder_1552] => plai [:db_condition_placeholder_1553] => zobaczyć [:db_condition_placeholder_1554] => ogólną [:db_condition_placeholder_1555] => zasadą [:db_condition_placeholder_1556] => wykorzystanie [:db_condition_placeholder_1557] => indeksów [:db_condition_placeholder_1558] => minimum [:db_condition_placeholder_1559] => statycznej [:db_condition_placeholder_1560] => utworzony [:db_condition_placeholder_1561] => zabierze [:db_condition_placeholder_1562] => argumentów [:db_condition_placeholder_1563] => przemawiających [:db_condition_placeholder_1564] => oddzieleniem [:db_condition_placeholder_1565] => dynamicznego [:db_condition_placeholder_1566] => przycisków [:db_condition_placeholder_1567] => wygenerowania [:db_condition_placeholder_1568] => statyczne [:db_condition_placeholder_1569] => szablonów [:db_condition_placeholder_1570] => załadowaniu [:db_condition_placeholder_1571] => rozważyć [:db_condition_placeholder_1572] => pojedyncze [:db_condition_placeholder_1573] => zapamiętanie [:db_condition_placeholder_1574] => stosować [:db_condition_placeholder_1575] => ciągów [:db_condition_placeholder_1576] => regularnych [:db_condition_placeholder_1577] => szybciej [:db_condition_placeholder_1578] => oceny [:db_condition_placeholder_1579] => podwójnych [:db_condition_placeholder_1580] => cudzysłowach [:db_condition_placeholder_1581] => szukając [:db_condition_placeholder_1582] => podmiany [:db_condition_placeholder_1583] => oceniane [:db_condition_placeholder_1584] => drugiej [:db_condition_placeholder_1585] => umieszczana [:db_condition_placeholder_1586] => statyczna [:db_condition_placeholder_1587] => przeglądać [:db_condition_placeholder_1588] => łańcuchy [:db_condition_placeholder_1589] => spravvdzić [:db_condition_placeholder_1590] => pozbycie [:db_condition_placeholder_1591] => zamianę [:db_condition_placeholder_1592] => statyczny [:db_condition_placeholder_1593] => produktów [:db_condition_placeholder_1594] => zend [:db_condition_placeholder_1595] => technologies [:db_condition_placeholder_1596] => właścicielem [:db_condition_placeholder_1597] => skryptującego [:db_condition_placeholder_1598] => systemie [:db_condition_placeholder_1599] => podstawowego [:db_condition_placeholder_1600] => pobranie [:db_condition_placeholder_1601] => optimizer [:db_condition_placeholder_1602] => optymalizator [:db_condition_placeholder_1603] => wieloprzebiegowy [:db_condition_placeholder_1604] => dokonuje [:db_condition_placeholder_1605] => zwiększyć [:db_condition_placeholder_1606] => prędkość [:db_condition_placeholder_1607] => skryptów [:db_condition_placeholder_1608] => optymalizatora [:db_condition_placeholder_1609] => 402 [:db_condition_placeholder_1610] => pełna [:db_condition_placeholder_1611] => wersja [:db_condition_placeholder_1612] => pobrać [:db_condition_placeholder_1613] => darmo [:db_condition_placeholder_1614] => istotą [:db_condition_placeholder_1615] => dodatku [:db_condition_placeholder_1616] => utworzonego [:db_condition_placeholder_1617] => kompilacji [:db_condition_placeholder_1618] => wykonawczej [:db_condition_placeholder_1619] => wśród [:db_condition_placeholder_1620] => wymienić [:db_condition_placeholder_1621] => studio [:db_condition_placeholder_1622] => accelerator [:db_condition_placeholder_1623] => encoder [:db_condition_placeholder_1624] => zawieranie [:db_condition_placeholder_1625] => umów [:db_condition_placeholder_1626] => odpłatne [:db_condition_placeholder_1627] => świadczenie [:db_condition_placeholder_1628] => wsparcia [:db_condition_placeholder_1629] => prototypowanie [:db_condition_placeholder_1630] => etapem [:db_condition_placeholder_1631] => stosowanym [:db_condition_placeholder_1632] => tworzeniu [:db_condition_placeholder_1633] => ważnym [:db_condition_placeholder_1634] => narzędziem [:db_condition_placeholder_1635] => służącym [:db_condition_placeholder_1636] => poznawania [:db_condition_placeholder_1637] => uproszczona [:db_condition_placeholder_1638] => działająca [:db_condition_placeholder_1639] => okazuje [:db_condition_placeholder_1640] => przydatna [:db_condition_placeholder_1641] => dyskusji [:db_condition_placeholder_1642] => klientem [:db_condition_placeholder_1643] => stanowić [:db_condition_placeholder_1644] => podstawę [:db_condition_placeholder_1645] => ostatecznego [:db_condition_placeholder_1646] => prototypu [:db_condition_placeholder_1647] => ostateczną [:db_condition_placeholder_1648] => zaletą [:db_condition_placeholder_1649] => podejścia [:db_condition_placeholder_1650] => bliskiej [:db_condition_placeholder_1651] => współpracy [:db_condition_placeholder_1652] => użytkownikiem [:db_condition_placeholder_1653] => zadowoleni [:db_condition_placeholder_1654] => poczują [:db_condition_placeholder_1655] => pewnym [:db_condition_placeholder_1656] => sensie [:db_condition_placeholder_1657] => właścicielami [:db_condition_placeholder_1658] => stworzenia [:db_condition_placeholder_1659] => konkretne [:db_condition_placeholder_1660] => umiejętności [:db_condition_placeholder_1661] => narzędzia [:db_condition_placeholder_1662] => etapie [:db_condition_placeholder_1663] => doskonale [:db_condition_placeholder_1664] => oparty [:db_condition_placeholder_1665] => składnikach [:db_condition_placeholder_1666] => posiadając [:db_condition_placeholder_1667] => zbioru [:db_condition_placeholder_1668] => istniejących [:db_condition_placeholder_1669] => publicznie [:db_condition_placeholder_1670] => przyśpieszyć [:db_condition_placeholder_1671] => przydatnym [:db_condition_placeholder_1672] => prototypów [:db_condition_placeholder_1673] => szablony [:db_condition_placeholder_1674] => podstawowe [:db_condition_placeholder_1675] => ujęciem [:db_condition_placeholder_1676] => prototypowym [:db_condition_placeholder_1677] => świadomym [:db_condition_placeholder_1678] => polegają [:db_condition_placeholder_1679] => było [:db_condition_placeholder_1680] => uniknięcie [:db_condition_placeholder_1681] => programistom [:db_condition_placeholder_1682] => usunąć [:db_condition_placeholder_1683] => jakiegoś [:db_condition_placeholder_1684] => napisali [:db_condition_placeholder_1685] => prototypy [:db_condition_placeholder_1686] => pisane [:db_condition_placeholder_1687] => pośpiechu [:db_condition_placeholder_1688] => spoglądając [:db_condition_placeholder_1689] => dystansu [:db_condition_placeholder_1690] => optymalny [:db_condition_placeholder_1691] => dostateczny [:db_condition_placeholder_1692] => gorsze [:db_condition_placeholder_1693] => poprawione [:db_condition_placeholder_1694] => cała [:db_condition_placeholder_1695] => nieprawidłowa [:db_condition_placeholder_1696] => poważny [:db_condition_placeholder_1697] => istotną [:db_condition_placeholder_1698] => niedogodnością [:db_condition_placeholder_1699] => zwyczajowa [:db_condition_placeholder_1700] => ogromna [:db_condition_placeholder_1701] => presja [:db_condition_placeholder_1702] => naprawy [:db_condition_placeholder_1703] => poważnych [:db_condition_placeholder_1704] => marnie [:db_condition_placeholder_1705] => zaprojektowany [:db_condition_placeholder_1706] => utrzymaniu [:db_condition_placeholder_1707] => planów [:db_condition_placeholder_1708] => opisanych [:db_condition_placeholder_1709] => poprzednich [:db_condition_placeholder_1710] => łatwiejsze [:db_condition_placeholder_1711] => napisanie [:db_condition_placeholder_1712] => nowa [:db_condition_placeholder_1713] => niemu [:db_condition_placeholder_1714] => zaoszczędzić [:db_condition_placeholder_1715] => późniejszych [:db_condition_placeholder_1716] => etapach [:db_condition_placeholder_1717] => problemem [:db_condition_placeholder_1718] => związanym [:db_condition_placeholder_1719] => prototypowaniem [:db_condition_placeholder_1720] => przekształcenia [:db_condition_placeholder_1721] => wieczny [:db_condition_placeholder_1722] => ilekroć [:db_condition_placeholder_1723] => wydaje [:db_condition_placeholder_1724] => prace [:db_condition_placeholder_1725] => dobiegają [:db_condition_placeholder_1726] => kresu [:db_condition_placeholder_1727] => klient [:db_condition_placeholder_1728] => uaktualnienia [:db_condition_placeholder_1729] => przeciągać [:db_condition_placeholder_1730] => nieskończoność [:db_condition_placeholder_1731] => termin [:db_condition_placeholder_1732] => plan [:db_condition_placeholder_1733] => określoną [:db_condition_placeholder_1734] => datą [:db_condition_placeholder_1735] => kreślenia [:db_condition_placeholder_1736] => budżetu [:db_condition_placeholder_1737] => terminów [:db_condition_placeholder_1738] => oddzielanie [:db_condition_placeholder_1739] => powszechnie [:db_condition_placeholder_1740] => znana [:db_condition_placeholder_1741] => idea [:db_condition_placeholder_1742] => opisywania [:db_condition_placeholder_1743] => dokumentu [:db_condition_placeholder_1744] => stylów [:db_condition_placeholder_1745] => css [:db_condition_placeholder_1746] => ang [:db_condition_placeholder_1747] => cascading [:db_condition_placeholder_1748] => style [:db_condition_placeholder_1749] => shee [:db_condition_placeholder_1750] => koncepcja [:db_condition_placeholder_1751] => oddzielania [:db_condition_placeholder_1752] => rozszerzona [:db_condition_placeholder_1753] => skrypty [:db_condition_placeholder_1754] => łatwiej [:db_condition_placeholder_1755] => używać [:db_condition_placeholder_1756] => utrzymać [:db_condition_placeholder_1757] => witrynę [:db_condition_placeholder_1758] => logika [:db_condition_placeholder_1759] => oddzielona [:db_condition_placeholder_1760] => kolei [:db_condition_placeholder_1761] => odseparowania [:db_condition_placeholder_1762] => projektów [:db_condition_placeholder_1763] => niewielką [:db_condition_placeholder_1764] => niewarte [:db_condition_placeholder_1765] => trudu [:db_condition_placeholder_1766] => projekty [:db_condition_placeholder_1767] => nabierają [:db_condition_placeholder_1768] => rozmachu [:db_condition_placeholder_1769] => zadaniem [:db_condition_placeholder_1770] => zapadnie [:db_condition_placeholder_1771] => decyzja [:db_condition_placeholder_1772] => zastosowaniu [:db_condition_placeholder_1773] => graficznego [:db_condition_placeholder_1774] => osadzona [:db_condition_placeholder_1775] => grafiki [:db_condition_placeholder_1776] => okaże [:db_condition_placeholder_1777] => koszmarem [:db_condition_placeholder_1778] => włączanych [:db_condition_placeholder_1779] => przechowujących [:db_condition_placeholder_1780] => różną [:db_condition_placeholder_1781] => ujęcie [:db_condition_placeholder_1782] => uproszczone [:db_condition_placeholder_1783] => skuteczne [:db_condition_placeholder_1784] => statycznych [:db_condition_placeholder_1785] => metoda [:db_condition_placeholder_1786] => została [:db_condition_placeholder_1787] => opisana [:db_condition_placeholder_1788] => tla [:db_condition_placeholder_1789] => consulting [:db_condition_placeholder_1790] => zastosowanie [:db_condition_placeholder_1791] => zestawem [:db_condition_placeholder_1792] => włączenia [:db_condition_placeholder_1793] => dynamicznej [:db_condition_placeholder_1794] => systemy [:db_condition_placeholder_1795] => analizują [:db_condition_placeholder_1796] => stosują [:db_condition_placeholder_1797] => regularne [:db_condition_placeholder_1798] => zamiany [:db_condition_placeholder_1799] => określonych [:db_condition_placeholder_1800] => znaczników [:db_condition_placeholder_1801] => dynamiczną [:db_condition_placeholder_1802] => ważną [:db_condition_placeholder_1803] => zaprojektowane [:db_condition_placeholder_1804] => zupełnie [:db_condition_placeholder_1805] => osobę [:db_condition_placeholder_1806] => grafika [:db_condition_placeholder_1807] => znać [:db_condition_placeholder_1808] => dostarczone [:db_condition_placeholder_1809] => używane [:db_condition_placeholder_1810] => minimalnymi [:db_condition_placeholder_1811] => zmianami [:db_condition_placeholder_1812] => systemów [:db_condition_placeholder_1813] => najpopularniejszym [:db_condition_placeholder_1814] => smarty [:db_condition_placeholder_1815] => programistycznego [:db_condition_placeholder_1816] => dyskusja [:db_condition_placeholder_1817] => ogólnego [:db_condition_placeholder_1818] => środowisk [:db_condition_placeholder_1819] => programistycznych [:db_condition_placeholder_1820] => potrzebny [:db_condition_placeholder_1821] => edytor [:db_condition_placeholder_1822] => tekstu [:db_condition_placeholder_1823] => celach [:db_condition_placeholder_1824] => przyzwyczajeni [:db_condition_placeholder_1825] => zintegrowanego [:db_condition_placeholder_1826] => wyraziło [:db_condition_placeholder_1827] => zintegrowanym [:db_condition_placeholder_1828] => środowiskiem [:db_condition_placeholder_1829] => programistycznym [:db_condition_placeholder_1830] => ide [:db_condition_placeholder_1831] => integrated [:db_condition_placeholder_1832] => environment [:db_condition_placeholder_1833] => obecnie [:db_condition_placeholder_1834] => rozwijanych [:db_condition_placeholder_1835] => szereg [:db_condition_placeholder_1836] => darmowych [:db_condition_placeholder_1837] => mających [:db_condition_placeholder_1838] => stworzenie [:db_condition_placeholder_1839] => przeznaczonego [:db_condition_placeholder_1840] => kphpdevelop [:db_condition_placeholder_1841] => przeznaczony [:db_condition_placeholder_1842] => kde [:db_condition_placeholder_1843] => linux [:db_condition_placeholder_1844] => dokumentacja [:db_condition_placeholder_1845] => rodzajów [:db_condition_placeholder_1846] => dokumentacji [:db_condition_placeholder_1847] => stycznych [:db_condition_placeholder_1848] => należą [:db_condition_placeholder_1849] => projektowania [:db_condition_placeholder_1850] => technicznaprzewodnik [:db_condition_placeholder_1851] => programistyczny [:db_condition_placeholder_1852] => słownik [:db_condition_placeholder_1853] => klas [:db_condition_placeholder_1854] => przewodnik [:db_condition_placeholder_1855] => samowyjaśniająca [:db_condition_placeholder_1856] => książki [:db_condition_placeholder_1857] => nauczenie [:db_condition_placeholder_1858] => technicznej [:db_condition_placeholder_1859] => zasugerowanie [:db_condition_placeholder_1860] => ułatwienia [:db_condition_placeholder_1861] => automatyzację [:db_condition_placeholder_1862] => językach [:db_condition_placeholder_1863] => sposoby [:db_condition_placeholder_1864] => automatycznego [:db_condition_placeholder_1865] => dokumentów [:db_condition_placeholder_1866] => słowników [:db_condition_placeholder_1867] => javadoc [:db_condition_placeholder_1868] => drzewo [:db_condition_placeholder_1869] => opisy [:db_condition_placeholder_1870] => członków [:db_condition_placeholder_1871] => programów [:db_condition_placeholder_1872] => javy [:db_condition_placeholder_1873] => nieliczne [:db_condition_placeholder_1874] => usługowe [:db_condition_placeholder_1875] => phpdoc [:db_condition_placeholder_1876] => ystem [:db_condition_placeholder_1877] => używany [:db_condition_placeholder_1878] => ramach [:db_condition_placeholder_1879] => pear [:db_condition_placeholder_1880] => dokumentowania [:db_condition_placeholder_1881] => stosowany [:db_condition_placeholder_1882] => opisu [:db_condition_placeholder_1883] => phpdocumentor [:db_condition_placeholder_1884] => wyniki [:db_condition_placeholder_1885] => dość [:db_condition_placeholder_1886] => projektowy [:db_condition_placeholder_1887] => aktywny [:db_condition_placeholder_1888] => porównaniu [:db_condition_placeholder_1889] => pozostałymi [:db_condition_placeholder_1890] => dwoma [:db_condition_placeholder_1891] => wymienionymi [:db_condition_placeholder_1892] => rozwiązaniami [:db_condition_placeholder_1893] => phpautodoc [:db_condition_placeholder_1894] => daje [:db_condition_placeholder_1895] => dobrym [:db_condition_placeholder_1896] => miejscem [:db_condition_placeholder_1897] => poszukiwań [:db_condition_placeholder_1898] => sourceforge [:db_condition_placeholder_1899] => strona [:db_condition_placeholder_1900] => używana [:db_condition_placeholder_1901] => społeczność [:db_condition_placeholder_1902] => uniksa [:db_condition_placeholder_1903] => linuksa [:db_condition_placeholder_1904] => implementacja [:db_condition_placeholder_1905] => ntr [:db_condition_placeholder_1906] => ola [:db_condition_placeholder_1907] => sztuką [:db_condition_placeholder_1908] => zarządzania [:db_condition_placeholder_1909] => współbieżnymi [:db_condition_placeholder_1910] => zastosowanymi [:db_condition_placeholder_1911] => centralny [:db_condition_placeholder_1912] => archiwum [:db_condition_placeholder_1913] => dostarczają [:db_condition_placeholder_1914] => nadzorowanego [:db_condition_placeholder_1915] => udostępniania [:db_condition_placeholder_1916] => wyobraźmy [:db_condition_placeholder_1917] => sytuację [:db_condition_placeholder_1918] => uszkodzony [:db_condition_placeholder_1919] => przywrócenia [:db_condition_placeholder_1920] => poprzedniej [:db_condition_placeholder_1921] => poprzednia [:db_condition_placeholder_1922] => była [:db_condition_placeholder_1923] => lepsza [:db_condition_placeholder_1924] => przywrócenie [:db_condition_placeholder_1925] => prawnych [:db_condition_placeholder_1926] => inna [:db_condition_placeholder_1927] => sytuacja [:db_condition_placeholder_1928] => dwaj [:db_condition_placeholder_1929] => członkowie [:db_condition_placeholder_1930] => pracują [:db_condition_placeholder_1931] => plikiem [:db_condition_placeholder_1932] => otworzyć [:db_condition_placeholder_1933] => nadpisując [:db_condition_placeholder_1934] => swoje [:db_condition_placeholder_1935] => kopie [:db_condition_placeholder_1936] => zachodzi [:db_condition_placeholder_1937] => obawa [:db_condition_placeholder_1938] => takiego [:db_condition_placeholder_1939] => czekać [:db_condition_placeholder_1940] => nic [:db_condition_placeholder_1941] => robiąc [:db_condition_placeholder_1942] => edycję [:db_condition_placeholder_1943] => rozwiązać [:db_condition_placeholder_1944] => śledzić [:db_condition_placeholder_1945] => składzie [:db_condition_placeholder_1946] => ustalenie [:db_condition_placeholder_1947] => obecnego [:db_condition_placeholder_1948] => wyglądał [:db_condition_placeholder_1949] => przeszłości [:db_condition_placeholder_1950] => własność [:db_condition_placeholder_1951] => uszkodzonego [:db_condition_placeholder_1952] => ostatnią [:db_condition_placeholder_1953] => działającą [:db_condition_placeholder_1954] => wersje [:db_condition_placeholder_1955] => oznaczenie [:db_condition_placeholder_1956] => dowolnego [:db_condition_placeholder_1957] => zestawu [:db_condition_placeholder_1958] => kopii [:db_condition_placeholder_1959] => opublikowania [:db_condition_placeholder_1960] => rozwijanie [:db_condition_placeholder_1961] => dostępem [:db_condition_placeholder_1962] => aktualnej [:db_condition_placeholder_1963] => opublikowanej [:db_condition_placeholder_1964] => pomagają [:db_condition_placeholder_1965] => kodem [:db_condition_placeholder_1966] => otrzymać [:db_condition_placeholder_1967] => kopię [:db_condition_placeholder_1968] => składu [:db_condition_placeholder_1969] => wyprowad [:db_condition_placeholder_1970] => aniem [:db_condition_placeholder_1971] => zapisane [:db_condition_placeholder_1972] => wprowad [:db_condition_placeholder_1973] => anie [:db_condition_placeholder_1974] => dokonał [:db_condition_placeholder_1975] => modyfikować [:db_condition_placeholder_1976] => jacek [:db_condition_placeholder_1977] => agnieszka [:db_condition_placeholder_1978] => wyprowadzili [:db_condition_placeholder_1979] => najnowszej [:db_condition_placeholder_1980] => edycji [:db_condition_placeholder_1981] => kończy [:db_condition_placeholder_1982] => dokonywanie [:db_condition_placeholder_1983] => wprowadza [:db_condition_placeholder_1984] => powrotem [:db_condition_placeholder_1985] => wprowadzić [:db_condition_placeholder_1986] => modyfikacje [:db_condition_placeholder_1987] => połączy [:db_condition_placeholder_1988] => konflikt [:db_condition_placeholder_1989] => otrzyma [:db_condition_placeholder_1990] => pokazane [:db_condition_placeholder_1991] => potem [:db_condition_placeholder_1992] => dostosować [:db_condition_placeholder_1993] => swoją [:db_condition_placeholder_1994] => wersję [:db_condition_placeholder_1995] => uniknięcia [:db_condition_placeholder_1996] => kolizji [:db_condition_placeholder_1997] => concurrent [:db_condition_placeholder_1998] => versions [:db_condition_placeholder_1999] => współbieżnych [:db_condition_placeholder_2000] => sytemu [:db_condition_placeholder_2001] => dołączany [:db_condition_placeholder_2002] => feniksów [:db_condition_placeholder_2003] => pracujących [:db_condition_placeholder_2004] => doser [:db_condition_placeholder_2005] => windows [:db_condition_placeholder_2006] => macintoshy [:db_condition_placeholder_2007] => obsługuje [:db_condition_placeholder_2008] => model [:db_condition_placeholder_2009] => klientserwer [:db_condition_placeholder_2010] => wprowadzanie [:db_condition_placeholder_2011] => prowadzanie [:db_condition_placeholder_2012] => dysponującego [:db_condition_placeholder_2013] => internetem [:db_condition_placeholder_2014] => zakładając [:db_condition_placeholder_2015] => dostępny [:db_condition_placeholder_2016] => rozwijaniu [:db_condition_placeholder_2017] => apache [:db_condition_placeholder_2018] => mozilli [:db_condition_placeholder_2019] => znanych [:db_condition_placeholder_2020] => pomaga [:db_condition_placeholder_2021] => podstawowy [:db_condition_placeholder_2022] => obsługiwanym [:db_condition_placeholder_2023] => dodatki [:db_condition_placeholder_2024] => frontonów [:db_condition_placeholder_2025] => graficznych [:db_condition_placeholder_2026] => oparte [:db_condition_placeholder_2027] => domową [:db_condition_placeholder_2028] => konkurencyjnym [:db_condition_placeholder_2029] => bitkeeper [:db_condition_placeholder_2030] => otwartym [:db_condition_placeholder_2031] => dostępie [:db_condition_placeholder_2032] => źródłowego [:db_condition_placeholder_2033] => choćby [:db_condition_placeholder_2034] => jądra [:db_condition_placeholder_2035] => narzędzie [:db_condition_placeholder_2036] => wykorzystywane [:db_condition_placeholder_2037] => okazji [:db_condition_placeholder_2038] => komercyjne [:db_condition_placeholder_2039] => alternatywy [:db_condition_placeholder_2040] => nichjest [:db_condition_placeholder_2041] => perforce [:db_condition_placeholder_2042] => działający [:db_condition_placeholder_2043] => platform [:db_condition_placeholder_2044] => obsługujący [:db_condition_placeholder_2045] => kontrola [:db_condition_placeholder_2046] => wielki [:db_condition_placeholder_2047] => monolityczny [:db_condition_placeholder_2048] => niektórzy [:db_condition_placeholder_2049] => ogromny [:db_condition_placeholder_2050] => strumieniu [:db_condition_placeholder_2051] => lepszym [:db_condition_placeholder_2052] => zabiegiem [:db_condition_placeholder_2053] => umieszczanie [:db_condition_placeholder_2054] => plikach [:db_condition_placeholder_2055] => ulokować [:db_condition_placeholder_2056] => funkcjebdphp [:db_condition_placeholder_2057] => powody [:db_condition_placeholder_2058] => dzielenia [:db_condition_placeholder_2059] => ułatwia [:db_condition_placeholder_2060] => czytanie [:db_condition_placeholder_2061] => ogranicza [:db_condition_placeholder_2062] => redundancję [:db_condition_placeholder_2063] => wspomniany [:db_condition_placeholder_2064] => wykorzystany [:db_condition_placeholder_2065] => wymagającym [:db_condition_placeholder_2066] => konieczność [:db_condition_placeholder_2067] => wystarczy [:db_condition_placeholder_2068] => pracę [:db_condition_placeholder_2069] => zespołową [:db_condition_placeholder_2070] => rozczłonkowany [:db_condition_placeholder_2071] => przypisać [:db_condition_placeholder_2072] => odpowiedzialność [:db_condition_placeholder_2073] => poszczególne [:db_condition_placeholder_2074] => konkretnym [:db_condition_placeholder_2075] => członkom [:db_condition_placeholder_2076] => uniknięci [:db_condition_placeholder_2077] => czeka [:db_condition_placeholder_2078] => skończy [:db_condition_placeholder_2079] => ogromnys [:db_condition_placeholder_2080] => yptphp [:db_condition_placeholder_2081] => mógł [:db_condition_placeholder_2082] => ruszyć [:db_condition_placeholder_2083] => własną [:db_condition_placeholder_2084] => poświęcić [:db_condition_placeholder_2085] => trochę [:db_condition_placeholder_2086] => zastanowienie [:db_condition_placeholder_2087] => podzielenia [:db_condition_placeholder_2088] => zaplanowane [:db_condition_placeholder_2089] => narysowania [:db_condition_placeholder_2090] => obszarami [:db_condition_placeholder_2091] => zniechęcać [:db_condition_placeholder_2092] => zmienią [:db_condition_placeholder_2093] => rozpoczęciu [:db_condition_placeholder_2094] => projektem [:db_condition_placeholder_2095] => wyznaczenia [:db_condition_placeholder_2096] => wzajemnej [:db_condition_placeholder_2097] => planu [:db_condition_placeholder_2098] => czasowego [:db_condition_placeholder_2099] => pracować [:db_condition_placeholder_2100] => elementami [:db_condition_placeholder_2101] => przydzielenie [:db_condition_placeholder_2102] => składnik [:db_condition_placeholder_2103] => konkretnej [:db_condition_placeholder_2104] => osobie [:db_condition_placeholder_2105] => ostateczności [:db_condition_placeholder_2106] => składnika [:db_condition_placeholder_2107] => ktoś [:db_condition_placeholder_2108] => nusi [:db_condition_placeholder_2109] => podjąć [:db_condition_placeholder_2110] => obowiązki [:db_condition_placeholder_2111] => menedżera [:db_condition_placeholder_2112] => zapewniającej [:db_condition_placeholder_2113] => istnienie [:db_condition_placeholder_2114] => współdziałanie [:db_condition_placeholder_2115] => osoba [:db_condition_placeholder_2116] => zarządza [:db_condition_placeholder_2117] => kontro [:db_condition_placeholder_2118] => omówiona [:db_condition_placeholder_2119] => menedżerem [:db_condition_placeholder_2120] => wyznaczyć [:db_condition_placeholder_2121] => osobne [:db_condition_placeholder_2122] => stanowisko [:db_condition_placeholder_2123] => standardowej [:db_condition_placeholder_2124] => rozpoczynając [:db_condition_placeholder_2125] => projekt [:db_condition_placeholder_2126] => znajdzie [:db_condition_placeholder_2127] => odzwierciedlenie [:db_condition_placeholder_2128] => strukturze [:db_condition_placeholder_2129] => utv [:db_condition_placeholder_2130] => orzenie [:db_condition_placeholder_2131] => ogromnego [:db_condition_placeholder_2132] => zawierającego [:db_condition_placeholder_2133] => całą [:db_condition_placeholder_2134] => posiadanie [:db_condition_placeholder_2135] => gigantycznego [:db_condition_placeholder_2136] => katalogu [:db_condition_placeholder_2137] => zadecydować [:db_condition_placeholder_2138] => katalogi [:db_condition_placeholder_2139] => podzielone [:db_condition_placeholder_2140] => logikę [:db_condition_placeholder_2141] => współdzielone [:db_condition_placeholder_2142] => udokumentowana [:db_condition_placeholder_2143] => pracująca [:db_condition_placeholder_2144] => konieczną [:db_condition_placeholder_2145] => właściwego [:db_condition_placeholder_2146] => wewnętrznych [:db_condition_placeholder_2147] => bibliotek [:db_condition_placeholder_2148] => daty [:db_condition_placeholder_2149] => marnowanie [:db_condition_placeholder_2150] => udostępniać [:db_condition_placeholder_2151] => musicie [:db_condition_placeholder_2152] => dostępnym [:db_condition_placeholder_2153] => reszty [:db_condition_placeholder_2154] => pracownicy [:db_condition_placeholder_2155] => powiadomieni [:db_condition_placeholder_2156] => pozostałym [:db_condition_placeholder_2157] => komentowanie [:db_condition_placeholder_2158] => komentowane [:db_condition_placeholder_2159] => rozsądnym [:db_condition_placeholder_2160] => dodawać [:db_condition_placeholder_2161] => komentarz [:db_condition_placeholder_2162] => pliki [:db_condition_placeholder_2163] => kompletnymi [:db_condition_placeholder_2164] => skryptami [:db_condition_placeholder_2165] => dołączanymi [:db_condition_placeholder_2166] => określający [:db_condition_placeholder_2167] => jakie [:db_condition_placeholder_2168] => przeznaczenie [:db_condition_placeholder_2169] => kto [:db_condition_placeholder_2170] => był [:db_condition_placeholder_2171] => uaktualniany [:db_condition_placeholder_2172] => określać [:db_condition_placeholder_2173] => dana [:db_condition_placeholder_2174] => spodziewa [:db_condition_placeholder_2175] => opisywać [:db_condition_placeholder_2176] => samego [:db_condition_placeholder_2177] => rozpoczęcie [:db_condition_placeholder_2178] => komentarzy [:db_condition_placeholder_2179] => pseudokodu [:db_condition_placeholder_2180] => początkowy [:db_condition_placeholder_2181] => przypominać [:db_condition_placeholder_2182] => sprawdź [:db_condition_placeholder_2183] => prawidłowość [:db_condition_placeholder_2184] => wyślij [:db_condition_placeholder_2185] => wyświetl [:db_condition_placeholder_2186] => wygodne [:db_condition_placeholder_2187] => wypełnieniu [:db_condition_placeholder_2188] => wywołaniami [:db_condition_placeholder_2189] => skomplikowane [:db_condition_placeholder_2190] => sztuczki [:db_condition_placeholder_2191] => czegoś [:db_condition_placeholder_2192] => niezwykły [:db_condition_placeholder_2193] => opisujący [:db_condition_placeholder_2194] => konstrukcji [:db_condition_placeholder_2195] => konsternacji [:db_condition_placeholder_2196] => miało [:db_condition_placeholder_2197] => odkładać [:db_condition_placeholder_2198] => końca [:db_condition_placeholder_2199] => napięte [:db_condition_placeholder_2200] => terminy [:db_condition_placeholder_2201] => słabą [:db_condition_placeholder_2202] => samodyscyplinę [:db_condition_placeholder_2203] => wcinanie [:db_condition_placeholder_2204] => języku [:db_condition_placeholder_2205] => wcinać [:db_condition_placeholder_2206] => rozsądny [:db_condition_placeholder_2207] => pisanie [:db_condition_placeholder_2208] => podobnym [:db_condition_placeholder_2209] => nadawania [:db_condition_placeholder_2210] => formy [:db_condition_placeholder_2211] => raportowi [:db_condition_placeholder_2212] => listowi [:db_condition_placeholder_2213] => biznesowemu [:db_condition_placeholder_2214] => należący [:db_condition_placeholder_2215] => kontrolującej [:db_condition_placeholder_2216] => wcięty [:db_condition_placeholder_2217] => wcięcia [:db_condition_placeholder_2218] => zauważalny [:db_condition_placeholder_2219] => spacja [:db_condition_placeholder_2220] => nadmierny [:db_condition_placeholder_2221] => odradza [:db_condition_placeholder_2222] => tabulacji [:db_condition_placeholder_2223] => stosowaniu [:db_condition_placeholder_2224] => zajmują [:db_condition_placeholder_2225] => monitorach [:db_condition_placeholder_2226] => stosuje [:db_condition_placeholder_2227] => kwestią [:db_condition_placeholder_2228] => otwartą [:db_condition_placeholder_2229] => klamrowych [:db_condition_placeholder_2230] => schematy [:db_condition_placeholder_2231] => schemat [:db_condition_placeholder_2232] => warunek [:db_condition_placeholder_2233] => zrób [:db_condition_placeholder_2234] => konsekwentnym [:db_condition_placeholder_2235] => trzymaniu [:db_condition_placeholder_2236] => konwencji [:db_condition_placeholder_2237] => zamieszania [:db_condition_placeholder_2238] => nazewniczych [:db_condition_placeholder_2239] => definiowanie [:db_condition_placeholder_2240] => cele [:db_condition_placeholder_2241] => definiowania [:db_condition_placeholder_2242] => nazw [:db_condition_placeholder_2243] => łatwiejszy [:db_condition_placeholder_2244] => nadaje [:db_condition_placeholder_2245] => sensowne [:db_condition_placeholder_2246] => późniejsze [:db_condition_placeholder_2247] => zdania [:db_condition_placeholder_2248] => ludzkim [:db_condition_placeholder_2249] => zapamiętywanie [:db_condition_placeholder_2250] => identyfikatorów [:db_condition_placeholder_2251] => identyfikatory [:db_condition_placeholder_2252] => sformatowane [:db_condition_placeholder_2253] => przypomnieć [:db_condition_placeholder_2254] => nazwana [:db_condition_placeholder_2255] => konkretna [:db_condition_placeholder_2256] => przechowuje [:db_condition_placeholder_2257] => nadać [:db_condition_placeholder_2258] => sko [:db_condition_placeholder_2259] => równowagę [:db_condition_placeholder_2260] => długością [:db_condition_placeholder_2261] => łatwością [:db_condition_placeholder_2262] => nazwiska [:db_condition_placeholder_2263] => łatwa [:db_condition_placeholder_2264] => zrozumienia [:db_condition_placeholder_2265] => skoaktualnegou [:db_condition_placeholder_2266] => ytkown [:db_condition_placeholder_2267] => informacyjne [:db_condition_placeholder_2268] => popełnić [:db_condition_placeholder_2269] => istocie [:db_condition_placeholder_2270] => zbytnio [:db_condition_placeholder_2271] => decyzję [:db_condition_placeholder_2272] => liter [:db_condition_placeholder_2273] => wspomniano [:db_condition_placeholder_2274] => nazwach [:db_condition_placeholder_2275] => zawierać [:db_condition_placeholder_2276] => wyłącznie [:db_condition_placeholder_2277] => litery [:db_condition_placeholder_2278] => wielkie [:db_condition_placeholder_2279] => rozpoczynały [:db_condition_placeholder_2280] => zaleca [:db_condition_placeholder_2281] => najłatwiejsza [:db_condition_placeholder_2282] => zapamiętania [:db_condition_placeholder_2283] => rozróżnienie [:db_condition_placeholder_2284] => popularnym [:db_condition_placeholder_2285] => schematem [:db_condition_placeholder_2286] => praktyk [:db_condition_placeholder_2287] => samej [:db_condition_placeholder_2288] => różnym [:db_condition_placeholder_2289] => zastosowaniem [:db_condition_placeholder_2290] => chyba [:db_condition_placeholder_2291] => pomysł [:db_condition_placeholder_2292] => niefortunny [:db_condition_placeholder_2293] => unikać [:db_condition_placeholder_2294] => śmiesznych [:db_condition_placeholder_2295] => schematów [:db_condition_placeholder_2296] => rzec [:db_condition_placeholder_2297] => nikt [:db_condition_placeholder_2298] => pamiętał [:db_condition_placeholder_2299] => schemacie [:db_condition_placeholder_2300] => wielowyrazowych [:db_condition_placeholder_2301] => spotkać [:db_condition_placeholder_2302] => następującymi [:db_condition_placeholder_2303] => schematami [:db_condition_placeholder_2304] => znaczenia [:db_condition_placeholder_2305] => zastosowany [:db_condition_placeholder_2306] => zachować [:db_condition_placeholder_2307] => konsekwencję [:db_condition_placeholder_2308] => ustawić [:db_condition_placeholder_2309] => limit [:db_condition_placeholder_2310] => wyrazów [:db_condition_placeholder_2311] => rozważań [:db_condition_placeholder_2312] => zorientowane [:db_condition_placeholder_2313] => czasownik [:db_condition_placeholder_2314] => taka [:db_condition_placeholder_2315] => wykonają [:db_condition_placeholder_2316] => parametrach [:db_condition_placeholder_2317] => parametrami [:db_condition_placeholder_2318] => przekazane [:db_condition_placeholder_2319] => poprawia [:db_condition_placeholder_2320] => wielowyrazowymi [:db_condition_placeholder_2321] => nazwami [:db_condition_placeholder_2322] => niespójne [:db_condition_placeholder_2323] => przypuszczalnie [:db_condition_placeholder_2324] => grupę [:db_condition_placeholder_2325] => przeniesionych [:db_condition_placeholder_2326] => różnorodnych [:db_condition_placeholder_2327] => interfejsów [:db_condition_placeholder_2328] => zalecane [:db_condition_placeholder_2329] => konsekwentne [:db_condition_placeholder_2330] => modułowego [:db_condition_placeholder_2331] => schematu [:db_condition_placeholder_2332] => nazywania [:db_condition_placeholder_2333] => stosowanego [:db_condition_placeholder_2334] => modułach [:db_condition_placeholder_2335] => nazwom [:db_condition_placeholder_2336] => przedrostka [:db_condition_placeholder_2337] => modułu [:db_condition_placeholder_2338] => ulepszonego [:db_condition_placeholder_2339] => imap [:db_condition_placeholder_2340] => moduł [:db_condition_placeholder_2341] => koszyka [:db_condition_placeholder_2342] => zakupy [:db_condition_placeholder_2343] => rozpoczynać [:db_condition_placeholder_2344] => koszyk [:db_condition_placeholder_2345] => zwróćmy [:db_condition_placeholder_2346] => udostępnia [:db_condition_placeholder_2347] => interfejs [:db_condition_placeholder_2348] => proceduralny [:db_condition_placeholder_2349] => zorientowany [:db_condition_placeholder_2350] => obiektowo [:db_condition_placeholder_2351] => różnią [:db_condition_placeholder_2352] => proceduralnych [:db_condition_placeholder_2353] => podkreśleń [:db_condition_placeholder_2354] => moja [:db_condition_placeholder_2355] => interfejsie [:db_condition_placeholder_2356] => obiektowym [:db_condition_placeholder_2357] => zwanej [:db_condition_placeholder_2358] => studycaps [:db_condition_placeholder_2359] => jafunkcja [:db_condition_placeholder_2360] => końcowa [:db_condition_placeholder_2361] => uwaga [:db_condition_placeholder_2362] => konwencje [:db_condition_placeholder_2363] => standardy [:db_condition_placeholder_2364] => spójne [:db_condition_placeholder_2365] => łatwego [:db_condition_placeholder_2366] => przeoczona [:db_condition_placeholder_2367] => aplikacjach [:db_condition_placeholder_2368] => prac [:db_condition_placeholder_2369] => zaplanowanie [:db_condition_placeholder_2370] => poświęcenie [:db_condition_placeholder_2371] => niedługiego [:db_condition_placeholder_2372] => przyszłości [:db_condition_placeholder_2373] => kolejna [:db_condition_placeholder_2374] => iteracja [:db_condition_placeholder_2375] => organizacji [:db_condition_placeholder_2376] => branży [:db_condition_placeholder_2377] => przewodniki [:db_condition_placeholder_2378] => wybierania [:db_condition_placeholder_2379] => komentowania [:db_condition_placeholder_2380] => wcinania [:db_condition_placeholder_2381] => itd [:db_condition_placeholder_2382] => paradygmat [:db_condition_placeholder_2383] => długi [:db_condition_placeholder_2384] => stosowano [:db_condition_placeholder_2385] => standardów [:db_condition_placeholder_2386] => kodowaniu [:db_condition_placeholder_2387] => docenić [:db_condition_placeholder_2388] => ważności [:db_condition_placeholder_2389] => popełniać [:db_condition_placeholder_2390] => powiększyć [:db_condition_placeholder_2391] => bałagan [:db_condition_placeholder_2392] => istniejącego [:db_condition_placeholder_2393] => popełniają [:db_condition_placeholder_2394] => wiadomo [:db_condition_placeholder_2395] => rozpoczęciem [:db_condition_placeholder_2396] => obszerna [:db_condition_placeholder_2397] => biblioteka [:db_condition_placeholder_2398] => wbudowanych [:db_condition_placeholder_2399] => wykonująca [:db_condition_placeholder_2400] => daną [:db_condition_placeholder_2401] => operację [:db_condition_placeholder_2402] => znalezienie [:db_condition_placeholder_2403] => zabiera [:db_condition_placeholder_2404] => skuteczną [:db_condition_placeholder_2405] => przeglądnięcie [:db_condition_placeholder_2406] => grup [:db_condition_placeholder_2407] => piszą [:db_condition_placeholder_2408] => sprawdzili [:db_condition_placeholder_2409] => podręczniku [:db_condition_placeholder_2410] => istniejąca [:db_condition_placeholder_2411] => pożądanej [:db_condition_placeholder_2412] => podręcznikiem [:db_condition_placeholder_2413] => elektronicznym [:db_condition_placeholder_2414] => aktualną [:db_condition_placeholder_2415] => podręcznik [:db_condition_placeholder_2416] => elektroniczny [:db_condition_placeholder_2417] => notatek [:db_condition_placeholder_2418] => notatkami [:db_condition_placeholder_2419] => wspaniałym [:db_condition_placeholder_2420] => wiedzy [:db_condition_placeholder_2421] => wskazówki [:db_condition_placeholder_2422] => przykładowy [:db_condition_placeholder_2423] => odpowiadają [:db_condition_placeholder_2424] => pytania [:db_condition_placeholder_2425] => zadać [:db_condition_placeholder_2426] => przeczytaniu [:db_condition_placeholder_2427] => podstawowej [:db_condition_placeholder_2428] => posiadający [:db_condition_placeholder_2429] => przygotowanie [:db_condition_placeholder_2430] => językowe [:db_condition_placeholder_2431] => skłonni [:db_condition_placeholder_2432] => funkcjiowijaczy [:db_condition_placeholder_2433] => właściwie [:db_condition_placeholder_2434] => znanego [:db_condition_placeholder_2435] => praktyka [:db_condition_placeholder_2436] => nazywana [:db_condition_placeholder_2437] => składniowym [:db_condition_placeholder_2438] => cukrem [:db_condition_placeholder_2439] => najlepszych [:db_condition_placeholder_2440] => nauki [:db_condition_placeholder_2441] => nauczyć [:db_condition_placeholder_2442] => zastosowania [:db_condition_placeholder_2443] => wywołań [:db_condition_placeholder_2444] => spowolnienie [:db_condition_placeholder_2445] => pożądana [:db_condition_placeholder_2446] => prosta [:db_condition_placeholder_2447] => obiekt [:db_condition_placeholder_2448] => poszukiwany [:db_condition_placeholder_2449] => skomplikowany [:db_condition_placeholder_2450] => forum [:db_condition_placeholder_2451] => dziwić [:db_condition_placeholder_2452] => rzeczy [:db_condition_placeholder_2453] => środowisku [:db_condition_placeholder_2454] => darmowy [:db_condition_placeholder_2455] => pożądanego [:db_condition_placeholder_2456] => identyczny [:db_condition_placeholder_2457] => potraktować [:db_condition_placeholder_2458] => źródłowy [:db_condition_placeholder_2459] => punkt [:db_condition_placeholder_2460] => startowy [:db_condition_placeholder_2461] => poważnie [:db_condition_placeholder_2462] => udostępnienie [:db_condition_placeholder_2463] => środowisko [:db_condition_placeholder_2464] => pomocną [:db_condition_placeholder_2465] => aktywną [:db_condition_placeholder_2466] => kompetentną [:db_condition_placeholder_2467] => grupą [:db_condition_placeholder_2468] => planowanie [:db_condition_placeholder_2469] => prowadzenie [:db_condition_placeholder_2470] => najlepsza [:db_condition_placeholder_2471] => metodologia [:db_condition_placeholder_2472] => spraw [:db_condition_placeholder_2473] => przedstawimy [:db_condition_placeholder_2474] => omówimy [:db_condition_placeholder_2475] => szerzej [:db_condition_placeholder_2476] => następnych [:db_condition_placeholder_2477] => podrozdziałach [:db_condition_placeholder_2478] => rozważania [:db_condition_placeholder_2479] => odpowiada [:db_condition_placeholder_2480] => danemu [:db_condition_placeholder_2481] => projektowi [:db_condition_placeholder_2482] => respektować [:db_condition_placeholder_2483] => prostu [:db_condition_placeholder_2484] => świadomi [:db_condition_placeholder_2485] => wybrać [:db_condition_placeholder_2486] => techniki [:db_condition_placeholder_2487] => konkretnego [:db_condition_placeholder_2488] => stworzyć [:db_condition_placeholder_2489] => uwadze [:db_condition_placeholder_2490] => cel [:db_condition_placeholder_2491] => używał [:db_condition_placeholder_2492] => technicznie [:db_condition_placeholder_2493] => doskonałych [:db_condition_placeholder_2494] => porażką [:db_condition_placeholder_2495] => net [:db_condition_placeholder_2496] => sprawdził [:db_condition_placeholder_2497] => zainteresowani [:db_condition_placeholder_2498] => taką [:db_condition_placeholder_2499] => rozbić [:db_condition_placeholder_2500] => pracował [:db_condition_placeholder_2501] => pasować [:db_condition_placeholder_2502] => rysowanie [:db_condition_placeholder_2503] => scenopisów [:db_condition_placeholder_2504] => ocenie [:db_condition_placeholder_2505] => stworzeniu [:db_condition_placeholder_2506] => listy [:db_condition_placeholder_2507] => komponentów [:db_condition_placeholder_2508] => poprzednio [:db_condition_placeholder_2509] => pożądaną [:db_condition_placeholder_2510] => zapomnieć [:db_condition_placeholder_2511] => szukaniu [:db_condition_placeholder_2512] => swojej [:db_condition_placeholder_2513] => zdecydować [:db_condition_placeholder_2514] => praca [:db_condition_placeholder_2515] => decyzje [:db_condition_placeholder_2516] => ignorowanych [:db_condition_placeholder_2517] => pojęciem [:db_condition_placeholder_2518] => rozumieć [:db_condition_placeholder_2519] => strukturę [:db_condition_placeholder_2520] => zarządzanie [:db_condition_placeholder_2521] => kontrolą [:db_condition_placeholder_2522] => przydział [:db_condition_placeholder_2523] => zadań [:db_condition_placeholder_2524] => wcześniejszych [:db_condition_placeholder_2525] => informacjach [:db_condition_placeholder_2526] => pokazać [:db_condition_placeholder_2527] => potrzebnych [:db_condition_placeholder_2528] => programi [:db_condition_placeholder_2529] => styczny [:db_condition_placeholder_2530] => inżynieria [:db_condition_placeholder_2531] => systematycznego [:db_condition_placeholder_2532] => etapowego [:db_condition_placeholder_2533] => ujęcia [:db_condition_placeholder_2534] => dziedzinie [:db_condition_placeholder_2535] => podejściem [:db_condition_placeholder_2536] => oczywisty [:db_condition_placeholder_2537] => brakuje [:db_condition_placeholder_2538] => podobieństwo [:db_condition_placeholder_2539] => opracowywania [:db_condition_placeholder_2540] => pisemnego [:db_condition_placeholder_2541] => raportu [:db_condition_placeholder_2542] => ćwiczenie [:db_condition_placeholder_2543] => odpowiedni [:db_condition_placeholder_2544] => jednakże [:db_condition_placeholder_2545] => powiększania [:db_condition_placeholder_2546] => witrynach [:db_condition_placeholder_2547] => oferują [:db_condition_placeholder_2548] => dokumenty [:db_condition_placeholder_2549] => obowiązuje [:db_condition_placeholder_2550] => ogóle [:db_condition_placeholder_2551] => krótsze [:db_condition_placeholder_2552] => nieustanny [:db_condition_placeholder_2553] => nacisk [:db_condition_placeholder_2554] => gotowa [:db_condition_placeholder_2555] => tera [:db_condition_placeholder_2556] => zaplanowanym [:db_condition_placeholder_2557] => wykonywanym [:db_condition_placeholder_2558] => określonym [:db_condition_placeholder_2559] => opracowywaniu [:db_condition_placeholder_2560] => zaplanowany [:db_condition_placeholder_2561] => innego [:db_condition_placeholder_2562] => pełne [:db_condition_placeholder_2563] => niedotrzymane [:db_condition_placeholder_2564] => niemożliwy [:db_condition_placeholder_2565] => nowym [:db_condition_placeholder_2566] => dziale [:db_condition_placeholder_2567] => odrzucenie [:db_condition_placeholder_2568] => nieodpowiednich [:db_condition_placeholder_2569] => badane [:db_condition_placeholder_2570] => promieniowej [:db_condition_placeholder_2571] => repolaryzujących [:db_condition_placeholder_2572] => nazywanego [:db_condition_placeholder_2573] => sercowonaczyniowym [:db_condition_placeholder_2574] => dostarczanie ) in search_update_totals() (line 396 of /home/virt6530/domains/hurghada-klinik.pl/public_html/modules/search/search.module).